Selekcija govedi

 

KONTROLA IN SELEKCIJA V GOVEDOREJI

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj izvajamo kontrolo prireje v govedoreji na celotnem  področju Podravja. Od leta 2004 je KGZ Ptuj registriran tudi kot Druga priznana organizacija v govedoreji (odločba štev. 321-06-331/2003-6). S to odločbo nas je ministrstvo med drugim pooblastilo za zbiranje podatkov o proizvodnji v govejih čredah, označevanje živali in vodenje rodovnika, ocena zunanjosti živali in druge dejavnosti, ki so temelj selekcijskega dela. Priznanje velja na območjih upravnih enot Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slov. goricah, Slovenska Bistrica, pesnica, Ruše in Radlje ob Dravi. V rejah, ki imajo živali vpisane v register GSS opravljamo na območju KGZ Ptuj naslednje vrste kontrole: kontrola prireje mleka in mesa, beleženje porekla v rejah s prirejo mleka in beleženje porekla v rejah krav dojilj. Velikost čred je sledeča:

Kontrola A – AP Z – ML Z – DO
Krav v čredi Število čred % Število čred % Število čred % Skupaj
Manj kot 5 17 1,6 410 44,4 3.546 81,8 3.973
5 do 10 288 27,1 405 43,8 712 16,4 1.405
11 do 25 586 55,1 107 11,6 73 1,7 766
26 do 40 110 10,3 2 0,2 2 0,1 114
Več kot 40 62 5,8 0 0,0 0 0,0 62
Skupaj rej 1.063 100 924 100 4.333 100 6.320
Skupaj krav 19.529 52,0 5.427 14,5 12.588 33,5 37.544
Krav v čredi 18,4 5,9 2,9

Porazdelitev črede vključene v kontrolo prireje po območjih

Območje Število rejcev Število krav Krav v čredi % črede
Ptuj 255 5.198 20,4 26,6
Ormož 138 2.045 14,8 10,5
Slov. Bistrica 157 3.183 20,3 16,3
Lenart 152 2.338 15,4 12,0
Maribor 229 4.573 20,0 23,4
Radlje 132 2.192 16,6 11,2
Skupaj 1.063 19.529 18,4 100,0

Pasemski sestav živali vključenih v kontrolo prireje

Lisasta Črno-bela Ostalo
Območje število % število % število %
Ptuj 2.695 52 2.133 41 370 7
Ormož 1.585 78 337 16 123 6
Sl. Bistrica 1.576 50 1.359 43 248 8
Lenart 1.762 75 422 18 154 7
Maribor 2.503 55 1.827 40 243 5
Radlje 1.095 50 875 40 222 10
Skupaj 11.216 57 6.953 36 1.360 7

Comments are closed.