KGZ Ptuj X
GO

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-206/2021, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj izvedla strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah.

Predmet javnega naročila so strokovna srečanja v različnih panogah v kmetijstvu, in sicer v obliki izvajanja različnih demonstracijskih projektov, ki so namenjeni praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. Srečanja so deljena v 2 tematska sklopa, in sicer Sklop A – ZOOTEHNIKA in Sklop B – AGRONOMIJA.

Cilj in namen izvedbe strokovnih srečanj je ciljnim skupinam v različnih kmetijskih panogah  ponuditi kar največ informacij in novih znanj na posameznem področju,  omogočiti izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter lažje prestrukturiranje in posodabljanje kmetij z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.

Vsebine srečanj sklopa ZOOTEHNIKA so:

 1. Govedoreja (ogled primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije v mlečni ali mesni proizvodnji in prikazuje napredek v dobrobiti goveje živine)
 2. Konjereja (ogled primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz sodobnejših pristopov reje oziroma uporabe konj)
 3. Prašičereja (ogled primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije v proizvodnji in prikazuje napredek v dobrobiti prašičev)
 4. Drobnica (ogled primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije v mlečni in/ali mesni proizvodnji in prikazuje napredek v dobrobiti drobnice)
 5. Perutninarstvo (ogled primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz sodobnejših pristopov reje perutnine)
 6. Čebelarstvo (ogled primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz učinkovitega čebelarjenja)
 7. Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz učinkovitega varovanja črede pred napadi velikih zveri)
 8. Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih KMG (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz izvajanja biovarnostnih ukrepov pri reji različnih vrst rejenih živali)


Vsebine srečanj sklopa AGRONOMIJA so:

 1. Zelenjadarstvo in zeliščarstvo (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije oziroma novih pristopov h kmetovanju v tej panogi)
 2. Poljedelstvo (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije oziroma novih pristopov h kmetovanju v tej panogi)
 3. Sadjarstvo (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije oziroma novih pristopov h kmetovanju v tej panogi)
 4. Vinogradništvo (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije oziroma novih pristopov h kmetovanju v tej panogi)
 5. Oljkarstvo (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije oziroma novih pristopov h kmetovanju v tej panogi)
 6. Hmeljarstvo (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije oziroma novih pristopov h kmetovanju v tej panogi)
 7. Jagodičevje (ogleda primera dobre prakse, ki predstavlja prikaz nove tehnologije oziroma novih pristopov h kmetovanju v tej panogi)

Do udeležbe na strokovnih srečanjih so upravičene fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (RKG) kot nosilec kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilca kmetijskega gospodarstva, člani kmetije ter zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v RKG. Podrobnejši pogoji za udeležbo so opredeljeni v spodnji tabeli.

SKLOP A – ZOOTEHNIKA

Pogoj za udeležbo (razvidno iz zadnje zbirne vloge)

Govedoreja

redijo vsaj 3 GVŽ goveda

Konjereja

redijo vsaj 2 GVŽ konjev              

Prašičereja

redijo vsaj 3 GVŽ prašičev

Drobnica

redijo vsaj 2 GVŽ drobnice

Perutninarstvo

redijo vsaj 50 živali

Čebelarstvo

vpisani v register čebelnjakov

Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri

redijo in pasejo živali na območju pojavljanja velikih zveri

Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih KMG

redijo živali

SKLOP B – AGRONOMIJA

 

Zelenjadarstvo in zeliščarstvo

vsaj 0,3 ha zelenjadnic oziroma 0,02 ha zelišč

Poljedelstvo

vsaj na 0,3 ha površin pridelujejo poljščine

Sadjarstvo

vsaj na 0,3 ha površin pridelujejo sadje

Vinogradništvo

vsaj na 0,3 ha površin pridelujejo grozdje

Oljkarstvo

vsaj na 0,3 ha površin pridelujejo oljke

Hmeljarstvo

vsaj na 0,3 ha površin pridelujejo hmelj

Jagodičevje

pridelava jagodičevja

Pričakovani rezultati javnega naročila so izvedena strokovna srečanja v različnih panogah v kmetijstvu, s katerimi se ciljnim skupinam omogoči izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter lažje prestrukturiranje in posodabljanje kmetij z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.

PROGRAM USPOSABLJANJ

GRADIVO

IZVEDBA USPOSABLJANJ