KGZ Ptuj X
GO

Analiza tal

 

Opravljamo osnovno analizo vzorcev tal, kjer določamo naslednje parametre:

  • kislost zemlje: pH/KCl po SIST EN ISO 10390:2022 ter pH/Ca acetat po interni metoda DP6012,
  • K2O (mg/100g tal) po AL metodi, določanje s plamenskim fotometrom,
  • P2O5 (mg/100g tal) po AL metodi, določanje s spektrofotometrom,
  • MgO (mg/100g tal) v CaCl2, določanje s spktrofotometrom,
  • organska snov ali humus (%) po Walkley-Black metodi,​​ 
  • skupni organski ogljik (TOC) po SIST ISO 10694:1996,
  • skupni dušik (TN) po SIST ISO 13878:1999,
  • nitratni dušik (kg/ha): refraktometrično določanje.

Vzorec vam lahko analiziramo samo na določene komponente, npr. pH, humus…

Dobljene vrednosti so uporabne za izračun potreb po dognojevanju za vinograde, njive, travnike in sadovnjake.

 

Analizator Elementar Unicube za določanje TOC in TN.


 

Postopek odvzema vzorcev tal

Ustrezno gnojenje je osnova za dober in kakovosten pridelek. Da bi se optimalni prehrani rastlin čim bolj približali, gnojimo na osnovi kemijske analize tal. Za določitev rodovitnosti tal je tako pravilno odvzet vzorec ključnega pomena.

Kemijski laboratorij KGZS Zavoda Ptuj vzorčenja ne izvaja, vseeno pa strankam podajamo priporočila za čim bolj pravilno vzorčenje.
Laboratorij mora prejeti reprezentativen vzorec.

 

Kdaj je primeren čas za vzorčenje tal?

Najprimernejši čas za analizo tal je v jesensko-zimskem obdobju (po koncu rastne dobe) ali konec zime, najkasneje do pričetka rastne dobe. Izjema so le vzorci tal za analizo na rastlinam dostopni dušik (N-min), ko vzorčimo tik pred dognojevanjem. V letu gnojenja s hlevskim gnojem ne priporočamo analize tal. Prav tako ne vzorčimo en mesec po gnojenju z mineralnimi gnojili in ne neposredno po dežju (počakamo vsaj 3 dni).

 

Število vzorcev tal, ki jih mora kmetijsko gospodarstvo (KGM) podati v analizo

Pred vzorčenjem, ki ga izvaja stranka sama, je dobro, če se glede števila vzorcev posvetuje z lokalno kmetijsko službo (oz. s svojim kmetijskim svetovalcem).

 

Način odvzema povprečnega vzorca

Povprečni vzorec tal pripravimo z združevanjem pod-vzorcev, ki jih odvzamemo na več različnih odvzemih mestih. Število odvzemnih mest mora biti od 20 do 25, le-te pa enakomerno razporedimo na površini vzorčnega mesta po metodi 'cik cak' (Slika 1, Slika 2).

Slika 1: Metoda 'cik cak' za vzorčenje njiv, vrtov in travnikov.

 

Slika 2: Metoda 'cikcak' za vzorčenje trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi).

Na vsakem vzorčnem mestu vzamemo približno enako količino tal. Globina odvzema je odvisna od tega, za kakšen tip površine želimo analizo (Tabela 1).

Tabela 1: Globina odvzema tal.

Tip površine

Globina odvzema

Orne površine (njive, vrtovi)

0 – 25 cm

Zatravljene površine (travniki)

0 – 6 cm

Trajni nasadi (sadovnjaki, vinogradi)

0 – 30 cm

 

Vzorčimo s pomočjo sonde, če je na voljo, ali lopate. Če vzorčimo z lopato, vzamemo 2-3 cm debel in ravno toliko širok odrezek tal preko celotne globine vzorčenja, kot je prikazano na sliki 3. Pri jemanju vzorca tal se izogibamo robovom zemljišč in delov zemljišč, ki so pedološko, vizualno ali na kakršen koli drug način razlikujejo od ostalih površin.

 

Slika 3: Odvzem vzorcev z lopato.

 

Tla, vzeta iz vseh vzorčnih mest, temeljito premešamo v primerni posodi. Iz premešanih in zdrobljenih tal vzamemo 0,5 – 1 kg tal (t.j. povprečni vzorec) in jih shranimo v plastično vrečko. Povprečni vzorec opremimo z vsemi potrebnimi podatki in ga čim hitreje dostavimo v laboratorij. Podatki naj bodo zapisani na etiketi na zunanji strani embalaže.

 

Posebnost: Vzorčenje za analizo nitratnega dušika za potrebe dognojevanja

Vzorčimo do globine 30 cm in po istem postopku, kot je opisano zgoraj.  0,5 - 1 kg vzorca tal takoj zapakiramo v vrečko in ohladimo. Vzorec je potrebno dostaviti v hladilni torbi, da se med prevozom ne segreje.

Ob analizi dobite tudi nasvet za dognojevanje z izbranim dušikovim gnojilom.

 
Podatki, ki so potrebni ob oddaji vzorca tal v laboratorij

Potrebni podatki od oddaji vzorca tal v kemijski laboratorij KGZS Zavoda Ptuj:

- ime in priimek ter naslov naročnika,

- številka KMG MID,

- davčna številka (za davčne zavezance),

- številka GERK,

- obkrožen tip rabe tal (njiva, travnik, sadovnjak ali vinograd),

- naveden datum vzorčenja.

Ob oddaji vzorca tal v laboratorij stranka predloži tudi izpolnjen obrazec KLAB2011 Potrdilo sprejemu vzorcev tal, ki ga najdete spodaj ali pa pri svojem kmetijskem svetovalcu. Ob oddaji večjega številka vzorcev je dovolj, če je priložen en izpolnjen izvod obrazca KLAB2011. Posamični vzorci morajo biti kljub izpolnjenemu obrazcu v celoti označeni (ime in priimek stranke, GERK, tip rabe tal) z etiketo na vrečki ali listkom, pripetim na zunanjo stran vrečke. Dopisovanje podatkov (GERK, sprememba lastnika ali datuma vzorčenja/oddaje vzorca v laboratorij) po izdaji poročila ni več mogoče.

 

Oddaja vzorcev

Vzorec tal za analizo lahko oddate neposredno v kemijski laboratorij KGZS Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, vsak delovnik med 8. – 13. uro.

Za dodatne informacije se obrnite na sodelavke v kemijskem laboratoriju na tel. št. 02 749 36 32 ali na e-mail naslov: tatjana.gradiser@kgz-ptuj.si ali monika.znidaric@kgz-ptuj.si.

 

Reference:

- Interni delovni postopki DP6004 Navodilo za ravnanje z vzorci in zaščito njihove oporečnosti

- Kmetijski inštitut Slovenije: Postopek odvzema vzorcev, primernih za analizo tal

- SIST ISO 18400-205:2019 Kakovost tal – Vzorčenje – 205. del: Navodilo za postopek preiskave naravnih, delno naravnih in obdelanih območij

- dr. Barbara Čeh: Zakaj analiza tal, pravilen postopek vzorčenja tal in ravnanje z vzorcem tal, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

 

 


 

Obrazec za oddajo vzorcev tal