KGZ Ptuj X
GO

Specialistična svetovalna služba

Specialistična služba kmetijskega svetovanja svoje delo opravljala na območju Podravja, kjer se dopolnjuje s specialisti rastlinske proizvodnje iz zavoda Maribor, ter za področje predelave mleka za območje cele Slovenije.  

Specialistična služba za prašičerejo

Prašičereje je na našem območju druga najpomembnejša živinorejska panoga, ki ji preko specialistične službe nudimo strokovno pomoč  s tehnologijo reje, prehrane in spremljanja rezultatov reje.

Kmetijam specialistična  služba nudi pomoč pri izdelavi programov Dobrobiti živali in preveritvi izpolnjevanja pogojev v hlevih.

Uvajamo nove tehnologije v rejo prašičev z izgradnjo enostavnih objektov  PIG PORT, ki so veliko bolj prilagojeni potrebam prašičev.

Specialistična služba izvaja osebno svetovanje, pripravo prispevkov in nasvetov ter strokovnih člankov s področja prašičereje.

Specialist za področje prašičereje je Peter Pribožič.

Specialist za področje prašičereje je mag. Darja Prevalnik.

> Nasveti s področja prašičereje

 

Specialistična služba razvoja podeželja 

Ta služba je namenjena informiranju kmetij iz naslova ukrepov razvoja podeželja, sprotnega informiranja kmetij o razpisih razvoja podeželja, možnostih pridobivanja investicijski sredstev iz razpisov

Za kmetijska gospodarstva izvajamo svetovanje, predavanja, delavnice, pripravljamo navodila, osebno svetujemo, pripravljamo prispevke za javne medije in kmetijske oddaje.

Vključujemo se v projekte razvoja podeželja in druge naloge, ki so povezane z razvojem podeželja. Nadgradnja pridelave s predelavo in trženjem domačih izdelkov, razvoj  dodatnih dejavnosti na podeželju z diverzifikacijo v druge dejavnosti ter sodelovanje z lokalnimi akcijskimi skupinami ter lokalnimi skupnostmi pri programih razvoja podeželja.

Specialist za področje razvoja podeželja  Felicita Domiter.

 

 

Specialistična služba za namakanje

Podravje ima velike možnosti razvoja namakalnih sistemov zaradi razpoložljivosti vode iz reke Drave in velikih potreb po namakanju zaradi plitvih prodnatih tal. 

Osnovanje specialistične službe za to področje je bila nuja in nakazuje velike možnosti vzpostavitve učinkovitega dela.

Služba pripravlja animacijske delavnice skupaj z lokalnimi skupnostmi za izgradnjo velikih namakalnih sistemov. Pripravlja strokovne članke, prispevke in strokovne nasvete v obliki navodil smernic.

Strokovno pomaga pri pripravi dokumentacije za  pridobitev odločbe o uvedbi namakanja tako za velike namakalne sisteme na nivoju lokalnih skupnosti, kot tudi za individualne male namakalne sisteme.

Strokovno spremlja  tehnološke rešitve in načine namakanja za posamezne vrste rastlin. Veliko strokovnega dela namenja pripravi smernic za namakanje v kmetijstvu, zaradi prilagoditve zakonodaje na področju mikrobiološke kvalitete vode za namakanje.

Specialist za področje namakanja je Marko Černe.

> Nasveti s področja namakanja

 

 

Specialistična služba za področje govedoreje in reje drobnice

Govedoreja je glede na obseg proizvodnje najbolj pomembna živinorejska  panoga na našem območju. 

Na področju govedoreje in drobnice izvajamo specialistično svetovanje s:

  • tehnologije pridelave krme, 
  • tehnologije prehrane z izračuni optimalne krmne mešanice in izborom krmnih komponent, 
  • tehnologije reje in uvajanja novih tehnologij.

Kmetijam, ki so pred investicijo svetujemo in izdelamo tehnološki načrt razvoja in izvedbo same investicije.

Specialisti pripravljajo predavanja in tehnološka navodila.

Skupaj s terenskimi svetovalci obiščejo posamezne kmetije in svetujejo glede na potrebe posameznih kmetij.

Specialisti so vključeni v strokovno delo panožnih krožkov rejcev mlečnih krav, rejcev plemenskih živali in drugih oblik organiziranih rejcev v društvih ali zadrugah.

Specialist za področje tehnologije rej govedi in drobnice je   dr. Andrej Toplak.

Specialist za področje tehnologije rej in prehrane goveda je   mag.Anton Hohler.

> Nasveti s področja govedoreje

 

Specialistična služba za ekonomiko v kmetijstvu

Kmetijam nudi strokovno pomoč pri iskanju ekonomske učinkovitosti.

Za posamezne kmetije pripravlja kalkulacije, ekonomska orodja za izračune pri poslovnih načrtih, investicijskih  programih,  izračunih bruto dodane vrednosti in druge ekonomske analize so stalna strokovna dela te službe.

Specialistična služba izvaja predavanja, osebna svetovanja, objavlja strokovne članke in prispevke ter navodila. Pripravlja kalkulacije za posamezno vrsto proizvodnje na kmetijah.

Specialist za področje agrarne ekonomike in knjigovodstva Helenca Kapun.

Specialist za področje agrane ekonomoke Stanislav Leskovar.

> Nasveti s področja knjigovodstva za kmete in FADN

 

Specialistična služba za predelavo mleka

Specialistična služba prenaša znanja iz tehnologije predelave mleka, tahnološke rešitve za male predelave mleka na kmetijah, razvijanje novih produktov predelave mleka na kmetijah, priprava izdelkov za trg in organizacija predelave mleka na kmetijah v Sloveniji.

V lastni učni sirarni izvaja tečaje predelave mleka.

Za kmetije organizira predavanja, osebno svetovanje, navodila, tehnološke načrte, organizira oglede dobrih praks v domovini in tujini.

Opravlja tudi strokovno pomoč  malim kmečkim sirarjem, ki so ustanovili Združenje kmečkih sirarjev, ki izvaja vrsto strokovnih nalog.

Specialist za področje predelave mleka Sara Ketiš.

 

Specialistična služba za predelavo zelenjave in poljščin

Specialistična služba prenaša znanja iz  tehnologije predelave zelenjadnic, vrtnin in poljščin, tehnološke rešitve za male predelave na kmetijah, razvijanje novih produktov predelave na kmetijah, priprava izdelkov za trg in organizacija predelave zelenjadnic, vrtnin in poljščin na kmetijah v Sloveniji. Usmeritve kmetij, da svojo pridelavo nadgradijo s predelavo in trženjem končnih produktov. Sodelovanje s strokovnimi  in izobraževalnimi institucijami za prenos aplikativnega strokovnega znanja do pridelovalcev in predelovalcev na področju zelenjadarstva in poljščin.

Osebna svetovanja, organizacija  predavanj, posvetov, organizacija in izvajanje tečajev predelave zelenjadnic, vrtnin in poljščin.

Za kmetije organizira predavanja, osebno svetovanje, navodila, tehnološke načrte, organizira oglede dobrih praks v domovini in tujini.

Svetovalka specialistka Stanislava Pažek.

 

Specialistična služba za varstvo narave in travništvo  

Specialistična služba prenaša znanja iz tehnologije kmetovanja na Natura 2000 območjih, ohranjanje habitatov. Poudarek je na ohranjanju trajnih travnikov in travniških sadovnjakov. Prenos znanja vezanega na zakonodajo in pogojev izvajanja ukrepov kmetijske politike in programa razvoja podeželja za ohranjanje habitatov. Tehnološke rešitve za kmetovanje na območjih Nature 2000, sodelovanje z ostalimi specialističnimi področji za pridelavo in rejo ter predelavo v končne produkte,  možnosti trženja in razvoja blagovnih znamk. Razvijanje novih produktov na Natura območjih za usmeritve razvoja kmetij. Sodelovanje z drugimi institucijami, na področju ohranjanja naravnih danosti in ohranjanje obdelanosti površin in preprečevanja opuščanja in zaraščanja kmetijskih površin na teh območjih.

Osebna svetovanja, organizacija in izvedba predavanj,  izvajanje ogledov primerov dobrih praks, prenos dobrih praks, izvajanje projektov za ohranjanje narave in habitatov.

Svetovalka specialistka Jeka Brdnik