KGZ Ptuj X
GO

Selekcija v prašičereji

Prašičereja kljub večletnemu upadanju proizvodnje še vedno predstavlja drugo najpomembnejšo živinorejsko panogo v Sloveniji. Reja prašičev je ekonomsko učinkovita, takrat ko rejci odstavijo čim več pujskov na svinjo na leto, pujski imajo optimalno rojstno maso in posledično tudi odstavitveno maso. V pitanju pa pričakujemo dobre priraste (nad 800 g/dan).

Selekcijska opravila so v prašičereji razdeljena med rejce, centralno službo na BF Oddelku za Zootehniko in selekcijsko službo na območnih Kmetijsko gozdarskih zavodih, kjer se opravljajo številna selekcijska in druga opravila. Selekcija in genetski napredek temelji na meritvah, preizkušnji in beleženju podatkov.

Selekcijska služba opravlja naloge, ki so zapisane v rejskem programu za prašiče SloHibrid (Kovač in sod., 2012).

Naloge, ki jih opravljamo na KGZS Zavodu Ptuj so:

  • označevanje in identifikacija živali (za potrebe selekcijskega dela, kakor tudi po pravilniku o Identifikaciji in registraciji prašičev;2003),
  • ocenjevanje živali,
  • meritve ter
  • odbira mladic,
  • vodenje rodovniške knjige,
  • spremljanje rejske dokumentacije,….

Živali, ki jih odbiramo (svinje kakor tudi merjasci) morajo imeti znano poreklo in izračunano plemensko vrednost. Rejcem pomagamo tudi pri presoji podatkov o merah plodnosti in pri izločanju plemenskih svinj in merjascev.

Posredujemo pri prodaji plemenskih mladic in merjascev. Sodelujemo tudi na razstavah in sejmih ter pripravljamo tudi predavanja za rejce. Vključeni smo tudi v delo lokalnih prašičerejskih društev (Ptuj, Maribor, Ormož) in Zvezo prašičerejcev Slovenije.

Dela in naloge na področju selekcije v prašičereji opravljata Anita Bračko in mag. Darja Prevalnik.