KGZ Ptuj X
GO

KGZ PTUJ - PROJEKTNI PARTNER

 

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte, ter razvoj novih proizovodv, praks, procesov in tehnologij

_________________________________________________________________________________________________________

 

PODUKREP: 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam