KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Nasveti - Govedoreja - Prašičereja - četrtek, 02. april 2020

Oskrba in prehrana živali v času epidemije virusa SARS-CoV-2

Omejitve, ki so se že in se še bodo pojavile zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2, bodo povzročile tudi težave pri zagotavljanju ustrezne oskrbe in prehrane rejnih živali. Pričakujemo, da se bodo resne težave najprej pojavile pri zagotavljanju krmnih obrokov, prilagojenih potrebam rejnih živali. Na kmetijskem gospodarstvu pridelano krmo (voluminozna krma, žita idr.) je potrebno glede na potrebe posameznih vrst in kategorij rejnih živali ustrezno dopolniti vsaj z beljakovinskimi in mineralno-vitaminskimi koncentrati. Ker so potrebe nekaterih rejnih živali zelo velike in specifične, je potrebno krmne obroke pogosto dopolniti še s posebnimi prehranskimi dodatki. Pričakujemo lahko, da se bodo zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo virusa SARS-CoV-2, pojavile težave pri dobavi posameznih sestavin krmnih obrokov za rejne živali. Zato je potrebno še bolje in toliko bolj vnaprej načrtovati morebitne spremembe. To še posebej velja za govedo, ki je zelo občutljivo na hitre spremembe krmnih obrokov. Priporočamo, da se o potrebnih spremembah posvetujete s kmetijskimi svetovalci in veterinarji, da čim bolj preprečimo negativne vplive sprememb oskrbe in prehrane na zdravstveno stanje živali in prirejo.

Naša prioritetna naloga je, da ohranimo živali zdrave in preprečimo dolgoročne posledice. Zaradi trenutne situacije to vsekakor ne bo lahka naloga. Močno odsvetujemo enostavno opuščanje posameznih sestavin krmnih obrokov, npr. beljakovinskih ali mineralno-vitaminskih koncentratov, zaradi sprememb cen ali težav pri dobavi. V takšnih primerih se je potrebno pravočasno posvetovati s kmetijskimi svetovalci in veterinarji ter poskušati, kljub omejitvam, sestaviti čim boljše krmne obroke, prilagojene potrebam živali. Tako bomo zagotovili, da bodo naše živali ostale zdrave in da bo tudi prireja manj prizadeta. Najpogostejši vzroki za prehransko pogojene bolezni so sicer zdravstveno oporečna krma, neustrezna kakovost krme (neustrezna vsebnost energije in hranilnih snovi), neustrezna tehnologija priprave in pokladanja krmnih obrokov in krmni obroki neprilagojeni potrebam živali.

Zaradi trenutne situacije se vse te težave lahko pojavljajo še v večji meri. Zato želim, posebej sedaj, poudariti, da mora biti krma vedno zdravstveno neoporečna. Vrsta in kakovost krme mora biti primerna vrsti in kategoriji živali. Krmne obroke je potrebno prilagoditi potrebam živali. Potrebe pa so odvisne od vrste živali, načina in namena vzreje oz. reje, starosti, prireje in okoljskih razmer. Pri načrtovanju krmnih obrokov je potrebno tudi v tem kriznem času upoštevati priporočila. Posledice neustrezne prehrane so predvsem prebavne, presnovne in deficitarne bolezni ter bolezni, ki se razvijejo kot posledica le-teh. Neustrezna oskrba in prehrana ima lahko tudi dolgoročne posledice na zdravstveno stanje živali in prirejo. Razvoj prehransko pogojenih bolezni in njihove posledice lahko preprečimo z ustreznim načrtovanjem oskrbe in prehrane naših živali.

 

Pripravil: dr. Andrej Toplak, univ. dipl. inž. zoot., dr. vet. med, KGZS Zavod Ptuj

 

Nazaj na seznam novic