KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Nasveti - Ostale teme - torek, 02. julij 2019

TRAVIŠČEM VRAČAMO ŽIVLJENJE – Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS

Projekt Traviščem vračamo življenje (LIFE TO GRASSLANDS) je namenjen izboljšanju stanja in zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč na štirih projektnih podobmočjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci, ki so del omrežja Natura 2000. Vsa 4 projektna območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijskih površin na strmih območjih. V projektu na območju Haloz sodelujemo trije projektni partnerji, in sicer Zavod RS za varstvo narave kot vodilni partner ter PRJ Halo v Cirkulanah in KGZS Zavod Ptuj, kot partnerja v projektu.

Območje Haloz je del projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki so sicer znane po vinogradniški tradiciji, vendar so tudi eno od najpomembnejših območij s suhimi travišči v Sloveniji. Strokovnjaki ta tip travišč navajajo kot polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia), ki se pojavlja na skoraj tretjini vseh negozdnih površin. Zaradi dobro ohranjenih polnaravnih suhih travišč so spomladi in poleti na tem območju čudovito pisani travniki, lahko bi rekli »travniki kot nekoč« ali kot jim domačini pravijo »lazi«. Na njih ne rastejo le nageljčki, primožek, materina dušica, origano ampak se tukaj nahajajo posebne divje rastoče orhideje ali kukavičevke, ki so pokazateljice naravno ohranjenih ekstenzivnih travišč in spadajo med zelo ogroženo družino rastlin v Sloveniji. Do sedaj je bilo v Sloveniji najdenih 83 vrst in podvrst kukavičevk od tega je bilo na haloških suhih traviščih najdenih vsaj 17 različnih vrst.

Slika 1: Različne vrste kukavičevk – orhidej ob terenskem obisku kmetij (foto: Štajner B.)

Ker se zavedamo, da so suha travišča pomembna posebnost za Haloze, se v sklopu projekta trudimo in izvajamo projektne aktivnosti za ohranitev teh, vedno bolj redkih pisanih travišč. Nekatere aktivnosti so že uspešno zaključene, kar nekaj pa se jih še izvaja.

Načrtovane aktivnosti v projektu so se pričele s pregledom pretekle rabe, popisom ciljnega habitatnega tipa ter določitvijo območij v zaraščanju. Pripravljalne akcije so potekale tako, da se je informiralo kmetije v sklopu predavanj in ostalih dogodkov. Z anketnim vprašalnikom smo dobili izkaz potenciala za vključitev projekt, izpolnjenih je bilo 343 vprašalnikov in  obiskalo se je 371 kmetij. Sledilo je odprtje javnega poziva za vključitev v projekt in do danes je podpisanih 98 sporazumov, kar pomeni vključenost 233 ha suhih travišč in visokodebelnih travniških sadovnjakov v različne projektne aktivnosti.

Načrtovane so bile naslednje aktivnosti, ki se še izvajajo na terenu:

  • odstranjevanje zaraščenih površin
  • zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z ekstenzivno košnjo in pašo
  • obnova in vzpostavitev travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki
  • izobraževanja z usmerjanjem in nudenjem podpore lastnikom zemljišč (izvedba različnih delavnic, priprava upravljalskih načrtov kmetij)
  • pripravljen predlog rezultatsko usmerjenega ukrepa KOPOP za ohranitev habitatov suhih travišč in travniških sadovnjakov
  • aktivnosti in načrti za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča (izvajajo se različne delavnice in izobraževanja, testna ocenjevanja izdelkov)

Na projektnem območju Haloze smo v sklopu projekta vključili za odpravljanje zaraščanja kar 48,39 ha zaraščenih površin, del teh je na terenu že očiščenih, s preostalimi zaraščenimi površinami nadaljujemo letos po 1. avgustu. Obnovili smo 39,80 ha visokodebelnih sadovnjakov, obrezali kar nekaj že obstoječih sadnih dreves. Do sedaj smo dostavili čez 2000 sadik in tako zagotovili vzpostavitev 37,97 ha novih visokodebelnih sadovnjakov, preostale sadike (skupna vsota 3200) bodo dostavljene predvidoma oktobra letos. Ohranjanje teh strmih travišč je možno le ob sočasnem spodbujanju živinoreje, zato smo kmetijam ponudili tudi pašno opremo v neoplačno rabo . V ta namen smo dobavili za 92,32 km pašne ograje ter kmetom omogočili skupno uporabo dveh gorskih kosilnic ter skupno uporabo desetih kosilnic na nitko.

Da pa bi vse te že izpeljane akcije dobile končno vrednost, trenutno poteka ena izmed večjih projektnih aktivnosti. Ob sodelovanju zunanjega izvajalca ProVITAL d.o.o se pripravlja ekonomsko-razvojna študije in aktivnosti za vzpostavitve predvidene kolektivne blagovne znamke za izdelke  iz »haloških lazov« ali strmih travišč z divjimi orhidejami iz Haloz. «, Prizadevali si bomo, da bi blagovna znamka za ohranjanje suhih travišč z divjimi orhidejami zaživela in bodo izdelki iz haloških kmetij prišli na prodajne police.

KGZS Zavod Ptuj

Kmetijska svetovalna služba

Barbara Štajner, mag. varne prehrane

Nazaj na seznam novic