KGZ Ptuj X
GO

Nagovor direktorja

KGZS Zavod Ptuj, je  vodilna strokovna inštitucija pri načrtovanju in izvajanju  razvoja kmetijstva in podeželja v Podravski regiji. Zavod, je bil na podlagi Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ustanovljen leta 2000.

 

Zavod ima danes šest pomembnih strokovnih oddelkov

  • Oddelek kmetijskega svetovanja, 
  • Oddelek za živinorejo - kontrolo v selekciji, 
  • Osemenjevalno središče za bike lisaste pasme in merjasce, 
  • Laboratorij za mleko, analizo tal, ter krme, 
  • Oddelek za knjigovodstvo na kmetiji s FADN ter 
  • Oddelek za raziskave in projekte.  

Govedoreja je v Podravju pomembna kmetijska panoga, naš zavod je že od ustanovitve leta 1953 bil usmerjen v živinorejo. Danes smo  ponosni na številne uspešne kmetije z evropsko primerljivo proizvodnjo, kar je plod odličnega strokovnega sodelovanja. Število uspešnih kmetij se povečuje, naša želja in naloga je, da jim nudimo podporo. Tako tudi v  strokovnem delu veliko namenjamo  ekonomiki pridelave in prireje, saj se zavedamo, da le ta prinaša dolgoročni uspeh na kmetiji.   

S svojim delovanjem se zmeraj želimo približati rejcem in jim ponuditi nabor storitev, ki so za sodobnega kmetovalca pomemben servis in orodje za uspešno delo. Tako  veliko vlagamo v nove tehnologije in znanja, da lahko ponudimo kvalitetni servis našim uporabnikom.

Območje ki ga  KGZS Zavod Ptuj pokriva je raznoliko, tako so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti, povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo. Področje zajema Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka. Na področju kmetijskega svetovanja pokriva območja Ptuja, Ormoža, Lenarta v Slov. Goricah, Slovenske Bistrice in Radelj ob Dravi. Živinorejski del, pa zajema še celotno območje Maribora, Ruš in Pesnice.

Naloge ki jih Zavod izvaja so številne, vsekakor pa je najpomembnejša zastopanje interesov naših uporabnikov. Strokovnjaki iz vrst zavoda so zmeraj bili  nosilci razvoja naših kmetij. Z izvajanjem tehnološkega svetovanja  so danes kmetije konkurenčne in prilagojene novim zahtevam.  

Za naše kmetije je pomembno »uporabno« znanje, le tega, pa lahko servisirajo, le priznani strokovnjaki, z večletnimi praktičnimi izkušnjami. Prav zagotovo se lahko na našem zavodu pohvalimo s takšnimi ljudmi. Praktično razvoja podeželja na regionalnem nivoju brez strokovnjakov iz vrst KGZ Ptuj nebi bilo v takšnem obsegu.  

Napredka in razvoja si ne moremo predstavljati brez vlaganj v nove tehnologije, znanost in metode dela. Zmeraj smo veseli vsakršne pridobitve tako na kmetiji, občini, regiji, državi. Danes smo izredno veseli in ponosni, da smo razvili in  posodobili zavod v pomembno strokovno inštitucijo, ki si je pridobili zaupanje s strokovnim, ustvarjalnim in vestnim delom ter nudimo najkvalitetnejše storitve. S temi prizadevanji nudimo  tudi nadaljnji razvoj podeželja in kmetijstva v Podravski regiji.

Direktor

Direktor

Rebernišek Andrej , univ.dipl.inž.kmet.
T: 02 749 36 12
M: 031-688-841
E: andrej.rebernisek@kgz-ptuj.si