KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Razpisi - torek, 01. februar 2022

8. Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Dne, 21. 1. 2022, je bil objavljen 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Razpisanih je 8,9 milijona evrov javnih sredstev, od tega 7,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,8 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Iz pogojev je črtana določba, ki je preprečevala kandidiranje mladim kmetom s kmetij, na katerih je bila podpora mladim prevzemnikom dodeljena v prejšnjem programskem obdobju (2007–2013). To pomeni, da na tem javnem razpisu lahko kandidirajo mladi kmetje, katerih starši so v obdobju izvajanja PRP 2007–2013 prejeli podporo v okviru podukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora bo dodeljena kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplačala pa se bo v dveh obrokih. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:

  • mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Oddaja vlog se začne 14.2. 2022 in zaključi 31.3. 2022 do 14.00 ure.

Opozorila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) iz prakse ob pripravi vlog; Pri prenosu kmetije na mladega prevzemnika je pomembno, da so prenesene vse nepremičnine, ki so v lasti ali solasti prenosnika. Če si prenosnik zadrži do 0,5 ha zemljišč, naj na njih ne bo gospodarskih poslopij, ki so pomembna za opravljanje kmetijske dejavnosti, s katero se ukvarja mladi kmet. Pred vložitvijo vloge je potrebno v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) spremeniti nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG) na mladega prevzemnika in preveriti GERK-e. Ker je potrebno ves čas trajanja obveznosti ohranjati kmetijska zemljišča v uporabi, je dobro preveriti možnost nadaljnje uporabe najetih kmetijskih zemljišč. Čimprej je potrebno poskrbeti tudi za prenos plačilnih pravic na mladega prevzemnika – rok za prenos plačilnih pravic je do 28. 2. 2022. Za leto 2022 mora biti za kmetijsko gospodarstvo, s katerim mladi kmet vstopa v podukrep, vložena zbirna vloga v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo kmetijske politike, najbolje je, da jo vloži pred oddajo vloge na javni razpis. V vlogi morajo mladi prevzemniki navesti razvojne cilje, ki jih bodo uresničili v treh letih. Cilje je potrebno izbrati tako, da sledijo zahtevam javnega razpisa, tako da bodo prejeta sredstva kar najbolje izkoriščena za posodobitev kmetije in tako da jih bo možno v treh letih tudi realizirati.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Povezava na razpis:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-2022/

 

 

 

Nazaj na seznam novic