KGZ Ptuj X
GO

 

 

 

 

 Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: Pridelava sladkorne pese

Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj: Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije

Partnerji:

Partner 1: Zadruga Kooperativa Kristal z.o.o.

Partner 2: Nova tovarna sladkorja v izgradnji d.o.o.

Partner 3: KGZS, KGZ Ptuj, enota Ormož

Vrednost operacije: 59.035,51 EUR

Vrednost sofinanciranja: 34.824,50 EUR

Trajanje operacije: začetek 1. 7. 2018, konec 31. 12. 2029

Odločba iz dne: 16.2.2018 in 16. 1. 2019

Povezava do spletne strani PRP

Povezava do spletne strani Evropske komisije namenjene EKSRP

 

 

Povzetek operacije:

Partnerstvo je prijavilo operacijo na podukrep:  Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja podukrep M19.2, za operacijo Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese.

Operacija zajema:

Poglavitni cilj operacije je izboljšave tehnologije pridelave sladkorne pese s tem pa tudi izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijstva na območju LAS UE Ormož. Operacija bo s tem pripomogla tudi k odpiranju novih polnih moči na kmetijah. V operaciji bosta odprti dve delovni mesti za polovični delovni čas, ki bosta namenjeni za administrativna in strokovna dela. Delovni mesti bosta odprti za nedoločen delovni čas in se bosta med izvedbo operacije in po končani operaciji financirali iz dohodkov Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. Sladkorna pesa je nova (stara) poljščina katero želimo ponovno uvesti v poljedelski kolobar.

Po EU študijah (Deloite) je najbolj perspektivna poljščina, ki ima do sedaj več kot 300 uporabnih izdelkov. Ugodno vpliva na podnebne spremembe in ima velik ogljični odtis. Je tudi energetska rastlina. Uvedba pridelave sladkorne pese, izdelava aplikativnih preizkusov semen, tehnologije. Izdelava analiz, navodil, analiza tal, analiza pridelave sladkorne pese in primerjava z drugimi EU državama, kjer sladkorno peso že gojijo, organizacija delavnic, posvetov in predavanj. Izdelava tiskanega materiala kot so navodila, analize, priporočila, promocijski material in drugo. Sodelovanje na sejmu AGRA. Sladkorna pesa je najbolj primerna rastlina za krožno gospodarstvo.

 

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

 

 • Je samooskrba s sladkorjem in uvajanje nove poljedelske poljščine z doseženimi pridelki po količini in kvaliteti, kot jih dosegajo v EU državah, kjer se sladkorna pesa tradicionalno prideluje. Uvajanje in osvojitev novih tehnoloških ukrepov v poljedelstvu. Spremljanje rezultatov pridelave, meriti, analizirati in primerno rezultatom ukrepati.
 • Končni cilj doseči približno 75 t/ha sladkorne pese, ali 12 t biološkega sladkorja po ha (in več).
 • Postopno organizirati inštitut za sladkorno peso, ki bi skrbel za kvalitetno pridelavo, zaščito in pridelavo okolju prijazno s tem da se povečuje pridelava po kvantiteti in kvaliteti.
 • Doseči trajnostno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji za lastne potrebe.
 • Izboljšanje ekonomike za posamezne pridelovalce in regijo.

Aktivnosti:

Operacija se izvaja v dveh fazah in zajema:

Faza1:

 1. Aktivnost 1: Analiza stanja:  aktivnost  izvaja partner 2 in zajema zbiranje vzorcev sladkorne pese, ter analiza rezultatov.
 2. Aktivnost 2: Dogodki: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji,  vodilni partner aktivnost vodi in financira, ostali partnerji sodelujejo in financirajo. Aktivnost zajema organizacijo delavnice, strokovnega posveta in okrogle mize.
 3. Aktivnost 3: Koordinacija: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni pri aktivnosti je vodilni partner, ki aktivnost vodi in financira, ostali partnerji sodelujejo in financirajo. Aktivnost zajema  koordinacijo med partnerji, ki  zajema  uvodni sestanek za razdelitev aktivnosti med partnerji in sestanke za izvajanje operacije. 
 4. Aktivnost 4: Pridelava pese: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 2. Aktivnost zajema organizacijo in pomoč pri spravilu sladkorne pese (sodelovanje pri spravilu, in transportu sladkorne pese) in organizacijo pri prodaji sladkorne pese, izdelavo logistike pri spravilu in logistike setve  sladkorne pese, sklepanje pogodb z sejalci ter nakup opreme. 
 5. Aktivnost 5: Promocija: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 2.  Aktivnost zajema  izdelavo promocijskega  materiala za širšo javnost, sodelovanje na sejmih, informiranje javnosti, pridelovalcev sladkorne pese, zbiranje podatkov, priprava poročil, priprava člankov za tiskane medije.
 6. Aktivnost 6: Svetovanje: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 3. Aktivnost zajema tehnološko svetovanje pri  pridelavi sladkorne pese.
 7. Aktivnost 7: Tehnologija pridelave: Pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 3. Aktivnost zajema izdelavo navodil za pridelavo pese, analiza vpliva sladkorne pese na kolobar, izdelava tehnoloških navodil, ocenitev primernosti pridelave sladkorne pese za naše področje, kaj prinaša, prednosti in slabosti.

Faza 2:

 1. Aktivnost 1: Analiza stanja: V drugi fazi  sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in  aktivnost  zajema zbiranje vzorcev sladkorne pese in anketiranje pridelovalcev sladkorne pese.
 2. Aktivnost 2: Dogodki:  pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in aktivnost zajema organizacijo delavnice, strokovnega posveta in okrogle mize.
 3. Aktivnost 3: Koordinacija: pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in zajema  sestanke med partnerji za izvedbo operacije.
 4. Aktivnost 4: Pridelava pese: pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in  zajema organizacijo in pomoč pri spravilu sladkorne pese, nabavo repromateriala, organizacijo spravila in prodaje sladkorne pese in nakup opreme.  (sejalnica za sladkorno peso).  
 5. Aktivnost 5: Promocija: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi sodelujoči partnerji, aktivnost zajema  izdelavo promocijskega  materijala, informiranje javnosti….
 6. Aktivnost 6: Svetovanje: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo prijavitelj, partner 1 in partner 3, aktivnost zajema strokovno svetovanje pri  pridelavi sladkorne pese. 
 7. Aktivnost 7: Tehnologija pridelave: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi sodelujoči partnerji,  aktivnost zajema izdelavo navodil za pridelavo pese,  izdelava tehnoloških navodil, strokovnih navodil, ocena primernosti kulture, ekonomski vpliv sladkorne pese,…

 

Pričakovani rezultati operacije:

 • Uvedba pridelave sladkorne pese v poljedelski kolobar
 • Pridelava primerljiva s pridelavo v drugih državah
 • Podpora pri pridelovalcih v vseh fazah pridelave, strokovno svetovanje, organizacija logistike spravila, prodaje in plačila.
 • Povečati interes za pridelavo sladkorne pese
 • Povečati ekonomske učinke na kmetijah