KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Razpisi - sreda, 17. maj 2023

28. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

V ponedeljek, 15. maja, je bil v Uradnem listu RS objavljen 28. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Vložitev vloge poteka od 6. junija 2023, do vključno 24. julija 2023, do 14. ure.

Razpisana nepovratna sredstva v višini 15 milijonov evrov bo razdeljenih po naslednjih sklopih:

  • 9 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter
  • 6 milijonov evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. avgust 2024.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

  • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), za naložbe upravičencev, ki so vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje (EK), in imajo v ta dva ukrepa vključenih najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi,
  • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih, ter
  • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, pridobijo do vključno milijon evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3 milijone evrov javne podpore.

 

Več informacij:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/28-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2023-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/

 

Nazaj na seznam novic