KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - ponedeljek, 11. maj 2020

Pogoji za možnost pridobitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19

Kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi so  v času epidemije COVID-19, bile zelo prizadete saj so izgubile veliko dohodka, ker niso smele opravljati dejavnosti oz. se je krog kupcev njihovih izdelkov zelo zmanjšal. Najbolj prizadete so kmetije z gostinsko in negostinsko turistično dejavnostjo.

Za zmanjšanje posledic, ki jih je prinesla epidemija je vlada na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije (Uradni list RS 49/20) sprejela Odlok o finančnem  nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19, ki je bil objavljen dne 30.4.2020 v Uradnem listu RS 61/2020 in ga najdete na naslovu:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0937/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-epidemije-covid-19

 

Do nadomestila zaradi izpada dohodka so upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so imeli najkasneja na dan 15. marca 2020 dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike, na dan oddaje zahtevka marajo imeti poravnane zapadle davčne obveznosti.

 

Upravičenci so:

 • turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
 • izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet);
 • muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
 • tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
 • apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
 • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);
 • organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
 • usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
 • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

 

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na povprečje dohodkov zadnjega leta. Izpad dohodka se prizna v deležu 20% vsote izstavljenih računov brez obračunanega davka na dodano vrednost v obdobju od 16. marca do 31. maja 2019. Kmetije ki so registrirane po 31.marcu 2019 se upošteva povprečni mesečni dohodek pomnožen s količnikom 2,5. Finančno nadomestili se dodeli, če je vsota izstavljenih računov v omenjenem obdobju znašala najmanj 500,00 evrov. Najvišja vrednost pomoči je v višini 3.000,00 evrov.

 Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, prav tako se finančno nadomestilo ne dodeli vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v zahtevku že prejel javna sredstva RS ali EU.

 

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala v višini:

1. če znaša vsota računov od 500,00 eura do 1.000,00 eura se dodeli 100,00 eura;

2. če znaša vsota računov od 1.000,01 eura do 2.500,00 eura se dodeli 200,00 eura;

3. če znaša vsota računov od 2.500,01 eura do 5.000,00 eura se dodeli 500,00 eura;

4. če znaša vsota računov od 5.000,01 eura do 7.500,00 eura se dodeli 1.000,00 eura;

5. če znaša vsota računov od 7.500,01 eura do 10.000,00 eura se dodeli 1.500,00 eura;

6. če znaša vsota računov od 10.000,01 eura do 12.500,00 eura se dodeli 2.000,00 eura;

7. če znaša vsota računov od 12.500,01 eura do 15.000,00 eura se dodeli 2.500,00 eura;

8. če znaša vsota računov več kot 15.000,00 eura se dodeli 3.000,00 eura.

 

Za pridobitev sredstev mora nosilec dopolnilne dejavnosti vložiti zahtevek na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja RS. Vloga je priloga odloka. Zahtevek  mora vlagatelj  poslati priporočeno po pošti na AKTRP RS, Dunajska c.160, 1000 Ljubljana s pripisom »izredni začasni ukrepi«, ali oddati na elektronski poštni predal, najkasneje do 15. junija 2020.

 

Pripravila:

 Kmetijska  svetovalka –

koordinatorka za KDDD v Podravju

Slavica Srelec, ing.agr.

                                                                                                                                                         031 376 107

 

Nazaj na seznam novic