KGZ Ptuj X
GO

Manj je več

OPIS

Operacija ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal, in prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin.

 CILJI

Glavni skupni cilji operacije so :

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane,
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Informirati slovenske kmetovalce, na kak način lahko sami prispevajo k ohranitvi in trajnostni rabi kmetijskih zemljišč z minimalno prilagoditvijo obstoječe tehnologije pridelave, da povečajo % humusa v tleh. Ter tako pomembno prispevajo k zmanjšanju toplogrednih plinov iz zraka;
 • Prenesti primere dobrih praks iz SV dela Slovenije na območje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in območje LAS S Ciljem ter implementirati znanje na omenjenih območjih. Na območju SV Slovenije pa razširiti že obstoječo mrežo in privabiti k sodelovanju nove kmetije.
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo - za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).
 • Na kmetijah z ukrepi ? oz. uporabo opreme, mehanizacije vzpostaviti pogoje za povečevanje deleža humusa v tleh, vezave CO2
 • Vzpostavitev dodatnih promocijskih poti za ekološke pridelovalce/predelovalce (nadgradnja spletne strani na območju LAS Obsotelje in Kozjansko).

 KAZALNIKI OPERACIJE:

 • Izvedene akcije ozaveščanja in izobraževanja prebivalstva območja,
 • Izdelan kompostniklimited edition,
 • Izvedena 1 akcija zbiranja odpadkov,
 • Uporaba povratne embalaže za trženje lokalne ponudbe v Zadrugi Dobrina (lesena in iz reciklirane plastike),
 • Izvedena 1 akcija razširitve mreže proizvajalcev humusa na območju Slovenije,
 • Izveden 1 prenos znanja o dvigovanju deleža humusa iz vzhodne preko osrednje do zahodnega dela Slovenije,
 • Izvedena vrsta izobraževanj za različne ciljne skupine,
 • 2x Izvedeno aktivno vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti Operacije.

 

PARTNERSTVO PROJEKTA:

Sestava partnerstva:

PARTNERSTVO V OKVIRU LAS ( 5 partnerjev)

 1. LAS Zgornje Savinjske in saleške doline
 2. LAS OVTAR Slovenskih Goric
 3. LAS s CILjem
 4. LAS Obsotelje in Kozjansko
 5. LEADER partnerstvo okrožja Kilkenny, Irska

 

PARTNERSTVO V OKVIRU LAS BOGASTVO PODEŽELJA:

 1. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 2. Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

 

FINANČNI OKVIR PROJEKTA V OKVIRU LAS BOGASTVO PODEŽELJA:

 

 • Skupna vrednost projekta na območju LAS znaša: 117.630,50 EUR
 • višina nepovratnih sredstev Znaša: 99.967,78 EUR