KGZ Ptuj X
GO

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (v nadaljnjem besedilu skrajšano ime: KGZS Zavod Ptuj), Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Odgovorna uradna oseba:

Andrej Rebernišek, univ.dipl.inž.kmet., direktor

Datum prve objave kataloga:

Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS Zavod Ptuj od 2001 leta dalje.

Datum zadnje spremembe:

1.3.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.kgz-ptuj.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS Zavod Ptuj

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek opis delovnega področja organa:

KGZS Zavod Ptuj je bil ustanovljen na podlagi Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj (Ur. l. RS, št. 122/00) z dnem vpisa v sodni register 21.3.2001 in je pravni naslednik Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj.

Ustanovljen je bil za izvajanje strokovnih nalog s področja živinoreje, izvajanje kmetijske svetovalne službe in proizvodnje bikovega ter merjaščevega semena.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

 • Oddelek za kmetijsko svetovanje, vodja: Peter Pribožič, univ.dipl.inž.zoot., tel.: 02 749 36 22, GSM:031 688 844, peter.pribozic@kgz-ptuj.si.

 

Kmetijska svetovalna služba izvaja dejavnost v okviru specialistične svetovalne službe (Seznam svetovalcev specialistov) in osnovne svetovalne službe na izpostavah Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi (Seznam terenskih kmetijskih svetovalcev po izpostavah).

Pisarna LAS – kontakt: mag. Mojca Metličar, univ.dipl.inž.kmet., tel.:02 749 36 33, GSM:051 300 419, mojca.metlicar@kgz-ptuj.si.

 

 • Oddelek za živinorejo, vodja: Daniel Skaza, univ.dipl.inž.zoot., tel.: 02 749 36 16, GSM: 041 639 762, dani.skaza@kgz-ptuj.si, Oddelek izvaja strokovne naloge v govedoreji, v reji drobnice in prašičereji na območju upravnih enot: Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica, Lenart, Radlje ob Dravi, Maribor, Ruše in Pesnica.

Kontrola in selekcija v govedoreji izvaja na področju   delovanja zavoda kontrolo prireje mleka po AT4 metodi in kontrolo prireje mesa po A4 metodi. Ob tem izvaja tudi identifikacijo in registracijo govedi ter vodi rodovniške knjige za govedo.

Kontrolo na terenu izvajajo molzni kontrolorji.

Kontakt: Jože Smolinger, mag.kmet., Selekcionist za govedo in koordinator kontrole za zgornje Podravje, strokovni vodja ZDRLPS, tel.:02 749 36 42, GSM:041 639 763, joze.smolinger@kgz-ptuj.si in

Nataša Unuk, univ.dipl.inž.zoot., Selekcionist za govedo in koordinator kontrole za spodnje Podravje, te.:02 749 36 15, GSM:051 331 865, natasa.unuk@kgz-ptuj.si

Rodovniška služba je edina pooblaščena za vpis živali v rodovniško knjigo, na kateri temelji vsa selekcija v živinoreji.  Izvaja vodenje registra osemenitev, vodi  promet z živalmi in registracijo živali v Centralnem registru govedi.

Kontakt:

Irena Goričan, dipl.inž.zoot., rodovničar, tel..02 749 36 44, irena.gorican@kgz-ptuj.si .

Dragica Bedrač, register osemenitev, tel.: 02 749 36 41, dragica.bedrac@kgz-ptuj.si,

Selekcija v prašičereji izvaja  spremljanje reprodukcije na vzrejnih središčih, označuje(tetovira) pujske, odbira plemenskih živali, spremlja rastne lastnosti prašičev, svetuje rejcem, posreduje podatke o prodaji, sodeluje z rejskimi organizacijami.

Kontakt: mag. Darja Prevalnik, univ.dipl.inž.zoot., selekcionist v prašičereji, tel.: 02 749 36 25, GSM: 031 688 772, darja.prevalnik@kgz-ptuj.si .

Kontrola proizvodnje v reji drobnice izvaja kontrolo prireje mleka po metodi AT 4 in kontrolo prireje mesa po A4 metodi.

 

 • Oddelek laboratorij 

Laboratorij za analize mleka izvaja letno približno 400.000 analiz mleka za namene selekcije. Ob tem izvaja tudi analize za odkupovalce mleka in analizira vzorce, ki jih rejci v laboratorij dostavijo sami.

Kontakt: Saška Hodnik, univ.dipl.kem. tel.:02 749 36 21, GSM: 051-370-678, saska.hodnik@kgz-ptuj.si.

V Kemijskem laboratoriju se izvajajo analize zemlje, krme in vina. Kontakt: Tatjana Gradišer, tel.: 02 749 36 32, tatjana.gradiser@kgz-ptuj.si.

 

 • Osemenjevalno središče z ekonomijo, vodja: Gregor Plevnik, dr.vet.med., tel.: 02 749 36 13, GSM: 041 316 515, gregor.plevnik@kgz-ptuj.si,

Osemenjevalno središče za govedo – proizvodnja, skladiščenje in distribucija globoko zamrznjenega semena bikov. Kontakt – Gregor Plevnik, dr.vet.med., tel.: 02 749 36 13, GSM: 041 316 515, gregor.plevnik@kgz-ptuj.si.

Osemenjevalno središče za prašiče proizvodnja in distribucija semena plemenskih merjascev. Kontakt: Miran Zorin, dr.vet.med., tel.: 02 749 36 19, GSM: 031 702 531.

    

 • Oddelek računovodstvo za kmetije

Knjigovodstvo za kmete- kontakt: Janja Šauperl, dipl.ekon., tel.: 02 749 36 47,GSM:051-300-417, janja.sauperl@kgz-ptuj.si.

Knjigovodstvo FADN- kontakt: Renata Jesih, univ.dipl.inž.kmet., tel.: 02 749 36 46, GSM: 031-649-009, renata.jesih@kgz-ptuj.si.

 

 • Oddelek za raziskave, projekte in prireditve

Trenutno še ne deluje.

 

Tajništvo tel.: 02 749 36 10, fax: 02 749 36 20, tajnistvo@kgz-ptuj.si

 

 • Računovodstvo zavoda, finančnica: mag. Simona Hojak, univ.dipl.ekon., tel.: 02 749 36 23, GSM: 051 639 065, simona.hojak@kgz-ptuj.si.

Blagajna tel.: 02 749 36 47, teja.kolaric@kgz-ptuj.si in finance@kgz-ptuj.si .

  

Organigram zavoda

Makro organizacija KGZS Zavod Ptuj

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 

 

 

 

 

 

 

 • Marjana Kacijan, univ.dipl.pol., poslovni sekretar, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, tel.: 02 749 36 40, 2, marjana.kacijan@kgz-ptuj.si

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d. o. o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

 

 • Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 26/08 in 7/09 – odl. US),
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP,)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF),
 • Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16),
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15),
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R).
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15),
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12),
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B),
 • Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80, 82/90, Uradni list RS, št. 86/98 – ZVNSR, 58/02 – ZSMKR, 58/02 – ZGRM in 86/04 – ZSMKR-A),
 • Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo in 90/12 – ZdZPVHVVR),
 • Zakon o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13),
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16),

 

 

Interni akti

Statut Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, sprejet na seji sveta zavoda 19.7.2001 in dopolnjen na sejah 27.2.2006, 21.3.2011, 20.12.2011 in 10.3.2014, 2016.

Poslovnik o delu Sveta Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, ki ga je svet zavoda sprejel na seji 14.12.2006.

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letna poročila

Letno poročilo zavoda 2016

 • Programi dela

Program dela zavoda 2017

 

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Evidenca prejetih in izdanih računov
 • Evidenca zaposlenih
 • Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Evidenca poškodb pri delu
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Večina informacij je dostopna preko spleta www.kgz-ptuj.si
 • Fizični dostop je možen na sedežu zavoda: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj