KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Razpisi - četrtek, 30. december 2021

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene nalož

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe namenjene ureditvi hlevov s pripadajočo opremo, ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditvi pašnikov in obor, ki omogočajo prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali – ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.

Predmet podpore so naslednje individualne in kolektivne naložbe, v:

 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev izpustov,
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih ter ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
  in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov/vlogo.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, od tega:

 • 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
 • 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

 

Rok za oddajo vloge: od 17.1.2022 do vključno 26.4.2022 do 14.00 ure.

 • Povezava na 24. javni razpis:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/

 

Nazaj na seznam novic