Program razvoj podeželja – “Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje”

Obvezna usposabljanja vključernih v ukrep KOPOP za leto 2017.

seznam lokacij izobraževanj :

Obvezna usposabljanja vključenih v ukrep DŽ reja drobnice za leto 2017.

seznam usposabljanj :    gradivo :

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2017.

seznam usposabljanj :      gradivo osnovno :      nadaljevalno :

Obvezna usposabljanja za Ukrep Dobrobit živali za področje govedoreje za leto 2017.

seznam usposabljanj :     gradivo :

Sofinanciranje aktivnosti KGZS-Zavod Ptuj iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali, aktivnosti predhodnega usposabljanja in obveznega usposabljanja pri izvajanju ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepe ekološko kmetovanje, aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, aktivnosti izdelave programa aktivnosti, aktivnosti izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja in aktivnosti izdelave kataloga stroškov.

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep dobrobit živali za prašičerejce in govedorejce za leto 2016

Gradivo dobrobit živali 2016

Gradivo dobrobit živali – prašiči 2016

  Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep KOPOP za leto 2016

Gradivo za usposabljanje kmetov za ukrep KOPOP v letu 2016

PRP 2014-2020 – Izdelavi programov aktivnosti za leti 2016 in 2017

PRP 2014-2020 – Svetovanje za namen priprave programov dobrodit živali s področja prašičereje za leto 2016

Podukrep M14    (dokumenti za poročanje)

 

  Sofinanciranje aktivnosti KGZS Zavoda Ptuj iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

  Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva (PEK) za leti 2015 in 2016

 

Aktivnost je podprta iz EKSRP  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm  , oziroma iz PRP  http://www.program-podezelja.si/  

 

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedoreja, 13. decembra 2016

Usposabljanje za KOPOP in Genski viri, 7. decembra 2016

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – prašičereja, 25. novembra 2016

Usposabljanje za KOPOP in Sobivanje z velikimi zvermi, 15. novembra 2016

Nadaljevalno usposabljanje KOPOP za ukrep EK iz PRP 2014-2020, 10. novembra 2016

Osnovno usposabljanje KOPOP za ukrep EK iz PRP 2014-2020, 8. novembra 2016

Comments are closed.