KGZ Ptuj X
GO

Izdelava kataloga stroškov

KGZS ZAVOD PTUJ sodeluje pri  pripravi strokovnih vsebin.

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v okviru izvedbe javnega naročila št.8335/2014 z dne 8.8.2014, namenjenemu izdelavi kataloga stroškov, pripravlja strokovne vsebine.

 Glavne dejavnosti

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 določa, da morajo države članice zagotoviti, da so vsi ukrepi za razvoj podeželja, ki jih nameravajo izvajati, preverljivi in da jih je mogoče kontrolirati.

Na podlagi dosedanjih izkušenj z izvajanjem ukrepov Programa razvoja podeželja RS ugotavljamo, da se na trgu pojavljajo zelo različne cene za podobno ali celo enako storitev. Zaradi tega bo potrebno v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja RS 2014–2020  skladno z razmerami na trgu določiti najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov in na ta način zagotoviti bolj racionalno rabo javnih sredstev. Prav tako bo glede na priporočila Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna potrebno zagotoviti ustrezno revizijsko sled o preveritvi najvišje priznane vrednosti po posameznih stroških.

S tem namenom pristopamo k izdelavi Katalogov stroškov za izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v katerem bodo določene najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov.

KGZS ZAVOD PTUJ sodeluje pri pripravi strokovnih vsebin v 5 sklopih

  • Sklop 1: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo objektov ter pripadajočo opremo za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov
  • Sklop 2: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo objektov ter pripadajočo opremo za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
  • Sklop 4: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo kmetijske in gozdarske infrastrukture
  • Sklop 5: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za  izgradnjo naprav  na kmetijskih zemljiščih (mreže proti toči, trajni nasadi, pašniki, ipd.)

 Cilji

  • Določiti najvišje priznane vrednosti (stroškov) za investicije na kmetijskih gospodarstvih ob prijavi na ukrepe PRP 2014-2020.
  • Racionalnejša raba javnih sredstev.

 Pričakovani rezultati

Poenoten in pregleden sistem najvišje priznane vrednosti (stroškov) za investicije na kmetijskih gospodarstvih - Katalog stroškov - ob prijavi na ukrepe PRP 2014-2020.