KGZ Ptuj X
GO

Kontrola proizvodnosti v govedoreji

Kontrola prireje mleka

V Sloveniji izvajamo kontrolo prireje mleka po metodi AT4, na nekaterih kmetijah po metodi A4 (robotska molža), ki je usklajena s pravili organizacije ICAR. 

Kontrole izvaja neodvisna oseba (predstavnik pooblaščene organizacije) izmenično en mesec zjutraj in naslednji mesec zvečer. Dopusten razmak med dvema zaporednima kontrolama je od vključno 22 do 37 dni, izjemoma do 75 dni (velja za posamezno žival ali vso čredo pri letnem dopustu ali veterinarski omejitvi). Na leto mora biti v čredi opravljenih najmanj 11 kontrol.

Kontrola prireje mleka zajema: 

 • obisk pooblaščene osebe ob molži, 
 • beleženje reprodukcijskih dogodkov v čredi od zadnje kontrole, 
 • odvzem vzorca mleka, 
 • dostava vzorcev na analizo ter 
 • izvedba analize mleka na 
  • mlečno maščobo, 
  • beljakovine, 
  • laktozo, 
  • vsebnost somatskih celic in 
  • vsebnost uree v vzorcu.

Ob obisku v hlevu molzni kontrolor količine mleka zabeleži v Zapisnik o odvzemu vzorcev mleka, ki spremlja vzorce do laboratorija. K izvedbi kontrole sodi tudi pošiljanje rezultatov analiz na Kmetijski inštitut Slovenije, kjer izvedejo izračun laktacij in izpis z novimi zapisniki pošljejo rejcu na dom.

Oddelek za živinorejo KGZS Zavoda Ptuj s svojo dejavnostjo pokriva celotno Podravje. Kontrolo prireje izvaja 26 molznih kontrolorjev. V letu 2019 opravlja polno zaposleni molzni kontrolor svoje delo na 29 kmetijah, v povprečju ima v kontrolo vključenih 762 krav.

Pasemski sestav črede govedi na območju KGZS Zavod Ptuj (leto 2019):

 

Kontrola prireje

Število rej

Število krav

LS*

ČB

RJ

Ostalo

Mesne

Mleko

716

18.664

9.377

7.527

171

1.589

0

Meso

4

84

24

0

0

31

29

Skupaj

720

18.748

9.401

7.527

171

1.620

29

%

 

100

50,14

40,10

1,0

8,60

0,15

* K lisasti pasmi prištevamo tudi živali oplemenjene lisaste pasme z 12 do 88 odstotnim deležem RH oz. MB krvi. To križanje je dovoljeno z rejskim programom za lisasto pasmo.

Kontrola prireje mesa

Naloga kontrola prireje mesa se opravlja po pravilih organizacije ICAR

Kontrolo prireje mesa izvajamo v čistopasemskih rejah limuzin, šarole ali lisaste pasme

Krava in njeno tele sta običajno spremljana skupaj, saj na priraste teleta odločilno vplivajo tudi materinske lastnosti matere, predvsem mlečnost. Priraste spremljamo v obdobju, ko tele sesa

Teleta tehtamo: 
 • ob rojstvu, 
 • ob starosti 90 dni ± 45 dni (ob odhodu na pašo) in 
 • ob starosti 210 ± 45 dni. 

Prvo tehtanje teleta opravi rejec sam takoj ob rojstvu teleta. Kontrolor ob označitvi teleta poleg vseh podatkov o rojstvu teleta popiše tudi podatek o rojstni teži teleta.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu opravljamo vnos podatkov v Centralno podatkovno zbirko Govedo

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije se izvaja: 
 • obračun, 
 • izdelava zbirnih obračunov in 
 • interpretacija rezultatov. 

Vsakemu rejcu po opravljeni kontroli pošljemo izpis rezultatov kontrole prireje in zbirne preglede o prireji krav. Enkrat letno, dobi rejec tudi letni zbirni obračun kontrole prireje mesa iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

 

Rezultati kontrole prireje mleka v letih

V predstavitvi so podane:

 • povprečne mlečnosti pri LS, LSX in ČB pasmi,
 • kazalci obsega govedoreje na območju KGZS Zavoda Ptuj po letih,
 • število krav v kontroli prireje mlaka,
 • najboljši rejci LS in ČB pasme v Slovenijin na območji KGZS Zavoda Ptuj, GD Ptuj, GD Ormož, GD Lenart, GD Sl. Bistrica, GD Oplotnica, GD Maribor in UE Radlje ob Dravi,
 • reje z najvišjo povprečno življensko prirejo v čredi.

2019

2018