KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o zelenjadarstvu

Trenutno ni aktualnih nasvetov. 

Nasveti - Zelenjadarstvo - torek, 07. april 2020

Možnosti pridelave kumaric v Sloveniji

Pridelava kumaric v Sloveniji je bila v desetletjih nazaj dobro organizirana v okviru Kmetijskih zadrug in je praktično pokrivala potrebe živilsko predelovalnih obratov. Marsikatera manjša kmetija je s pridelavo kumaric pridobila dodatni denar. Šolajoča mladina si je v sezoni pobiranja kumaric zaslužila denar za potrebe šolanja ter dodatnih dejavnosti in delovala je tudi medsebojna  pomoč na vasi ob pobiranju kumaric.   Gre za delovno intenzivno proizvodnjo, ko je potrebno večje število delovnih  rok,  da se pridelek pravočasno pobere.  V zadnjih letih pa je praktično organizirana proizvodnja zamrla in vedno manj ljudi se ukvarja s pridelavo kumaric.  Predelovalna industrija za potrebe   konzerviranja kumarice uvaža velike količine pridelanih kumaric iz Srbije, Bosne, Madžarske in  drugod.

Po  statističnih podatkih je v letu 2018 bila pridelava kumaric v Sloveniji na 122 ha površin in od tega 25 ha tržne pridelave. Kumaric za vlaganje je bilo za trženje posajenih na 14 ha  in za solato  na 10 ha.

Tabela 1 : Površine pridelave kumaric v ha in tržna pridelava po letih v Sloveniji

 

2010

2014

2018

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Površina (ha)

Kumare  skupaj

89

25

166

25

122

25

Kumare  vlaganje

47

8

82

8

67

14

Kumare solatne

42

17

84

17

56

10

             

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

 

Podatki o skupnem pridelku kumaric v letu 2018 kažejo da smo v Sloveniji pridelali 2.442 t od tega je tržnih 896 t, znotraj tržne strukture kumaric je pridelanih 312 t kumaric za vlaganje in 575 t kumaric za solate. 

Tabela 2: Skupni in tržni pridelek kumaric v t po letih v Sloveniji

 

2010

2014

2018

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelek v t

Kumare skupaj

2312

1384

3273

1097

2442

896

Kumare vlaganje

719

176

1105

164

1056

321

Kumare  solatne

1594

1208

2168

933

1386

575

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

 

Podatki o pridelku na ha kažejo, da smo v letu 2018  v Sloveniji dosegli povprečni pridelek 19,9 t/ha, v tržni pridelavi pa 36,5 t/ha.  Kumaric za vlaganje v tržni pridelavi je bilo pridelanih v povprečju 22,8 t/ha  in solatnih kumaric 54,8 t/ha.

Tabela 3: Pridelek kumaric in tržna pridelava v t/ha po letih v Sloveniji

 

2010

2014

2018

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelava SKUPAJ

Tržna pridelava

Pridelek v  (t/ha)

Kumare skupaj

26,1

55

19,7

44

19,9

36,5

Kumare vlaganje

15,3

22,1

13,4

19,4

15,9

22,8

Kumare  solatne

38,1

70,3

25,8

56,6

24,8

54,8

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

 

Pregled statističnih podatkov pridelave kumaric v Sloveniji prikazuje da površine, skupni pridelek za trženje in pridelki na ha,   kažejo  da bi lahko bistveno več kumaric pridelali na domačih površinah. Živilska predelovalna industrija za predelavo potrebuje kumarice za vlaganje  in so jo pripravljeni tudi pridelek kumaric odkupiti.  Podjetje AHAC v Središču ob Dravi  je v letu 2018 uvozilo iz tujine okrog 329 t v letu 2017 pa okrog 547 t  kumaric za vlaganje, kar je bilo predstavljeno na zelenjadarskem posvetu na Ptuju.  Obstajajo pa tudi drugi predelovalci kumaric v Sloveniji, ki morajo svoje potrebe pokrivati iz uvoza, ker na domačem trgu ni ponudbe.

Po podatkih Statističnega urada smo v letu 2016 v Slovenijo uvozili skupaj 3.715 t kumaric in povprečna uvozna cena je znašala 84 c/ kg kumaric. Za ta namen je bilo za uvoz plačano 2.89 milijona €.  V tem letu je bila povprečna prodajna cena na letni ravni 1,66 € na kg kumaric.

Postavlja se vprašanje ali res nismo v stanju, da bi večji del letnih potreb po kumaricah za vlaganje in kumaric za solato pokrivali s pridelavo na kmetijah.  Gre za zelenjadarsko intenzivno pridelavo, ki je vezana na poletno obdobje ko so v delo lahko vključeni tudi mladi na kmetijah, ko ni šolskih obveznosti. Na ta način si lahko kmetije na relativno manjših površinah izboljšajo prihodke s prodajo pridelka kumaric in oskrbimo potrebe slovenskih potrošnikov z doma pridelanimi pridelki.  

V okviru Javne kmetijske svetovalne službe in strokovnih institucij je možno dobiti tehnološka navodila in strokovne informacije o pridelavi kumaric,  tehnoloških navodil za namakanje kumaric, varovanju in zaščiti kumaric in seveda o samem spravilu kumaric. Sedaj je tudi čas, da se vnaprej dogovori proizvodnja kumaric preko organizatorjev proizvodnje in obratov predelave o zagotavljanju odkupa pridelkov.  

Morda je ravno epidemija COVID 2019 priložnost, da se obrnemo in razčistimo kaj lahko doma storimo za večjo samooskrbo posameznih pridelkov. V času krize, ko trgi ne delujejo je še kako  pomembno, da so usmeritve v pridelavi konkretne in da se celotna prehranska veriga od kmetije do potrošnika tudi na primeru pridelave kumaric postavi na domačo pridelavo. Ob kocu aprila in začetku meseca maja se začne sezona pridelava kumaric. Smo pripravljeni na spremembo v pristopu in načrtovanju pridelave in zagotoviti oskrbo potrošnikov v Sloveniji iz domačih njiv in vrtov.  

KGZS Zavod Ptuj

Peter Pribožič, univ.dipl. ing.zoot.

 

 

 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti