Priporočila za namakanje

PRIPOROČILO USTREZNEGA RAVNANJA S PRIDELKI OB PREKORAČENIH MIKROBIOLOŠKIH VREDNOSTIH V VODI ZA NAMAKANJE.

|

Dan odprtih vrat

Vabimo vas na slovesnost ob dnevu odprtih vrat KGZS Zavoda Ptuj, ki bo v petek 9.6.2017

  : vabilo

|

Predstavitev javnega razpisa

Vabimo vas na predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 ki bodo: 23.5.2017 v Radljah ob Dravi in v Slovenski Bistrici ter 25.5.2017 na Ptuju.

: več o razpisu    : Ptuj     : Sl.Bistrica    : Radlje ob Dravi

|

Predstavitev javnega razpisa

Vabimo vas na predstavitev javnega razpisa za Podukrep 8.6  Operacija Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 ki bo: 23.5.2017 v Slovenski Bistrici

  : vabilo

|

Oddaja vlog – prestrukturiranje vinogradov

obveščamo vas, da je Vlada RS včeraj sprejela spremembo Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se spreminja rok za vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov in dodaja obveza pregleda vinograda na kraju samem pred izkrčitvijo. Uredba bo predvidoma objavljena v današnjem Uradnem listu št. 23/17.
Ključne novosti v zvezi z ukrepom prestrukturiranja vinogradov sta dve:
1) Od letos dalje se vloge za podporo vlagajo med 1. aprilom in 15. junijem (in ne do 15. decembra, kot je veljalo doslej) –> za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2017 ali spomladi 2018, se vlogo vloži na ARSKTRP do 15. junija letos!
2) Za vse nove izkrčitve vinogradov, na podlagi katerih se uveljavlja podpora za prestrukturiranje, bo ARSKTRP že pred krčitvijo starega vinograda opravila ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Ogled in izmera se opravita po oddaji vloge za podporo, vendar najpozneje do 1. septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani ARSKTRP; če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.
Ta določba se uporablja le za tiste vinograde, za katere je bilo dovoljenje za zasaditev vinske trte pridobljeno po uveljavitvi spremembe uredbe –> to pomeni, da se ogled in izmera pred izkrčitvijo ne bo izvajala za tiste vinograde, ki že imajo izdana dovoljenja ali pa jih bodo pridobili do 20.5.(ko bo uredba stopila v veljavo).
Vse podrobnosti in celotno obvestilo vinogradnikom o sajenju vinske trte in možnostih uveljavljanja podpor za sajenje vinogradov, so v prilogi, objavljene pa bodo tudi na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
Prosimo, da o novostih obvestite vinogradnike, upravne enote in KGZS pa prosimo, da obvestilo objavijo tudi na svojih oglasnih deskah (v ta namen prilagam tudi wordovo različico celotnega obvestila).
Za vsa morebitna pojasnila smo vam na voljo.
Lep pozdrav,
Mojca Jakša
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sektor za kmetijske trge
obvestilo

  obnove

|

Tečaji FFS

Kmetje, ki uporabljajo kemična sredstva za varstvo rastlin (škropiva = FFS = fitofarmacevtska sredstva), morajo biti usposobljeni za njihovo uporabo. Na zahtevo kmetijskega inšpektorja morajo predložiti dokazilo o usposobljenosti (Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajalce varstva raslin), katero pridobijo na osnovi zgoraj navedenega usposabljanja. To potrdilo morajo predložiti tudi trgovcu ob nakupu fitofarmacevtskega sredstva.

  urnik in vabilo

|

Vloga

Vloga za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

uveljavljanje zmanjšanja prispevkov

obrazec

|

Posvet o prenovi ureditve kmetijske zemljiške politike

MKGP in KGZS Zavod Ptuj organizirata 20.3.2017 posvet o prenovi ureditve kmetijske zemljiške politike…

Gradivo : Delovna skupina Ptuj kmetijska zemljiška politika

Gradivo : Trije modeli zemljiška politika

|

Zavarovanje v kmetijstvu

Namen brošure je dvigniti raven ozaveščenosti in informiranosti slovenskih kmetov, da bi se v večji meri odločali za zavarovanje svoje kmetijske pridelave in bi si pri sklepanju tovrstnih zavarovanj ustvarili pravo sliko…

|

Kmetijske aktualne novice

  št. 56

|