KGZ Ptuj X
GO

Pogosta vprašanja in odgovori

Kako si pridobite dostop do portala VOLOS?

Za dostop do spletnega portala VOLOS lahko zaprosi registriran imetnik rejnih živali ali oseba, ki jo imetnik živali pooblasti s pisnim pooblastilom. Dostop do portala VOLOS za vaše gospodarstvo pridobite z oddajo izpolnjene in podpisane vloge za dodelitev , ki je objavljena na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

> Obrazci in navodila (Spletni portal VOLOS)

Kaj omogoča dostop do portala VOLOS?

Preko spletnega portala VOLOS lahko za živali na vaši kmetiji sami vnašate podatke v CRG. Dostop omogoča registracijo živali in vnos premikov, naročanje ušesnih znamk ter pregledovanje podatkov o živalih na vašem gospodarstvu. V tem primeru, vam ni potrebno voditi Registra govedi na gospodarstvu v rumeni knjigi, temveč ga lahko vodite v elektronski obliki (e-RGG).

Kako uredite popravek potnega lista?

V primeru, da so na potnem listu za žival navedeni napačni podatki, je potrebno potni list poslati v popravek na naslov UVHVVR- SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Potni list lahko pošljete v popravek preko pooblaščene organizacije ali sami.

Katere reje so lahko vključene v kontrolo prireje (AT4 kontrola), kako kontrola prireje mleka poteka in kaj s tem pridobimo?

V kontrolo prireje mleka se lahko vključijo vse reje, katerih rejci pred tem podpišejo Izjavo o vključitvi v rejski program. Pomembno je tudi, da je v reji zadostno število krav. Povprečna velikost črede vključene v prirejo mleka se razlikuje od območja do območja. Enkrat mesečno molzni kontrolor opravi obisk na kmetijo ob molži, kjer izmeri količino namolzenega mleka za vsako kravo posebej, odvzame vzorec mleka in zapiše reprodukcijske dogodke, ki so se v čredi zgodili od zadnjega obiska. Vzorec mleka nato dostavi v laboratorij v analizo. Rezultate analiz pošljemo na Kmetijski inštitut Slovenije, kjer se izvaja obračun laktacij, katere dobi rejec na dom v nekaj dneh. Rezultati kontrole prireje mleka so nujno potrebno orodje za vodenje prehrane krav molznic. Kontrola prireje mleka po metodi AT4 je v Sloveniji brezplačna, rejec je dolžan plačati analize mleka. Cena osnovnega paketa analiz mleka znaša 5,20 EUR na kravo letno in se plača v začetku leta za celo leto.