KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Ostale teme

Ostali nasveti

Novice - Nasveti - Ostale teme - sreda, 11. november 2020

Ukrepi s področja kmetijstva, ki jih na kmetiji lahko koristijo zavarovani kot kmetje, samozaposleni na kmetiji, ali kot delodajalci in so zajeti v 5. paket korona ukrepov.

Upravičenci do pomoči v obliki izrednega temeljnega dohodka so osebe, ki so na dan uveljavitve zakona zavarovane kot kmetje (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064/065), samozaposleni (zavarovalne podlage 005) ali družbeniki, delničarji gospodarske družbe, ustanovitelji zadruge ali zavoda in so hkrati poslovodne osebe (zavarovalne podlage 040).

 

Poleg tega so najmanj od 1.9.2020 do uveljavitve zakona registrirani za opravljanje dejavnosti ter hkrati dejavnosti zaradi posledice epidemije ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu pri čemer se kot nezmožnost opravljanja dejavnosti oziroma opravljanje dejavnosti v zmanjšanem obsegu šteje:

 • upravičencu bodo prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma
 • v primeru, da upravičenec ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, če se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 oziroma
 • v primeru, da v letu 2019 upravičenec ni posloval, če se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Oseba, ki ne izpolni pogoja upada prihodkov, mora vrniti celotno pomoč. V tem kontekstu je pomoč potrebno razumeti kot brezobrestni kredit.

Do pomoči pa ne bo upravičen tisti, ki na dan vložitve vloge ne bo imel plačanih zapadlih obveznih dajatev in ne bo imeli izpolnjenih drugih denarnih nedavčnih obveznosti.

Višina izredne pomoči

Višina izredne pomoči znaša 1.100,00 eur za posamezen mesec, pri čemer izrecno dodajamo, da bodo kmetje upravičeni do pomoči v višini 940,00 eur. Razlika v višini pomoči gre na račun dejstva, da so kmetje oproščeni plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85% od zavarovalne osnove, saj jim le tega neodvisno od siceršnje situacije vsak mesec krije država.

Če oseba v posameznem mesecu ni bila vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje celotni mesec (npr. je bila zavarovana le do 15.10.2020) oziroma je bila vključena za manj kot polni zavarovalni čas (manj kot 40 ur na teden), se višina pomoči odmeri v sorazmernem deležu glede na delež vključitve. Sorazmernost pa ne velja za zavarovance, ki koristijo pravico do dela s krajšim zavarovalnim časom od polnega zaradi varstva in nege otroka iz naslova starševskega varstva. Tem osebam pomoč pripada v polni višini.

Zgoraj navedena pomoč se bo za posameznika sorazmerno znižala, če bo ta vložil vlogo za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi varstva otroka. V takem primeru se znesek izredne pomoči zmanjša za višino izplačanega delno povrnjenega izgubljenega dohodka.

Izredna pomoč je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov.

Izplačilo

Upravičenec do pomoči poda vlogo, če na podlagi lastne ocene poslovanja ugotovi, da je pri njem prišlo do nezmožnosti opravljanja dejavnosti oziroma opravlja dejavnost v zmanjšanem obsegu. Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen preko informacijskega sistema eDavki TUKAJ.

Na podlagi dogovora s FURS, lahko kmečki zavarovanci izpolnjeno izjavo vložijo tudi v fizični obliki v nabiralnik finančnega urada (pošljejo po pošti ali osebno odnesejo na naslov finančnega urada). Vendar je pri tem treba opozoriti, da je vložitev izjave vezana na rok. Zato se takšna oddaja ne šteje za priporočeno, temveč se šteje, da je vložena, ko jo organ prejme (vzame iz nabiralnika), torej enako kot če jo zavezanec odda preko pošte z navadno (ne priporočeno) pošiljko. TUKAJ

Roki za oddajo vloge so naslednji:

 • če je izjava za oktober vložena do 31.10 2020 bo temeljni dohodek za oktober nakazan 10.11.2020;
 • če je izjava za oktober in november vložena od 1.11.2020 do 30.11 2020 bo temeljni dohodek nakazan do 10.12.2020;
 • če je izjava za december ali december in oktober ali december in november ali za vse tri mesece skupaj vložena od 1.12.2020 do 31.12 2020 bo temeljni dohodek nakazan do 10.1.2021.

Iz navedenega izhaja, da bo zadnji mesec, torej v decembru, mogoče uveljavljati pomoč za vse tri mesece skupaj ali pa posamično le za december oziroma v kombinaciji december in oktober ali november. V decembru pa ne bo mogoče uveljaviti pomoči zgolj za oktober in november.

Vračilo

Izjava, ki jo bo posameznik vložil preko eDavkov, bo imela naravo informacije javnega značaja, kar pomeni, da bo vsak lahko preveril, kdo je mesečni temeljni dohodek uveljavljal.

Če upravičenec po prejemu mesečnega temeljnega dohodka ugotovi, da do njega ni bil upravičen, ker pri njemu ni izkazan upad prihodkov v višini 20%, o tem obvesti Finančno upravo RS (FURS) najkasneje do:

 • roka za predložitev obračuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020 (praviloma pomeni do 31.3.2021 oz tri mesece od pričetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto) oziroma
 • roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 (praviloma pomeni do 31.3.2021).

FURS bo takšnim izdal odločbo o vračilu prejete pomoči, ki jo bodo posamezniki lahko vrnili brez obresti v roku 30 dni po prejemu odločbe. Po tem roku se zaračunavanja zakonite zamudne obresti.

K vračilu so zavezani tudi tisti upravičenci, pri katerih od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 ozirom za leto 2020. O teh dejstvih morajo seznaniti FURS, prejeta sredstva pa vrniti po vročitvi odločbe skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz do dneva vračila.

Nadzor nad uveljavitvijo pravice do mesečnega temeljnega dohodka bo vršila FURS.

 

 

 

Denarno nadomestilo kmetom in nekaterim drugim upravičencem, ki jim je bila odrejena karantena. Do nadomestila so upravičeni tisti, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti zaradi potrebe po varstvu otrok, ki zaradi objektivnega razloga ne morejo obiskovati vrtca ali šole.

 

Upravičenci do pomoči v obliki izrednega temeljnega dohodka so osebe, ki so na dan uveljavitve zakona zavarovane kot kmetje (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064/065), samozaposleni (zavarovalne podlage 005) ali družbeniki, delničarji gospodarske družbe, ustanovitelji zadruge ali zavoda in so hkrati poslovodne osebe (zavarovalne podlage 040).

Pogoj za povrnitev dohodka je odrejena karantena na domu zaradi vrnitve iz držav na rdečem seznamu, ki so bile v času njihovega odhoda uvrščene na zeleni ali oranžni seznam oziroma so bili v stiku z okuženo osebo. Poleg tega je možen vzrok varstvo otroka, ki mu je odrejena karantena ali obstaja drug objektivni razlog, ki otroku preprečuje obisk vrtca ali šole in ne morejo opravljati dejavnosti ali organizirati dejavnosti na domu.

Starši so do tovrstne pomoči v primeru šolarjev upravičeni za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. Prav tako tudi za otroke v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter za otroke, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Oseba, ki je za isto obdobje upravičena do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ni upravičena do pomoči v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka. Pri tem dodajamo, da je takšna oseba, v primeru vračila izredne pomoči do mesečnega temeljnega dohodka, upravičena naknadno uveljaviti pomoč v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka.

V 30 dneh od vračila mesečnega temeljnega dohodka sme taka oseba vložiti vlogo za delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi karantene oziroma varstva otroka. To bo lahko storila z vložitvijo vloge preko informacijskega sistema Finančne uprave RS (FURS) – eDavki. Obrazce najdete na povezavi TUKAJ.

FURS bo to pomoč nakazal v 15 dneh od prejema vloge.

Višina pomoči znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali čas, ko upravičenec ni zmožen opravljanja dejavnosti, vendar ne več kot: 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni, 750 EUR za cel mesec. Pomoč je oproščena plačila davkov in prispevkov.

Čas trajanja pomoči

Pomoč upravičencem pripada za primere, ki so nastali od 1.9.2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja tega ukrepa. Navedeno pomeni, da so do pomoči upravičeni tudi kmetje, ki zaradi odrejene karantene ali zaradi varstva otrok niso mogli opravljati dejavnosti že v septembru ali oktobru.

 

Izplačilo; upravičenec do pomoči poda vlogo prek informacijskega sistema eDavki. To stori v 30 dneh od:

 • vročitve odločbe o karanteni oziroma
 • pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina, zaradi katere otrok ne more v vrtec ali šolo

najkasneje do 31.12.2020.

Dokazil k vlogi praviloma ne bo potrebno prilagati, saj bo FURS črpal iz zbirk podatkov Ministrstva za zdravje. Le v primeru vložitve vloge zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, bo moral upravičenec priložiti ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine.

Roki za oddajo vloge:

 • če je vloga vložena do 31.10 2020 bo pomoč nakazana 10.11.2020;
 • če je vloga vložena za november ali oktober in november od 1.11.2020 do 30.11 2020 bo pomoč nakazana do 10.12.2020;
 • če je vloga vložena za december ali december in oktober ali december in november ali za vse tri mesece skupaj od 1.12.2020 do 31.12 2020 bo pomoč nakazana do 10.1.2021.

Iz navedenega izhaja, da bo zadnji mesec, torej v decembru, mogoče uveljavljati pomoč za vse tri mesece skupaj ali pa posamično le za december oziroma v kombinaciji december in oktober ali november. V decembru pa ne bo mogoče uveljaviti pomoči zgolj za oktober in november.

Vračilo; če je upravičenec hkrati za isti čas prejel pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in pomoč v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka, mora slednjega vrniti.

 

 

Finančna pomoč za kmete oziroma ribiče, v kolikor bi se le ti okužili z virusom COVID-19. Njen namen je kriti strošek delovne sile, ki ga bo kmet ali ribič imel z najemom nujno potrebne pomoči za izvedbo rednih del na kmetiji.

 

Do pomoči je upravičena oseba, ki je na dan, ko ji je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključena iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064/065), in sicer za polni zavarovalni čas. Iz navedenega izhaja, da so iz pomoči izpadli vsi tisti, ki so zgolj delno zavarovani kot kmetje. Med njimi so tudi tisti, ki koristijo pravico do krajšega delovnega časa iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, na kar smo sicer na naši zbornici opozorili. Prav tako pa tudi tiste osebe, ki kmetijsko dejavnost opravljajo v okviru druge statusne oblike (npr. s.p.).

Do finančne pomoči niso upravičeni kmetje, ki:

 • do dneva uveljavitve zakona (torej do 26.10.2020) niso vpisani v Register kmetijskih gospodarstev ali v evidenco ribičev – fizičnih oseb in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova,
 • imajo na dan vložitve vloge neplačane zapadle davčne obveznosti ter ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.

Višina in trajanje izredne pomoči

Pomoč se dodeli za ves čas trajanja nezmožnosti za delo. Višina pomoči za en mesec znaša toliko, kolikor znašajo dejanski stroški, ki jih posamezni upravičeni kmet ima v zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar ne več kot 80 odstotkov minimalne plače s polnim delovnim časom. Na mesec lahko tako pomoč znaša največ 752,46 evrov.

Izplačilo; upravičenec vlogo skupaj s potrdilom o okužbi ter potrdilom o strošku dela (npr. kopija pogodbe, REK obrazec, … ) poda na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer v roku enega meseca od konca upravičene odsotnosti, vendar najkasneje do 31.12.2020. Vloga se vloži na obrazcu, ki je dostopen preko informacijskega sistema državne uprave.

 

                       Povzeto po prispevkih Urške Ahlin Ganziti s pravnega sektorja KGZS

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti