KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - četrtek, 23. april 2020

POGOJI ZA ZAKOL ŽIVALI, PREDELAVO IN PRODAJO MESA NEPOSREDNO KONČNEMU POTROŠNIKU

Pri proizvodnji, predelavi in prodaji živil morajo biti izpolnjeni pogoji iz predpisov, ki urejajo zdravje živali in zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora.

Kmetje, ki bi želeli prodajati sveže ali predelano  meso  živali vzrejenih na kmetiji (parkljarjev, kopitarjev, perutnine in kuncev), morajo PRIGLASITI dopolnilno dejavnost na kmetiji: Predelava primarnih kmetijskih pridelkov – Zakol živali in predelava mesa. Na kmetiji morajo zagotavljati najmanj 50% količin lastnih surovin, 50% pa lahko dokupijo iz drugih kmetij na območju Slovenije. Dokupi se lahko tudi tehnološke surovine (začimbe, ovitki ….) in embalažo. Zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu.

 

Parkljarji in kopitarji morajo biti OBVEZNO zaklani v ODOBRENI klavnici   (lastna klavnica ali storitveni zakol v drugem obratu), velja za prodajo svežega mesa in za predelavo v različne mesne izdelke, (izjema so turistične kmetije). Če na kmetiji ni lastne klavnice in se vrši samo predelava in prodaja mesa, mora biti obrat vpisan v register obratov na uradu za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Odobritev obrata:

  • Vloga na UVHVVR.
  • Vlogi mora biti priložen tloris obrata z vrisano opremo in tehnološkimi potmi.
  • Pred začetkom obratovanja obvezen pregled uradnega veterinarja.
  • UVHVVR izda odločbo o odobritvi obrata

 

Manjše živali  vzrejene na kmetiji pa se lahko zakolje na mestu izvora (na kmetiji) v skladu s Pravilnikom o določitvi majhnih količin živil……, (Ur. L.RS 96/14), in sicer do 5500 kokoši, brojlerjev, prepelic ali kuncev in do 800 puranov letno. Nosilec dejavnosti mora v tem primeru voditi evidenco, ki obsega število in vrsto zaklanih živali  ter datum zakola. Obrat mora biti priglašen na uradu za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) kot REGISTRIRAN obrat. Če se zakolje in proda večja količina živali pa mora biti živilski obrat odobren (strožji pogoji).

 

Meso živali zaklanih v okviru majhnih količin v registriranem obratu, je dovoljeno prodajati neposredno končnemu potrošniku ali drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

To pomeni, da registriran obrat lahko proda samo do 25% izdelkov na drobno v trgovine, mesnice ali javne zavode, če pa je odobren pa teh omejitev ni.

 

Prodaja svežega mesa na kmetiji – mestu pridelave:

  • Kmetija mora imeti ustrezno urejen in opremljen prostor za prodajo, ki je lahko dostopen, vhod je protiprašno urejen
  • Hladilnico ali hladilnik zadostni h kapacitet, da zagotavlja hladno verigo mesa, ki ga v ustreznem prevoznem sredstvu pripeljemo iz klavnice oz.   tu lahko naenkrat ohladimo meso živali, ki smo jih zaklali  na kmetiji.
  • Urejen sistem notranjega nadzora po smernicah dobre higienske prakse

 

Prodaja svežega mesa na tržnici ali dostava do kupca:

Meso ali mesne izdelke lahko prodajamo tudi na tržnicah ali jih dostavljamo do kupca. Pri prevozu mesa in na samem mestu prodaje morajo biti zagotovljeni pogoji hlajenja mesa. Meso mora biti že doma razkosano na prodajne kose in ustrezno zapakirano ter označeno. Za prevoz nad 2 uri mora birti prevozno sredstvo s hladilnico. vozilo mora biti prijavljeno na uradu za  varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

Davčni vidik:

Kmetija, ki ima priglašeno dopolnilno dejavnost na kmetiji mora za poslovanje z gotovino izdajati davčno potrjene račune in voditi knjigovodstvo.

Izjema:

Če gre za manjši obseg proizvodnje svežega mesa lahko to prodajamo v okviru malega obsega prve stopnje predelave ( nerazkosane in razkosane klavne živali), celoletni prihodki ne smejo presegati 3.500,00 evrov na celotno kmetijo, za prodajo tega mesa ni potrebno davčno potrjevati računov.

Več o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah najdete v članku: Kaj so lahko dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kdo in kako jih lahko opravlja?

 

 

Pripravila:

 Kmetijska  svetovalka –

koordinatorka za KDDD v Podravju

Slavica Srelec, ing.agr.

                                                                                                                                                         031 376 107

 

 

 

 

Nazaj na seznam novic