KGZ Ptuj X
GO

Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali

iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2016.

Redna usposabljanja namenjena za kmete, ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali-govedo in v ukrep Dobrobit živali-prašičipotekajo na različnih lokacijah in imajo predpisane vsebine.

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2016

KGZS ZAVOD PTUJ v okviru izvedbe javnega naročila štev. 430-102/2016 z dne 10.8.2016 in pogodbe štev. 233-16-32004 z dne 14.10.2016, namenjeni »Usposabljanju za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2016, izvaja redna usposabljanja za leto 2016 za kmete, ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali.

KGZS Zavod Ptuj redna usposabljanja izvaja na območju delovanja zavoda. V letu 2016 se v obdobju 17.11.2016 – 8.12.2016 izvaja 12 usposabljanj za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali – govedo in 1 usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali - prašiči.

Cilj

Usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).

Aktivnosti

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali - GOVEDO

Izvedenih je 12 usposabljan v obsegu štirih ur z naslednjimi vsebinami:

  1. pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku…);
  2. ravnanje z govedom;
  3. etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje);
  4. preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.).

Aktivnosti

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali - PRAŠIČI

Izvedeno je eno usposabljanje v obsegu štirih ur z vsebinami:

  1. ravnanje rejca s prašiči (ravnanje in postopki s prašiči, rejska opravila…);
  2. etologija prašičev in živalim prilagojene reje (obnašanje in potrebe prašičev, živalim prilagojena reja in sistemi vhlevitev, zoohigienski normativi…);
  3. preventiva in zdravstveno varstvo prašičev (preprečevanje vnosa bolezni in pojava zdravstvenih težav – biovarnostni ukrepi.

Pričakovani rezultati aktivnosti

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, kar pomeni razumevanje pomena dobrobiti živali.

 

> Usposabljanje kmetov za ukrep dobrobit živali iz PRP za leto 2016 

> Usposabljanje kmetov za ukrep dobrobit živali - prašičereja iz PRP za leto 2016

> Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep dobrobit živali za prašičerejce in govedorejce za leto 2016