KGZ Ptuj X
GO

Identifikacija in registracija živali

Identifikacijo in registracijo živali lahko izvaja rejec sam, lahko pa za to opravilo pooblasti območni kmetijsko gozdarski zavod ali veterinarsko službo, ki pokriva območje njegove kmetije.

Označevanje in registracija živali je odgovornost lastnika živali. Namen označevanja živali je nadzor nad premiki živali in zagotavljanje sledenja posamezni živali od rojstva do zakola in s tem zagotavljanje prehranske varnosti v državi.  

Označevanje in registracija govedi

Tele mora biti označeno čimprej po rojstvu oziroma pred premikom na drugo lokacijo, najkasneje pa do starosti 20 dni

Najkasneje v sedmih dneh od označitve mora imetnik:  

  • registrirati tele v Centralni register govedi (CRG) ter 
  • vpisati rojstvo v Register govedi na gospodarstvu (RGG). 

Govedo je pravilno označeno z dvema ušesnima znamkama (po eno v vsakem ušesu). Izgubljene ušesne znamke se nadomesti z dvojnikom. Ko rejec opazi izgubo ušesne znamke je dolžan čim prej ali najkasneje v 7 dneh poskrbeti za nabavo dvojnika.

 Označevanje drobnice

Imetnik drobnice mora poskrbeti, da so živali označene do starosti 6 mesecev (9 mesecev v ekstenzivnih rejah oziroma rejah na prostem), najkasneje pa pred premikom iz rojstnega gospodarstva. 

Živali se označuje z namestitvijo ušesnih znamk v obe ušesi

Jagnjeta oziroma kozliče, ki so namenjeni za zakol do 12. meseca starosti, se lahko označi z eno okroglo ušesno znamko. 

Vsak imetnik drobnice mora voditi register drobnice na gospodarstvu. Vanj sproti vpisuje vsak nakup ali prodajo živali in morebitne zamenjave ušesnih znamk. 

Imetnik drobnice mora:  

  • enkrat letno v centralni register drobnice (CRD) sporočiti podatke o staležu živali na dan 1.februarja, oziroma na dan, ki je določen s predpisom o subvencijah;
  • vsak premik drobnice sporočiti v CRD (prihodi, odhodi).  

Imetnik ob oddaji drobnice izpolni spremni list v treh izvodih. Dva izvoda spremljata žival, en izvod imetnik – prodajalec posreduje pristojnemu veterinarju.

Označevanje prašičev

Prašiče je potrebno označiti čimprej po rojstvu, vsekakor pa pred premikom iz rojstnega gospodarstva. 

Prašiče se označuje z ušesnimi znamkami v desno uho, izjemoma pa s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem.

 Imetnik, ki želi prašiče tetovirati, mora pri MKGP vložiti pisno vlogo za dodelitev posebne krajše SIŠ za tetoviranje. 

Ob premiku prašiče spremlja spremni list, ki ga izpolni imetnik, ki prašiče oddaja. 

Spremni list se izpiše v treh kopijah – dve kopiji služita kot obrazca odhod in prihod za sporočanje premikov. 

Kjer na kmetiji hkrati redijo samo enega prašiča za lastno porabo, se gospodarstvom ni potrebno registrirati po rednem postopku, pač pa se zgolj evidentirajo nakup živali, poleg tega pa jim ni potrebno sporočati prihoda. Imetnik že na spremnem listu označi, da redi hkrati le enega prašiča, in sicer tako, da na mesto KMGMID zapiše '1 PRAŠIČ'.