Pomen somatskih celic v mleku

Mastitis je bolezen, ki ustvarja proizvajalcem mleka po vsem svetu največ stroškov in preglavic. V ZDA ocenjujejo, da imajo rejci zaradi mastistisa 180 dolarjev manjši dohodek na kravo letno. Največ k izpadu dohodka prispeva zmanjšana mlečnost in izpad dohodka zaradi mleka, neprimernega za prodajo. V skupno vsoto so všteti tudi stroški zdravljenja obolelih krav in krajše produktivno obdobje živali in s tem povezani višji stroški za remont črede. V zaostrenih pogojih ekonomske upravičenosti kmetovanja in seveda tudi prireje mleka, postaja še tako majhno zmanjšanje dohodka pomembna postavka v uspešnosti poslovanja kmetije.
Prav zato je zgodnje odkrivanje obolenj vimena zelo pomembno. Pri zgodnjem odkrivanju obolenj vimena je kmetovo najmočnejše orožje redno spremljanje števila somatskih celic v mleku. Na vsak primer kliničnega mastitisa z jasno izraženimi znaki bolezni, ko je že potrebna pomoč veterinarja, je v čredi po nekaterih podatkih 15 in več subkliničnih primerov mastitisa, brez jasno izraženih znakov bolezni. Če pa teh obolenj ne opazimo, še ne pomeni, da jih ni in da rejec zaradi njih ni oškodovan. Nizozemski strokovnjaki navajajo, da se pri povprečnem številu 200.000 somatskih celic v mililitru mleka zmanjša pričakovana mlečnost za 200 kilogramov pri kravah v prvi laktaciji in za 400 kilogramov pri kravah v poznejših laktacijah. Pri povprečnem številu 400.000 somatskih celic v ml mleka zanaša izguba že 300 kg mleka v prvi laktaciji in 600 kg mleka v kasnejših laktacijah. Te številke dovolj zgovorno pričajo, kako pomembno je spremljanje števila somatskih celic v mleku.
Povišano število somatskih celic je prvi znak prisotnosti patogenih mikroorganizmov v vimenu. Somatske celice so obrambne celice organizma – bele krvničke ali levkociti, ki so v določenem številu v mleku vedno prisotne. V †normalnem’ mleku, ki ga pridobimo od zdrave krave najdemo v enem mililitru mleka do 200.000 somatskih celic, to število pa je lahko še dosti nižje. Ko se njihovo število povzpne nad to mejo, je to že znak za nenormalno dogajanje v vimenu. Zaradi prisotnosti patogenih mikroorganizmov v vimenu se telo odzove z obrambo. To obrambo predstavljajo levkociti, ki v povečanem številu preidejo iz krvi v vime, da bi zaustavili patogene mikrobe. Vse to se dogaja, še preden lahko s prostim očesom opazimo spremembe v mleku ali na mlečni žlezi. Pri kravah v nižji laktaciji je število somatskih celic običajno nižje kot pri tistih v višji laktaciji, prav tako je število celic v začetku laktacije ponavadi nižje kot proti koncu. Ta razmerja so posledica dejstva, da je z višjo laktacijo verjetnost, da je bila žival pred tem okužena s patogenimi mikroorganizmi večja in tudi v kasnejšem stadiju laktacije je večja verjetnost predhodne okužbe. Torej starost živali in stadij laktacije vplivata na vsebnost somatskih celic v mleku posredno, zaradi predhodnih okužb vimena. Visoko produktivne živali so bolj dovzetne za infekcije, saj predstavlja visoka mlečnost obremenitev za organizem. Zato se visoko število somatskih celic v mleku pogosteje pojavlja pri kravah, ki dajejo največ mleka. Dednost pri številu somatskih celic v mleku igra določeno vlogo. V prihodnje imamo v Sloveniji namen kot merilo v selekciji goveda poleg vsebnosti maščob in beljakovin v mleku upoštevati tudi število somatskih celic. Posredno vpliva na mastitisna obolenja in s tem prisotnost somatskih celic v mleku tudi oblika vimena in seskov. Dednostni delež za ti dve lastnosti je zmerno visok, zato selekcija na pravilno obliko vimena in seskov pozitivno vpliva tudi na odpornosti živali na okužbe mlečne žleze.
Na Ptuju opravlja analize mleka na vsebnost somatskih celic laboratorij za analize mleka, ki deluje pri selekcijski službi na kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Laboratorij ima več desetletne izkušnje z analizami mleka. Že več let opravljamo tudi analize mleka za selekcijsko službo kmetijsko gozdarskega zavoda Celje in Novo Mesto. Letno opravimo okoli 400.000 analiz mleka na vsebnost maščob, beljakovin in laktoze, preko 150.000 analiz na število somatskih celic v mleku in 25.000 analiz na vsebnost sečnine v mleku. S takim obsegom analiz je naš laboratorij največji neodvisen laboratorij za analize mleka v Sloveniji. Smo sodobno opremljeni in nameravamo obseg svoje dejavnosti še povečati. Točnost analiz je preverja vsak mesec Institut za mlekarstvo, ki deluje pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V prihodnosti želimo vzpostaviti sistem spremljanja kakovosti z akreditacijo. Neodvisen položaj naše ustanove, strokovnost naših delavcev, redno preverjanje točnosti analiz in dolgoletne izkušnje jamčijo za zanesljivost našega dela.
Vzorce mleka je potrebno analizirati na vsebnost somatskih celic redno, najbolje enkrat mesečno. V rejah, vključenih v kontrolo proizvodnje mleka opravi odvzem vzorca molzni kontrolor ob mesečnem obisku v hlevu. Vzorec namenjen za analizo mleka na vsebnost maščob, beljakovin in laktoze na željo rejca analiziramo tudi na število somatskih celic in vsebnost sečnine v mleku. Rejci, ki niso vključeni v kontrolo proizvodnje mleka lahko vzorce prinesejo v laboratorij sami. Predhodno se naj oglasijo v laboratoriju po stekleničke, v katere nalijejo vzorec mleka posameznih krav. Vzorec mleka za analizo je potrebno čimprej dostaviti v laboratorij, kjer jih analiziramo še isti dan. Rezultate analize dobi rejec dan po opravljeni analizi s pošto na dom. Vse dodatne informacije lahko rejci dobijo na telefonski številki 749-36-18. Dobljene informacije o vsebnosti somatskih celic v mleku posameznih živali so odlično vodilo za učinkovito in pravočasno ukrepanje v čredi. Število somatskih celic v mleku je odličen pokazatelj v kolikšni meri je bilo zdravljenje vnetja vimena posamezne živali v čredi uspešno. Rejec mora biti pozoren na vsebnost somatskih celic v mleku živali, ki so bile na novo vključene v čredo, bodisi iz lastne vzreje, še bolj pa pri živalih, kupljenih iz drugih rej. Prav tako je potrebno usmeriti pozornost na krave, ki imajo vsak mesec povišan nivo somatskih celic. Te živali so lahko stalen vir okužbe drugih krav v hlevu in jih je najbolje izločiti iz reje. Če se pojavlja povečano število celic v mleku pri večjem številu krav v čredi in če se kljub zdravljenju ponavljajo tudi klinični mastitisi, je potrebno pomisliti tudi na napake v reji. Rejec mora biti predvsem pozoren na postopke ob molži, saj se ravno takrat najlažje prenaša okužba med živalmi. Glede ukrepov v čredi naj se rejec obrne na svojega veterinarja ali pa na kmetijsko svetovalno službo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj.

Pripravil: Daniel Skaza, univ. dipl. ing. zoot.,
služba za kontrolo in selekcijo

Comments are closed.