KGZ Ptuj X
GO

Kontrola proizvodnosti v reji drobnice 

Na območju KGZS Zavoda Ptuj sta najbolj razširjeni pasmi ovc oplemenjena jezersko solčavska in avtohtona jezersko solčavska. Pri kozah je najbolj zastopana burska pasma. Dve reji koz (slovenska srnasta pasma) in ena reja ovac (oplemenjena bovška) sta usmerjeni v mlečno proizvodnjo. Vse tri reje imajo registrirano predelavo mleka ter tržijo sir in mlečne izdelke na domu.

Kontrola reprodukcije

Nalogo izvajamo preko popisa jagnjitev in jaritev v kontroliranih tropih.

Vse potrebne podatke o jagnjitvah in jaritvah v hlevsko knjigo vpiše rejec sam.

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi.

Rejec mora novorojenga jagnjeta in kozličke stehtati najkasneje v 24 urah po rojstvu.

Za vse plemenske živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih.

Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska na kmetiji.

Odbira – ocena živali

Odbiro opravimo pri rejcih, ki jih na novo vključimo v kontrolo, v kontroliranih tropih odbiramo živali za obnovo črede in prodajo za pleme.

V teh rejah odberemo vse živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovno knjigo za posamezno pasmo.

Preverjanje porekla

Kontrolo porekla na terenu izvajamo tako, da pri vsaki odbrani živali preverimo poreklo na podlagi podatkov iz rejčeve hlevske knjige. 

Oddelek za zootehniko BF izvaja:  

  • Nadkontrolo,
  • vnos,
  • preverjanje, 
  • obdelavo ter 
  • izdajanje dokumentov. 

 V kontroliranih tropih je potrebno jagnjeta označiti čim prej po rojstvu. 

Jagnjeta, odbrana za pleme, praviloma označimo z eno ušesno znamko, v drugo uho pa identifikacijsko številko tetoviramoNa željo rejca so lahko označena z ušesno znamko v obeh ušesih. 

Pred označitvijo odbranih živali za pleme:  

  • preverimo poreklo, 
  • izpišemo zapisnik o odbiri in 
  • podatke pošljemo v centralno podatkovno zbirko za drobnico pri BF.  

Kontrola prireje mleka

Kontrolo mlečnosti izvajamo po ICAR-jevi standardni referenčni metodi AT4. Podatke o mlečni kontroli pošiljamo na BF, kjer se le ti preverijo, obdelajo in vnesejo v centralno podatkovno zbirko. 

Na območju KGZ Ptuj izvajamo kontrolo mlečnosti v dveh tropih koz srnaste pasme in v enem tropu ovc oplemenjene bovške pasme.

Tehtanja 

Rastnost mladičev spremljamo za izračun plemenske vrednosti mater.

Na podlagi znanega porekla in znanih podatkov o proizvodnji razvrstimo živali v posamezne razdelke rodovniške knjige.

 

 

Reje ovce

Živali ovce

Reje koze

Živali koze

Reje skupaj

Živali skupaj

Kontrola prireje mleka

1

85

2

128

3

213

Kontrola prireje mesa

22

852

17

196

39

1.048

Skupaj

23

937

19

324

42

1.261

Naloge s področja selekcije opravlja selekcionistka mag. Marjeta Ženko, univ. dipl. inž. zoot., zaposlena na KGZS Zavod Celje, tel. 031 343 921.

Naloge s področja kontrole drobnice opravlja Marija Kostanjevec, zaposlena na KGZS Zavod Ptuj, tel. 041 317 503.