KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o vinogradništvu in vinarstvu

Vinogradništvo in vinarstvo - četrtek, 27. julij 2017

Ukrepi proti zlati trsni rumenici

Zlata trsna rumenica je huda karantenska bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD).

Bolezenska znamenja se začnejo pojavljati takoj po cvetenju in se proti jeseni stopnjujejo. Zajamejo cel trs, včasih pa le posamezne rozge. Znaki so bledikavost in obarvanje listov, pri belih sortah listi rumenijo, pri rdečih pa rdečijo, listni robovi se vihajo navzdol, pojavi se sektorsko redčenje in rumenenje listov . Tkivo lahko kasneje odmre. Rozge so mlahave in povešene. Okuženi trsi lahko v nekaj letih propadejo.

Zlato trsno rumenico prenaša žuželka  ameriški škržatek. Pri nas je prisoten povsod, kjer so vinogradi.  Med  sesanjem na okuženih   trsih sprejme fitoplazmo, ki jo potem prenaša na zdrave trse.  Zato je nujno redno in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka, ki je v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenih območjih zlate trsne rumenice OBVEZNO.  Napoved za čas škropljenja vsako leto poda Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

Vinska trta   v vinogradih SV Slovenije  je večinoma  v fazi zapiranja grozdičev in je bil do 2. julija rok za prvo zatiranje AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA  - prenašalca zlate trsne rumenice, vendar ne pred povsem zaključenim cvetenjem vseh sort v vinogradu. Kateri pa tega prvega tretiranja  niso opravili, pa morajo škropljenje ponoviti ,  na podlagi spremljanja naleta škržatka, z obvezno postavitvijo rumenih plošč in sicer , če se na plošče ulovi 4 ali več škržatkov na teden.

Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami od julija dalje  in sicer, tako, da izobesimo najmanj 3-5 plošč na ha.  Plošče menjavamo na dva do tri tedne. Pregledujemo jih vsakih 7- 10 dni  in ulov redno beležimo.

Za kmetije, katere so vključene v ukrep KOPOP  VIN_INSK, je uporaba insekticidov prepovedana, vendar pa so tudi te kmetije prav tako obvezne zatirati ameriškega škržatka.

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (UL RS, št.48/14 in 49/16) obvezno  za vse imetnike trte in sicer:

  • V vinogradih za pridelavo grozdja,  ter brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem  območju zlate trsne rumenice ( območje celotne Štajerske in Prekmurja)
  • V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije  

V vinogradih  je obvezno najmanj 1 tretiranje. Tretiranje opravimo, ko je trta povsem odcvetela, pri tem dajemo prednost  pripravku Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha. Pripravek Actara 25 WG je sistemični insekticid z rezidualnim delovanjem, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih škržatkov  z rumenimi lepljivimi ploščami. Drugo tretiranje opravimo, če se na plošče ulovi 4 ali več škržatkov na teden.

Za zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih območjih zlate trne rumenice,  lahko uporabimo tudi pripravek Reldan 22 EC, ki pa se lahko uporabi le enkrat letno, zato je njegova uporaba bolj smiselna za drugo tretiranje ameriškega škržatka, v času zatiranja  drugega rodu gozdnih sukačev. Reldan 22 EC se lahko uporabi v odmerku 1,6 l/ha, vendar v tem odmerku samo v vinogradih za pridelavo grozdja za vino. Pri uporabi pa potrebno je zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  Reldan  22 EC se lahko uporabi izven razmejenih območij zlate trsne rumenice, le v odmerku 1 l/ha.

Mogoče je uporabiti še Decis 2,5 EC ali Decis ali Gat decline 2,5 EC v 0,5 l/ha ali Biotip floral ali Flora verde v 0,16% koncentraciji.

Če za prvo tretiranje namesto pripravka Actara 25 WG uporabimo katero drugo izmed sredstev, ki so dovoljena, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in manj učinkovito( samo teden do10 dni) .

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve tretiranji s pripravki na podlagi piretrina: Flora verde ali Biotip Floral.

Pred izvedbo tretiranja  mora biti cvetoča podrast v vinogradih  pokošena. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk, se lahko tretira  smo v nočnem času  od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, ko so čebele v panjih.  Ne tretira se  v vročem in vetrovnem vremenu.

Avtor: Helena Vornekar

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti