KGZ Ptuj X
GO

Razpisi

Razpisi - sreda, 22. november 2017

Javni razpis za Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Več o razpisu, na katerega se lahko vlagajo vloge v elektronski sistem od 21.8.2017 do 29.11.2017.

MKGP je v Uradnem listu objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 naložbe v osnovna sredstva in sicer 8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije. Razpisanih je 10 mio € nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure.

 

8. Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

• ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,

• ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

• ureditev greznic in čistilnih naprav, 

• nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,

• ureditev trajnih nasadov, 

• nakup in postavitev mrež proti toči, 

• ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,

• izvedbo agromelioracij,

• zaščito čebeljih panjev pred medvedi,

• ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,

• ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 10 mio € se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. 

Od skupno 10 mio € razpisanih nepovratnih sredstev bo:

• 2 mio € sredstev namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A), 

• 5 mio € sredstev namenjenih sofinanciranju  naložb fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje  naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B), 

• preostalih 3 mio € sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju naložb s.p. posameznikov in pravnih oseb (Sklop C). 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50 %. 

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 € na vlogo za ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi oziroma 2.000 € na vlogo za ostale vrste naložb. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 € javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 € javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega stavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pri kmetijski svetovalni službi na posameznih Kmetijsko gozdarskih zavodih KGZS, ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

 

> Povezava na razpis

Nazaj na seznam novic