KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Razpisi - ponedeljek, 24. april 2023

V petek, 21. aprila, je bil v Uradnem listu RS objavljen 27. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Vložitev vloge poteka od 15. maja do vključno 26. julija 2023 do 14. ure.

Predmet podpore so naslednje naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin:

 • stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin,
 • stroji za spravilo krompirja in čebule,
 • stroji za spravilo buč,
 • stroji za spravilo hmelja: trgalnik enovrstni, prikolica za prevoz hmeljnih trt,
 • stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in
 • namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

Razpisana nepovratna sredstva v višini 15 milijonov evrov bodo razdeljena po naslednjih sklopih:

 • 8,5 milijona evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter
 • 6,5 milijona evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru kolektivnih naložb so do podpore upravičene skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD), za naložbe upravičencev, ki so vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje, in imajo v ta dva ukrepa vključenih najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe, povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali ter za naložbe na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 odstotkov upravičenih stroškov.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1 milijon evrov javne podpore iz naslova te operacije. Upravičenci, ki so mala, srednja ali velika podjetja pa maksimalno 3 milijone evrov podpore.

Več informacij:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/27-javni-razpis-4-1-prp-nalozbe-v-nakup-kmetijske-mehanizacije/

Nazaj na seznam novic