Ocena škode po pozebi na kmetijskih rastlinah

V torek 26. 4. 2016 in iz srede 27. 4 na četrtek 28.4. 2016 je kmetijstvo v Podravju prizadela pomladanska pozeba. V četrtek zjutraj 28.4. 2016 pa je škodo na kmetijskih rastlinah povzročil tudi snega, ki je zaradi teže lomil šibke mlade poganjke in tudi…

Bela omela

Bela omela – uničevalka visokodebelnih sadnih dreves

Bela omela – Viscum album je zimzelena parazitska rastlina iz družine lanikovk in je pri nas najbolj znana drevesna polzajedalka…

preberite več…

Obvestilo – vodovarstveno območje VVO I

Kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na najožjem vodovarstvenem območju VVO I…

  : obvestilo in zahtevek :

Problemska konferenca

Problemska konferenca “Kdo bo v bodoče obdeloval slovensko državno zemljo?” bo 7.3.2016 ob 13. uri…

  vabilo

Javne predstavitve objavljenih razpisov s področja kmetijstva in gozdarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja termine predstavitev aktualnih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020. To so javni razpisi iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 – javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.
V dvorani KGZS Zavoda Ptuj bosta potekali predstavitvi po določenih podukrepih v sredo, 24.2.2016 ob 10.00 uri in v četrtek, 10.3.2016 ob 10.30 uri

vabilo 24.2.2016           vabilo 10.3.2016
Podrobnejše informacije o objavljenih razpisih so na voljo na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Urnik tečajev FFS

Kmetje, ki uporabljajo kemicna sredstva za varstvo rastlin (škropiva = FFS = fitofarmacevtska sredstva), morajo biti usposobljeni za njihovo uporabo. Po pridobitvi potrdila se morajo vsakih 5 let udeležiti obnovitvenega usposabljanja za izvajalce varstva rastlin, na osnovi katerega jim izvajalec usposabljanja podaljša veljavnost potrdila za nadaljnjih 5 let.

urnik tečajev v marcu in aprilu 2016

Kmetijske aktualne novice

  št. 52

KOPOP v letu 2016

Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 morate izpolniti pogoj udeležbe na 6 urnem predhodnem usposabljanju. Udeležba na predhodnih usposabljanjih je eden od pogojev za vstop v ukrep KOPOP.

preberite več…

Navodila za izpolnjevanje obrazca ARSKTRP

Navodila za izpolnjevanje obrazca ARSKTRP – Zahtevek za pomoč KMG v letu 2015
Dilema označitve davčnega statusa:
Pod davčni zavezanec (vodim lastno knjigovodstvo) označijo tiste kmetije, ki ugotavljajo davčno osnovo kot razliko med dejanskimi prihodki in odhodki (dejanskimi  ali normiranimi).
Pod pavšalist (akontacija dohodnine) pa označijo tiste kmetije, ki se jm dohodnina obračunava na podlagi katastrskega dohodka članov KMG.
Status se po ustnih (zaenkrat) navodilih s strani ARSKTRP vpisuje oz. označuje na osnovi trenutnega statuta oz. opredelitve zavezanca za dohodnino v Republiki Sloveniji t.j. glede na staus v času oddaje zahtevka,  ne glede na to, da gre za zahtevek za leto 2015.

Pripravila: mag. Simona HOJAK

  obrazec

Predstavitev bikov

Vabimo vas na predstavitev priporočenih bikov za osemenjevanje lisaste in črno-bele pasme v letu 2016.
Predstavitev bikov bo potekala v torek, 2. februarja 2016 ob 11.00 v dvorani KGZ Ptuj.