KGZ Ptuj X
GO

Ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila 2017

Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Usposabljanja so za vključene v ukrepe KOPOP za leto 2017 obvezna, potekajo na različnih lokacijah in imajo predpisane vsebine.

KGZS ZAVOD PTUJ v okviru izvedbe javnih naročil štev. 430-128/2017 dne 12.10.2017 namenjenim Podpori za redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017, izvaja redna usposabljanja za leto 2017 za kmete, ki so vključeni v KOPOP.

KGZS ZAVOD PTUJ izvaja redna usposabljanja na območju delovanja zavoda. 

V letu 20117 bo od 6.12. 2017 do 24.01.2018  izvedenih 14 rednih usposabljanj za ukrep KOPOP.

Vsebine izobraževanj

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost v panogah Poljedelstvo, Vrtnarstvo, Travništvo, vključno z mokrotnimi oziroma vlagoljubnimi travniki, Vinogradništvo, Sadjarstvo, Prašičereja, Govedoreja in reji Drobnice.

Cilj

Usposobiti kmete za izvajanje operacij in zahtev v katere so se vključili z izdelavo Programa aktivnosti in vključitev v ukrepe KOPOP ob oddaji zbirne vloge.

Pričakovani rezultati aktivnosti

Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev operacij KOPOP v katere so vključeni, kar pomeni poznavanje načinov kmetovanja pri katerih skrbijo za ohranjanje narave, varstvo tal in voda ter tehnologij, ki vplivajo na blaženje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ter usposobljenost za vodenje predpisanih evidenc.

 

> Lokacije obveznih izobraževanj KOPOP 2017