KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Nasveti - Namakanje - torek, 18. maj 2021

4. Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Predmet podpore

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: zakon o kmetijstvu), v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

Pogoji za pridobitev finančne pomoči

 • biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep;
 • v primeru zakupa priložiti dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju, na katerih se bo izvajal ukrep;
 • v primeru zakupa priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč ;
 • biti vpisan v Register kmetijskih gospodarstev in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča– kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep;
 • strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha;
 • priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno;
 • pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora vlagatelj priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, v primerih, ko pragovi za izdajo naravovarstvenega soglasja niso preseženi, pa mnenje organa, pristojnega za varstvo narave;
 • pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;
 • ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev;
 • ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;
 • če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
 • če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun;
 • nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme biti predmet podpore;
 • priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del uredbe;
 • v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe za ista investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
 • ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis;
 • ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije.

Višina sredstev

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

Finančne določbe

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje.

Oddaje vloge

 • Vloga mora biti oddana na prijavnem obrazcu s prilogami. Vložitev vlog poteka od 24. 5. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKG.

 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov:

 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in
 • oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.

 

Povezava na razpis in razpisno dokumentacijo:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/4-javni-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/

Nazaj na seznam novic