KGZ Ptuj X
GO

Razpisi

Razpisi - torek, 21. november 2017

Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Več o razpisu, na katerega se lahko vlagajo vloge od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  21.4.2017 v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim bo razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Ukrep omogoča vzpostavitev dodatnih kmetijskih zemljišč v uporabi; od leta 2010 do danes se količina kmetijskih zemljišč v uporabi ni bistveno spremenila in se je celo povečala za nekaj deset ha. Se je pa prepolovilo število ha v zaraščanju in s tem ukrepom želimo ta trend še pospešiti. 

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje še ni bilo odpravljeno. Zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje po tem razpisu je več kot 12.000 ha.

Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora se dodeli samo za tiste površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela.

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 3000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju, oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša strnjena površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 ha.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju.

Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju, ki ne sme preseči 15.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.

Vložitev vlog poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKG.

 

> Povezava na razpis

Nazaj na seznam novic