O svetovalni službi

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je regijski zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog razvoja podeželja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke proizvodnje bikovega in merjaščevega semena, gozdarstva in ribištva in drugih nalog pridobljenih na trgu na območju upravnih enot Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi in Maribor. Sedež zavoda je na Ptuju z izpostavami na nivoju upravnih enot razen Maribora. Pri specialističnem svetovanju se dopolnjujemo s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor na področju rastlinske proizvodnje.
V okviru oddelka Kmetijske svetovalne službe opravljamo delo na 5. izpostavah in specialističnem nivoju. Posamezni svetovalci iz terenskega dela se tudi specializirajo za specifična strokovna dela glede na potrebe.

Skupno število zaposlenih:

 • Vodja oddelka: 1 – hkrati specialist
 • Svetovalci specialisti: 5
 • Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 4 + 1 koordinator
 • Terenski svetovalci: 5 vodij izpostav + 21 terenskih svetovalcev

Specialistična služba:

 • ANTON HOHLER – tehnologija v živinoreji,
 • STANISLAV LESKOVAR -ekonomika kmetijske proizvodnje,
 • STANE LEVART – higiena mleka in sirarstvo,
 • IGOR TUMPEJ – tehnologija v govedoreji,
 • FELICITA DOMITER – razvoj podeželja,
 • TEREZIJA MEŠKO,- kordinator za družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • PETER PRIBOŽIČ – vodja oddelka in tehnologija v prašičereji

Področja strokovnega dela kmetijske svetovalne službe
Delo je razdeljeno na posamezne naloge

 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij: V okviru prve naloge opravljamo svetovalno delo za vse kmetije našega območja in tudi izven. Izvajamo predavanja, tečaje, krožke, seminarje, delavnice iz tehnologije kmetovanja znotraj posameznih panog kmetijstva. Vsem kmetijam je tudi zagotovljeno osebno svetovanje tako v pisarni kot tudi na terenu. Pri strokovnem delu na področju prehrane živali in na področju gnojenja kmetijskih površin se poslužujemo rezultatov analiz našega laboratorija in hitrih testov (N-test) na terenu. Kmetijam, ki se odločajo za izgradnjo objektov pripravljamo tehnološke projekte adaptacij in novogradenj. Na področju izvajanja agrarnih operacij pripravljamo strokovna izhodišča, strokovna mnenja in programe izvedbe. Sledimo pa tudi novim trendom na strokovnem področju, zato se udeležujemo posameznih predavanj, seminarjev, delavnic, obiskujemo sejme in ostale strokovne prireditve. Organiziramo lokalne razstave, predstavitve ter pripravljamo strokovne članke in prispevke v medijih. Svoje znanje izpopolnjujemo tudi iz literature
 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka
 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike: Ukrepi kmetijske politike so v zadnjih letih postali najpomembnejše področje dela kmetijske svetovalne službe. Za kmetije pripravljamo izobraževanja in delavnice, da lažje sledijo nenehnim novostim na tem področju. Potrebene informacije posredujemo tudi preko člankov in prispevkov v javnih medijih. Vsem kmetijam zagotavljamo možnost pomoči pri izpolnjevanju zahtevnih dokumentov pri uveljavljanju zahtevkov za denarna sredstva iz naslova uredb kmetijske politike. V letu 2006 smo opravili elektronsko izpolnjevanje vlog na našem območju, po vnosu služba nudi pomoč pri dopolnitvah in obrazložitvah prejetih sklepov in odločb, ki jih kmetije prejmejo na svoje naslove.

Podatki o vnosu vlog za subvencije do datuma 1.6.06
Izpostava     Vseh za vnos po podatkih     Vnesenih do 1.6.06
Lenart     1505     1521
Ptuj     4089     3953
Radlje     746     759
Slovenska Bistrica     1229     1199
Ormož     1573     1554
Skupaj     9142     8.986

Dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah so pomembno področje našega strokovnega dela. Specializirano se s tem področjem ukvarjajo svetovalke za kmečko družino dopolnilne dejavnosti, na posameznih segmentih pa praktično vsi zaposleni. Izvajamo izobraževanja z potrebe kmetij (predavanja, tečaje, krožke, delavnice, prikaze vzorčnih objektov in veščin). Za potrebe neformalne izobrazbe kmetij v zadnjih letih skupaj z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije organiziramo certifikatno izobraževanje. Pomembno področje znotraj druge naloge so prireditve tako na lokalnem nivoju kot tudi državnem. Organiziramo ocenjevanja izdelkov in na podlagi ocenjevanj tudi predstavitve. Uvajamo potrošniška ocenjevanja, ki služijo promocijski dejavnosti. Posebej pomemben projekt so Dobrote slovenskih kmetij, ki ga vsako leto organiziramo kot državno prireditev na Ptuju. Za kmetije pripravljamo tehnološke projekte za postavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Pripravljamo tudi strokovna mnenja in potrdila za urejanje dokumentacije. Svetujemo vsem , ki izkažejo interes za to področje s ciljem, da se te dejavnosti razvijejo in nudijo možnost obstoja kmetij na širšem območju podeželja. Za predelavo mleka na kmetijah skrbimo z našo specialistično službo za območje cele Slovenije. Drugo področje ukrepov kmetijske politike so razpisi za denarna sredstva za investicije. Kmetijska svetovalna služba izdeluje za kmetije poslovne načrte in presoje vplivov na okolje. V letu 2006 smo za 60 kmetij izdelali poslovne načrte in presoje vplivov na okolje. Poleg tega skrbimo za izvajanje evropskih standardov na kmetijah; nitratna direktiva, uporaba fitofarmacevtskih sredstev varnost in zdravje pri delu in izvajanje navskrižne skladnosti na kmetijah. Kmetijam svetujemo osebno in na predavanjih, delavnicah in prikazih. Na tem področju kmetijam nudimo tudi strokovno pomoč pri izvajanju ukrepov kmetijske politike s strani lokalnih skupnosti. Posebej pomembno je izvajanje ukrepov razvoja podeželja, kar bo v obdobju 2007-2013 strateška usmeritev dela službe

4. Združevanje in povezovanje na podeželju: Področje povezovanja na podeželju je v okviru Kmetijske svetovalne službe močno prepleteno z množico ustanovljenih društev, združenj in ostalih oblik sodelovanja, ki delujejo na našem območju. Strokovno sodelujemo s kmetijskimi zadrugami in kmetijskimi podjetji s kmetijsko proizvodnjo. Društvom in združenjem pomagamo pri tehničnih pogojih delovanja, nudimo prostorske možnosti za izvedbo sestankov. Posebej organiziramo predavanja, tečaje in strokovne ekskurzije tako doma kot v tujino. Društva so organizirana panožno na lokalnem nivoju, nekatera so povezana v zveze na državnem nivoju. Strokovno vodimo Združenje malih sirarjev Slovenje, vinogradniška društva, živinorejska društva in združenja, strojne krožke in množico društev podeželjskih žena. Kmetijska svetovalna služba skrbi tudi za strokovno delo v trsničarstvu v okviru Trsničarske zadruge Juršinci. V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na nivoju območnih enot in izpostav in tudi za potrebe urada zbornice služba skrbi za tehnično in strokovno pomoč za delovanje.

    5. Drugi projekti in aktivnosti
G4.1 Projekt Bosna (Tumpej Igor)
G4.2 Projekt Srbija (Igor Tumpej)
G4.3 Katarinin zeliščni vrt (Mojca Vraber)
G4.4 Strokovno vodenje trsničarske proizvodnje (Andrej Rebernišek)
G5.2 Projekt phare vseživljensko učenje” Podeželje ne daj se, nikoli ni prepozno” (Felicita Domiter; Peter Pribožič…..)
G5.3 Projekt Interreg SLO/A “Partnerstvo brez meja” (Felicita Domiter;…
G5.4 Trajnostno upravljanje območja reke Drave (Bojan Mlakar;….)
G5.5 Interreg SLO/CRO VTC ( Slavica Strelec)
G5.6 Interreg SLO/CRO Higijena mleka (Igor Tumpej)
G5.7 FADN VNOS PODATKOV (Renata Jesih)
G5.8 Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Brodnjak Ivan, Igor Tumpej)

Strokovno sodelujemo pri nastajanju tako občinskih, regijskih in drugih razvojnih programih s poudarkom na razvoju podeželja.

    Ostale aktivnosti znotraj Kmetijske svetovalne službe
Kmetijska svetovalna služba v okviru te naloge poskuša pridobiti z delom na projektih dodatna sredstva za delovanje službe in potrebno tehnično opremo. Sodelujemo na mednarodnih projektih in manjših projektih na lokalnem nivoju ali na nivoju države. Na mednarodnih projektih kandidiramo na razpise Interreg in sodelujemo kot partnerji v posameznih projektih. Spisek trenutnih projektov s šifro in naslovom in zadolženimi osebami na projektih.
Knjigovodstvo za potrebe kmetij
V okviru kmetijske svetovalne službe vodimo enostavno in dvostavno knjigovodstvo za potrebe kmetij. Na tem področju želimo v prihodnjih letih narediti bistveni napredek in razširiti dejavnost vodenja knjigovodstva za kmetije. Delo knjigovodstva izvaja sodelavka Janja Pihler.
FADN knjigovodstvo
V okviru Kmetijske svetovalne službe opravljamo vnos podatkov za kmetije, ki vodijo FADN knjigovodstvo za potrebe izvajanja skupne kmetijske politike. Vnos podatkov opravljamo za kmetije iz območja Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj, Maribor in Murska Sobota. Podatki se vnašajo od leta 2004 naprej. V letu 2004 je bilo v obdelavi 163 kmetij. Za leto 2005 je bilo v obdelavi 200 kmetij. Za to področje skrbi sodelavka Renata Jesih s sodelavci.
Učna sirarna
Za potrebe izvajanja strokovnega dela na področju predelave mleka na kmetijah smo uredili prostore za izobraževanje. V učni sirarni želimo izvajati praktični del izobraževanja iz sirjenja mleka, tako za domače kmetije kot tudi za projektno delo na tem področju.
Dobrote slovenskih kmetij
Kmetijska svetovalna služba Ptuj je že 10 let nosilec projekta državne razstave Dobrote slovenskih kmetij, ki se vsako leto izvaja na Ptuju v minoritskem samostanu. Na razstavi sodelujejo kmetije iz celotne Slovenije in tudi iz zamejstva. Na 17.razstavi v letu 2006 je bilo v ocenjevanju 959 dobrot iz 13. skupin izdelkov. Podeljenih je bilo 244 zlatih, 228 srebrnih in 219 bronastih priznaj in 46 znakov kakovosti. Celotno organizacijo prireditve vodijo delavci Kmetijske svetovalne službe Ptuj v sodelovanju z ostalimi območnimi zavodi. V letu 2007 bo že 18. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij organizirana od 18. do 22. maja z osrednjo pokrajino Podravje.

Comments are closed.