KGZ Ptuj X
GO

Načrt preusmeritve kmetijskega gospodarstva

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016.

KGZS Zavod Ptuj izdeluje programe preusmeritev (PEK) za kmetije, ki se v letih 2015 in 2016 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

Program preusmeritev (PEK)

Izvedba naloge

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v okviru izvedbe javnega naročila št.430-135/2015 z dne 31. 07. 2015, namenjenemu Izdelavi načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016, izdeluje programe preusmeritev za kmetije (PEK), ki se v letih 2015 ali 2016 preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Izdelava načrta PEK je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

Glavne dejavnosti

Na območju zavoda Ptuj je v letu 2015 vključenih 35 kmetij in na novo v letu 2016 vključenih 22 kmetij.

Aktivnosti za izdelavo načrta PEK:

  • analiza stanja kmetijskega gospodarstva,
  • popis površin, vrst rastlin, načina gnojenja, staleža in vrst živali ter podatki vezani na čebelarstvo,
  • izdelava informacije glede bistvenih ugotovitev analize stanja, glavnih pomanjkljivosti, predlaganih ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in možnosti preusmeritve v prakse in metode ekološkega kmetovanja ter opis prispevka KMG k blaženju oziroma prilagajanju podnebnim spremembam, varovanju voda in habitatov.

Cilj

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki na novo vstopajo v ukrep ekološko kmetovanje, nuditi svetovanje, opozarjati na morebitne pomanjkljivosti na kmetiji, predlagati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ter svetovati, kako se preusmeriti v ekološki način kmetovanja. Pospeševati pravilen prehod k kmetovanju na naravi prijazen način, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

Pričakovani rezultat aktivnosti

Izvedena individualna svetovanja ter izdelani načrti preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja za nosilce kmetijskih gospodarstev (PEK), ki prvič vstopajo v ukrep in kontrolo ekološko kmetovanje na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.