KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Razpisi - petek, 05. februar 2021

Objavljen 7. javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 29.1.2021 v Uradnem listu objavilo sedmi javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Višina razpisanih sredstev je10,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

 

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

 

Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis. V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

 

  1. Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:
  • mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • družba z enim družbenikom.

 

  1. Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

 

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 odstotkov in drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Javni razpis je pripravljen na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od 22. 2. 2021 do vključno 15. 6. 2021.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

Povezava na razpis:

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2021/

 

 

Obvestilo glede uveljavljanja ukrepov kmetijske politike za leto 2021

 

Kmete tudi seznanjamo, da je v registru kmetijskih gospodarstev možna sprememba nosilca do 28. 2. 2021, da bodo na novega nosilca lahko pravočasno prenesli tudi plačilne pravice.

 

Na ta način se bo novemu nosilcu kmetijskega gospodarstva zagotovila možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so vezana na aktivacijo plačilnih pravic - torej shemo osnovnega plačila (tako imenovane plačilne pravice), zeleno komponento, plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO) in shemo za mladega kmeta.

 

 

 

Nazaj na seznam novic