KGZ Ptuj X
GO

Razpisi

Razpisi - sreda, 22. november 2017

Javni razpis za Podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Več o razpisu, na katerega se lahko vlagajo vloge v elektronski sistem od 21.8.2017 do 30.1.2018.

Vabimo vas na predstavitve javnega razpisa za Podukrep 6.3; Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, ki bodo 19.10.2017 na treh lokacijah na območju KSS Radlje ob Dravi, 26.10.2017 v Lenartu, 8.11.2017 na Ptuju in 14.11.2017 v Podlehniku.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 13.10.2017 Javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Razpisanih je 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. 75 % sredstev javnega razpisa prispeva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in 25 % proračun Republike Slovenije.

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos do 31. januarja prihodnje leto. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

Vloga na javni razpis bo morala vsebovati tudi enostaven poslovni načrt, v katerem bo upravičenec navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Če bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore, bo za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine.

Upravičenci se bodo zavezali tudi k izpolnjevanju določenih obveznosti, in sicer bodo morali doseči cilje iz poslovnega načrta v roku 3 let po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Poleg tega se ne bo smel v tem času zmanjšati obseg PKP s katerimi bodo vstopili v ukrep za več kot 10 %, pri čemer nikoli ne sme biti manjši od 3 ha PKP, zagotavljati ustrezno obtežbo s travojedimi živalmi, skupni GVŽ pa ne bo smel biti manjši od 3, ter vsako leto vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka pomoči oddati zbirno vlogo za neposredna plačila. Za namen izvajanja tega podukrepa pridejo v poštev samo stroški in aktivnosti, ki bodo nastali po datumu oddaje vloge na javni razpis.

Razpis je bil objavljen v petek, 13.10.2017, v Uradnem listu RS in na spletnih straneh ministrstva. Vnos vlog na javni razpis bo potekal elektronsko v informacijskem sistemu agencije, vnesene vloge pa se pošlje agenciji v elektronski obliki, podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Podukrep 6.3 je nov podukrep, ki je bil uveden z drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020. Spada v ukrep 6 Razvoj kmetij in podjetij ter je namenjen razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost.

> Povezava na razpis

Razpisna dokumentacija:

Nazaj na seznam novic