KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o knjigovodstvu za kmete in FADN

Trenutno ni aktualnih nasvetov. 

Knjigovodstvo za kmete, FADN - sreda, 27. september 2023

Spremljanje ekonomike na kmetiji po metodi FADN

Na slovenskih kmetijah je malo načrtno zapisanih podatkov, ki bi dajali dober vpogled v poslovanje. Tak vpogled je potreben, če želimo dober nadzor nad stroški in prihodki na kmetiji, kar je pomembno za njihovo obvladovanje, ter je eden od pogojev za ekonomsko svetovanje na kmetijah. Najlažje ga vzpostavimo s knjigovodstvom na kmetiji.

Eden od načinov spremljanja ekonomike na kmetiji je tudi sistem FADN (Farm Accauntancy Data Network). To je mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v EU. Tudi v Sloveniji se načrtno zbira te podatke.

V Sloveniji vodijo FADN knjigovodstvo »vzorčniki« in »obvezniki«. Za pomoč si lahko izberejo računovodsko pisarno (glavna računovodska pisarna je na KGZ Kranj, storitve za Štajersko in Prekmurje opravljajo kot partnerji na KGZ Ptuj), ki pripravijo obdelavo podatkov in poskrbijo za letno poročanje, ali pa sami najamejo program za vodenje FADN, poskrbijo za obdelavo podatkov in pravočasno poročajo. Strošek obdelave in poročanja nosijo v tem primeru kmetijska gospodarstva. Ministrstvo za kmetijstvo lahko med »vzorčnike« povabi tudi »obveznike«. Ti »obvezniki«, ki vstopijo v vzorec, niso upravičeni do denarne nagrade, imajo pa zagotovljeno brezplačno obdelavo podatkov in poročanje na MKGP.

Katere koli računovodske ali druge FADN-podatke je prepovedano uporabljati za davčne ali druge namene oz. izdati katere koli računovodske podatke ali druge individualne podrobnosti.

METODOLOGIJA FADN KNJIGOVODSTVA

Pred začetkom vodenja FADN knjigovodstva vsako kmetijsko gospodarstvo zaradi varstva podatkov pridobi svojo FADN šifro, pod katero poroča. Obračunsko obdobje FADN knjigovodstva traja eno koledarsko leto. Kmetija ob začetku vodenja (začetek koledarskega leta) izpolni popisni list (inventurni popis), na katerem popiše dejansko stanje na kmetiji, ter pripravi seznam doma pridelanih proizvodov in živine. Vsak mesec izpolnjuje in če ima sklenjeno pogodbo s FADN pisarno, tudi vsak mesec oddaja denarna poročila in poročila o gibanju pridelkov, živine in delovne sile.

Na kmetijsko-gozdarskih zavodih vabijo kmetije med vzorčne kmetije, da se pridružijo vzorcu, ki ga v Sloveniji moramo zapolniti. Kmetje se lahko pogovorite s svojim svetovalcem, če glede na tip kmetovanja in razred ekonomske velikosti ustrezate vzorcu. Nagrada za vodenje prostovoljnega FADN je 300 evrov na leto ne glede na velikost kmetije, ekonomski razred ali tip kmetovanja.

Ob zaključku leta se ponovno izpolni popisni list, kjer se popišejo vse spremembe, ki so med letom nastale na kmetiji. Na osnovi popisnih listov in oddanih poročil se podatke obdela in za vsako kmetijo izdela podatkovni model in obdelavo knjigovodskih podatkov za koledarsko leto. Vse podatke in dogodke je treba beležiti sproti in čim bolj natančno, od tega je odvisna zanesljivost in uporabnost pridobljenih rezultatov.

 

UPORABNOST PODATKOV

Čeprav je uporabnost podatkov FADN velika, so v Sloveniji premalo izkoriščeni tako na nivoju države kot na nivoju kmetijskega gospodarstva. Slovenija je ena redkih držav, ki je uvedla obvezno vodenje knjigovodstva za prejemnike nepovratnih sredstev iz PRP, a je občutno premalo naredila na tem, da bi se te podatke začelo bolj uporabljati. Podatkom, zbranim v sistemu FADN, se namreč v Sloveniji ne zaupa dovolj in imajo pridih slabe kakovosti. To je verjetno posledica »obveznikov«, ki so prisiljeni v vodenje knjigovodstva, sami pa ne prepoznajo koristnosti tega za svojo kmetijo. Če kmet vidi vodenje FADN kot »samo še eno dodatno administrativno obremenitev« in ne prepozna nobenih pozitivnih učinkov, bodo vneseni podatki skoraj gotovo nenatančni.

Iz obdelanih podatkov dobi kmetijsko gospodarstvo kar precej informacij o poslovanju ter izračunane nekatere ekonomske kazalnike, kot so: skupni vložek dela na kmetijskem gospodarstvu, skupni prihodki kmetije, skupni stroški … Izračunajo se tudi amortizacija, bruto in neto dodana vrednost, dohodek kmečke družine, denarni tok … Kmetijska gospodarstva lahko na osnovi teh podatkov ugotavljajo učinkovitost in gospodarnost poslovanja ter lažje sprejemajo nove poslovne odločitve in načrtujejo investicije na kmetiji.

FADN podatki so tudi osnova za pripravo poslovnih načrtov, ki so priloga k vlogam na razpise iz PRP.

 Iz teh podatkov se računajo tudi kazalniki za obvezno poročanje po izvedenih investicijah za kmetije, ki so prejele nepovratna sredstva iz PRP.

 

ZAKAJ JE VODENJE KNJIGOVODSTVA KORISTNO

Če podatke vodite več let, jih lahko med seboj primerjate in na podlagi izsledkov ustrezno prilagajate poslovanje na kmetiji. Ker pa je metodologija enaka za vse kmetije, lahko svoje podatke primerjate tudi z drugimi kmetijami. Lažja je tudi priprava poslovnega načrta za kandidiranje na razpise, kandidat pa zanj dobi tudi nekaj dodatnih točk.

Zakaj si je vredno vzeti čas za vodenje FADN? Sprotno zapisovanje podatkov v mesečna in letna poročila je izredno pomembno, da boste dobili vpogled v poslovanje vaše kmetije. Tako lahko optimizirate kmetovanje in razvoj kmetije ter brez velikih tveganj načrtujete nove naložbe.

 

KNJIGOVODSTVO FADN NA KGZS ZAVODU PTUJ

V pisarni na Ptuju za obveznike nudimo

  • celoletno obdelavo podatkov, ki zajema vnos posredovanih podatkov, izdelavo popisnih listov, odpravljanje napak ter posredovanje obdelave v spletno aplikacijo na MKGP,
  • najem spletne aplikacije, s katero si kmetija sama mesečno vnaša potrebne podatke in sama tudi poskrbi za obdelavo podatkov. Aplikacija zajema številne kontrole in vseskozi opozarja na pomanjkljivosti in nepravilnosti pri samem vnosu podatkov.

 

IZRAČUN PRIHODKA PO FADN METODOLOGIJI

Za izračun prihodka po FADN metodologiji so pomembni izračuni posameznih kazalnikov po vrstah prihodkov, in sicer skupni prihodek, ki se izračuna kot seštevek prihodkov rastlinske pridelave, prihodkov od živalske proizvodnje in ostalih prihodkov; bilanca tekočih subvencij in davkov; prihodki iz dopolnilne dejavnosti.

 

 

Jasna Berlak

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti