KGZ Ptuj X
GO

Selekcija v govedoreji

Človek je udomačil govedo okoli 4.000 let pred našim štetjem in vse od takrat tudi izvaja selekcijo v čredi. Na območju KGZS Zavoda Ptuj izvajamo selekcijo v približno 800 čredah in 19.500 kravah, vključenih v kontrolo prireje mleka in mesa v Podravju.

Ocenjevanje lastnosti zunanjosti izvajamo z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti. Na vsaki ocenjeni prvesnici evidentiramo do 36 lastnosti – nekatere lastnosti so izmerjene, druge ocenjene. Nalogo opravljajo selekcionisti Zavoda. Način ocenjevanja ocenjevalci vsako leto določijo in uskladijo na skupnem izobraževanju.

Odbiro bikovskih mater izvajamo na podlagi izračunanih plemenskih vrednosti za lastnosti mlečnosti in vsebnosti sestavin mleka pri mlečnih in kombiniranih pasmah ter telesnih lastnosti za posamezno žival.

Pri mesnih pasmah  bikovske matere odbiramo na podlagi napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti prireje mesa ter telesnih lastnosti za posamezno žival. Le najboljše krave so načrtno osemenjene s semenom najboljših bikov iz domače in svetovne populacije. Za najboljše bike veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem rejskem programu za najpomembnejše.

V rejah, v katerih opravljamo kontrolo proizvodnosti spremljamo poreklo živali, ob označitvi teleta pa opravimo tudi tako imenovani biološki test teleta

Osnovni cilj izvajanja biološkega testa je preprečevanje širjenja prirojenih napak in popis poteka telitve staršev. Podatki pridobljene v okviru biološkega testa so vključeni v izračun plemenskih vrednosti in skupnega selekcijskega indeksa.