KGZ Ptuj X
GO

Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017

KGZS Zavod Ptuj izdeluje programe aktivnosti (PA) za kmetijska gospodarstva, ki v letu 2016 prvič vstopajo v ukrep KOPOP, oziroma v ukrep EK in spremembe PA za kmetijska gospodarstva, ki se odločajo za spremembo, oziroma dopolnitev izbora operacij in so v ukrepa KOPOP in EK vstopila v letu 2015.

Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017 "Pomoč pri uporabi storitev svetovanja"

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v okviru izvedbe javnega naročila št.430-165/2015 z dne 9.11.2015, namenjenemu Izdelavi programov aktivnosti za leti 2016 in 2017, izdeluje programe aktivnosti (PA) za kmetijska gospodarstva, ki v letih 2016 ali 2017 vstopajo v ukrep Kmetijsko – okoljsko podnebna plačila (KOPOP) oziroma ukrep ekološko kmetovanje (EK) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Izdelava programa aktivnosti je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.

Glavne dejavnosti 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v obdobju od 15.3.2016 – 31.5.2016 izdeluje programe aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki v letu 2016 prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK in spremembe programov aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki se odločajo za spremembo oziroma dopolnitev izbora operacij in so v ukrepa KOPOP ali EK vstopila v letu 2015. V obdobju subvencijske kampanje 2017 bo Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj izdeloval programe aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki bodo v letu 2017 prvič vstopila v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK in spremembe programov aktivnosti za kmetijska gospodarstva, ki se bodo odločile za dopolnitev izbora operacij in so v ukrepa KOPOP ali EK vstopile v letih 2015 in 2016. Svetovanja izvaja na območju Upravnih enot Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Lenart in Radlje ob Dravi. Na teh lokacijah imamo tudi sedeže Izpostav. Aktivnosti za izdelavo načrta PA: - Izdelava opisa stanja kmetijskega gospodarstva – opis zemljišč (njiv, intenzivnih sadovnjakov, visokodebelnih sadovnjakov, trajnega travinja, njiv na območjih iz načrta upravljanja voda, trajnega travinja na območju posebnih travniških habitatov) in živali - Opis predlaganih operacij in zahtev v ukrepu KOPOP, njihov prispevek k ohranjanju tal, varovanju voda, ohranjanju biotske raznovrstnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter opis morebitnih predlaganih zahtev v ukrepu EK.

V letu 2016 je bilo izdelanih 165 PA in 428 sprememb PA-jev.

Cilj

Kmetijskim gospodarstvom svetovati k ustrezni in pravilni odločitvi glede izbora operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma in tako spodbuditi nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, usmerjene k ohranjanju biotske raznovrstnosti, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi ter blaženju in prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam.

Pričakovani rezultati aktivnosti

Izpolnjeni pogoji za kmetijska gospodarstva – izdelani PA in spremembe PA-ja, za oddajo zahtevkov za KOPOP in EK. Osveščeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki prvič vstopajo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK ali spreminjajo oziroma dopolnjujejo izbor zahtev in kombinacij. Z izvedbo aktivnosti dvigamo splošen interes za kmetovanje po okoljsko sprejemljivih standardih tudi na kmetijah, ki se še odločajo za vstop v KOPOP in EK.