KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - petek, 05. januar 2024

Obveznosti rejcev perutnine in prašičev o intervenciji DOBROBIT ŽIVALI V LETU 2024

Obvestilo o intervenciji DOBROBIT ŽIVALI V LETU 2024

S 23. decembrom 2023 je začela veljati Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024 (Uradni list RS, št. 132/23, v nadaljnjem besedilu: uredba), ki določa izvajanje intervencije dobrobit živali (DŽ) iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Sporočanje staleža prašičev za podintervencijo DŽ – prašiči

Na podlagi uredbe morajo prašičerejci, ki bodo vstopili v podintervencijo DŽ – prašiči, že do ponedeljka 8. januarja 2024 sporočiti stalež prašičev na dan 1. januar 2024.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v subvencijski kampanji 2024 vlagali zahtevke za podintervencijo DŽ – prašiči, morajo v centralni register prašičev (CRPš) sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu. Podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu je treba sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec. Če je sedmi dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan. Nosilci sporočajo podatke o staležu prašičev neposredno v CRPš v elektronski obliki ali prek pooblaščenih organizacij. Podatek o številu prašičev na dan 1. januar 2024 morajo nosilci torej sporočiti do vključno ponedeljka 8. januarja 2024. Zato pozivamo vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki redijo 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, 50 ali več tekačev oziroma 50 ali več pitancev in načrtujejo vstopiti v intervencijo DŽ, da čim prej sporočijo stalež prašičev v CRPš.

Pregled gospodarstva za podintervencijo DŽ – prašiči

Naslednji vstopni pogoj, ki ga morajo izpolniti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v letu 2024 prvič vlagali zahtevke za podintervencijo DŽ – prašiči, je pregled gospodarstva. Pregled gospodarstva obsega pregled in popis podatkov o objektih na gospodarstvu, podatkov o številu plemenskih svinj in plemenskih mladic ter številu tekačev in pitancev, pregled pogojev za izpolnjevanje posamezne zahteve iz uredbe, določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino in izris tlorisa za posamezen objekt na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev. Pregled gospodarstva bo izvajala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Ker brez pregleda gospodarstva ne bo mogoče vlagati zahtevkov za podintervencijo DŽ – prašiči, pozivamo nosilce kmetijskih gospodarstev, da na ARSKTRP po telefonu na številko 01 580 77 92 ali po elektronski pošti na naslov dzpregled.aktrp@gov.si sporočijo, da želijo v letu 2024 vstopiti v podintervencijo DŽ – prašiči in da se za njihovo gospodarstvo izvede pregled. Rok za sporočanje je do vključno 31. januarja 2024.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki ste podintervencijo DŽ – prašiči izvajali že v letu 2023 in imate že opravljen pregled gospodarstva na podlagi uredbe, ki ureja intervencijo DŽ za leto 2023, vam v letu 2024 ni potrebno znova opraviti pregleda gospodarstva, če v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 na gospodarstvu ne bo sprememb glede izpolnjevanja zahtev iz uredbe. Če bodo v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 na gospodarstvu nastale spremembe glede izpolnjevanja zahtev iz uredbe, pa mora biti pregled gospodarstva opravljen znova.

NOVO – podintervencija DŽ – perutnina

Vse rejce kokoši nesnic in pitovnih piščancev obveščamo, da se v letu 2024 začne izvajati podintervencija DŽ – perutnina.

Pregled gospodarstva za podintervencijo DŽ – perutnina

Vsi rejci, ki želite v letu 2024 vstopiti v intervencijo morate imeti do oddaje zahtevka opravljen pregled gospodarstva, ki obsega najmanj pregled in popis podatkov o hlevih na gospodarstvu, podatkov o številu kokoši nesnic oziroma pitovnih piščancev, določitev zaporedne številke hleva za pitovne piščance na gospodarstvu, kjer je na gospodarstvu več hlevov za pitovne piščance, pregled pogojev za izpolnjevanje zahtev iz uredbe, določitev največjega števila živali na posamezen hlev za kokoši nesnice, pri katerem je še izpolnjena zahteva glede gostote naseljenosti in pa izris tlorisa za posamezen hlev na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev. Pregled gospodarstva izvede ARSKTRP. Zato pozivamo nosilce kmetijskih gospodarstev, da na ARSKTRP po telefonu na številko 01 580 77 92 ali po elektronski pošti na naslov dzpregled.aktrp@gov.si sporočijo, da želijo v letu 2024 vstopiti v podintervencijo DŽ – perutnina in da se za njihovo gospodarstvo izvede pregled. Rok za sporočanje je do vključno 31. januarja 2024.

Sporočanje staleža za podintervencijo DŽ – perutnina

Vse rejce perutnine, ki bodo vstopili v podintervencijo DŽ – perutnina, moramo še opozoriti, da bodo morali v Volos v seznam hlevov za perutnino vnašati podatke o številu kokoši nesnic oziroma pitovnih piščancev ob vsaki naselitvi in vsaki izselitvi ali izpraznitvi hleva. Za pitovne piščance bo treba ob izselitvah sporočati tudi skupno telesno maso izseljenih (izlovljenih) živali. Podatke bo treba za obdobje od 1. januarja 2024 do datuma oddaje zahtevka iz 6. člena te uredbe sporočiti najpozneje en dan pred oddajo zahtevka, v obdobju po oddaji zahtevka pa v 14 dneh od dneva vselitve ali izselitve (izlova) živali ali izpraznitve hleva. Če je štirinajsti dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan.

Nazaj na seznam novic