KGZ Ptuj X
GO

Vzpodbujanje trajnostnega energetskega razvoja kmetijskih gospodarstev in turističnih destinacij »ENE-RAST«

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

 

 

                             

 

Vodilni partner:  LEA Spodnje Podravje

Ostali partnerji:  KGZS Zavod Ptuj in Visoka šola na Ptuju

Vrednost projekta:  26.810,00 EUR

Odobrena sredstva:  18.767,00 EUR

Trajanje projekta:  1.1.2019 – 31.12.2020
 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

VZPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN TURISTIČNIH DESTINACIJ “ENE-RAST”

 

CILJI PROJEKTA:

  • Vzpodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave z izboljševanjem okoljske in energetske učinkovitosti in uvajanja OVE.
  • Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe.
  • Vzdrževanje inovativnega partnerstva na področju energetskih obnov z dvigovanjem energetske učinkovitosti, uvajanjem URE in drugih energetsko učinkovitih ter inovativnih rešitev ter tehnologij.
  • V okviru projekta in z delovanjem partnerstva bomo prispevali k razvoju lokalnega gospodarstva.
  • Dolgoročno se bo povečala osveščenost glede blaženja podnebnih sprememb kar bo dodatno vodilo v nove naložbe v nove energetsko učinkovite naprave, energetsko obnovo in izrabo OVE.
  • V projekt bo aktivno vključenih vsaj 25 deležnikov, kar bomo dokazovali z listo prisotnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Projekt ENE-RAST bo osredotočen predvsem na ruralno prebivalstvo, in sicer bo glavni poudarek na kmetijskih gospodarstvih z ali brez dopolnilne dejavnosti (npr. kmetijah – živinoreji, predelavi, proizvodnji zelenjave in cvetja v rastlinjakih, kletarstvu ipd.),  pa tudi storitvah (ponudnikih nastanitvenih kapacitet, turističnih zmogljivosti ipd.).

Projekt ENE-RAST bo potekal na območju občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas. V projektu bodo sodelovali strokovnjaki, ki imajo na tem področju znanje, izkušnje in reference. Deležnikom v okviru projekta in tudi izven projekta bodo lahko nudili ustrezno strokovno pomoč za čim bolj učinkovito in stroškovno primerno uvajanje URE in OVE v svoja kmetijska gospodarstva, dopolnilne dejavnosti, turistične zmogljivosti pa tudi v gospodinjstva.

 

POVZETEK:

Skrb za okolje ima v današnjem času velik pomen.  Pomembna skrb je tudi področje ravnanja z energijo. Evropska unija si zaradi tega prizadeva za zmanjševanje negativnih učinkov podnebnih sprememb ter za oblikovanje skupne energetske politike. EU ima v načrtih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa se sooča z naraščajočo odvisnostjo od uvoza energije. Zaradi tega je potrebno poiskati lastne alternativne vire energije, ki bi to odvisnost zmanjšale in zagotovile stalnost in stabilnost dobave energije. Slovenija se je zavezala, da bo delovala tako, da bodo predpisi podnebno-energetskega svežnja vzpodbujali inovacije ter delovali kot instrument za nadaljnjo rast gospodarstva ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

OPERACIJA ENE-RAST se nanaša na tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave, na cilj C6: Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih, ukrep U6: Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov na področju upravljanja z naravnimi viri.