KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o ekološki pridelavi

Trenutno ni aktualnih nasvetov. 

Obvezna usposabljanja za kmetije vključene v KOPOP za leto 2018

Event date: 1. 01. 2019 10:00 - 28. 02. 2019 10:00 Export event

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 15. marca 2019, na območju celotne Slovenije, za vključene v KOPOP, izvedli 85 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

 

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki se udeleži usposabljanja mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG).  KMG mora biti vključen v ukrep KOPOP iz PRP 2014–2020.

 

Vsebina usposabljanj

1.   Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP in

2.   Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (predstavitev dobrih kmetijski praks v eni ali več izbranih panogah (poljedelstvo, vrtnarstvo, hmeljarstvo, travništvo, vključno z mokrotnimi oziroma vlagoljubnimi travniki, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, prašičereja, govedoreja, drobnica, konjereja, čebelarstvo)) v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

Prva tema bo na vseh usposabljanjih enaka, pri drugi temi pa bo na posameznem usposabljanju dan poudarek vsaj dvema panogama. Izbrane panoge za posamezno usposabljanje so razvidne v spodnji najavi lokacij in terminov usposabljanj.

Vsebina usposabljanj za leto 2018 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Vabljenje na usposabljanja

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje.

 

KGZ Ljubljana in KGZ Murska Sobota bosta vsem vključenim v ukrep KOPOP z območja njunih zavodov, razposlala vabila s seznamom vseh usposabljanj, prejemniki teh vabil pa se morate pri kmetijskem svetovalcu prijaviti na enega od navedenih terminov.

 

Vključeni v ukrep KOPOP na območju KGZ Kranj, boste z vabilom prav tako prejeli seznam vseh usposabljanj, prijava pred udeležbo na enem od usposabljanj pa ni potrebna.

 

Na območju ostalih KGZ (Nova Gorica, Novo mesto, Celje, Ptuj in Maribor) boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo.

Prijava na usposabljanja na KGZ NG, NM, CE, PT in MB ni potrebna.

 

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 za leto 2018

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Izvedene panoge na usposabljanju

Ura

29.1.2019

Radlje ob Dravi – Gasilski dom, Pohorska cesta 22, 2360 Radlje ob Dravi

travništvo in drobnica

9.00

23.1.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

poljedelstvo in

travništvo

9.00

6.2.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

poljedelstvo in

vinogradništvo

9.00

15.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

vinogradništvo

9.00

23.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

29.1.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

5.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

12.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

travništvo in drobnica

9.00

19.2.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo

9.00

12.3.2019

Ptuj - Dvorana Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Ormoška c. 28

poljedelstvo in

travništvo        

9.00

24.1.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo vrtnarstvo

9.00

6.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo govedoreja

9.00

12.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

poljedelstvo vinogradništvo

9.00

15.2.2019

Ormož - Cvetkovci - dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

vinogradništvo

sadjarstvo

9.00

14.2.2019

Slovenska Bistrica - Gasilski dom Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica

poljedelstvo

vinogradništvo

9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 031 688 775

 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti