KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Prašičereja - ponedeljek, 11. marec 2024

PRAVILNIK O IDENTIFIKACIJI IN REGISTRACIJI PRAŠIČEV

V prispevku bomo predstavili Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/2024 in se začne uporabljati s 1. 5. 2024. Pravilnik določa sistem za identifikacijo in registracijo prašičev, odobritev sredstev za identifikacijo, dokumente o premiku prašičev, način vodenja Centralnega registra prašičev (CRPŠ), vodenje Registra prašičev v obratu (RPO), pridobitev statusa proizvajalca sredstev za identifikacijo, oblike in način dobave sredstev za identifikacijo ter pristojni organ za izvajanje naslednjih predpisov v delih, ki se nanašajo na prašiče. Pravilnik ureja tudi način priglasitve informacij v CRPš, podrobnejše pogoje za identifikacijska sredstva, pooblaščene organizacije in njihove naloge ter način delovanja sistema identifikacije in registracije prašičev v primeru nedelovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Za izvedbo pravilnika je pristojna Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (uprava) in ministrstvo za kmetijstvo. Pooblaščeni organizaciji za zagotavljanje praktičnega izvajanja sistema za identifikacijo in registracijo živali so veterinarske organizacije, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravljajo dejavnost identifikacije in registracije živali kot javno veterinarsko službo in organizacije, ki v skladu s predpisi , ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravljajo identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji.

Zakonodaja določa, da morajo biti prašiči označeni najpozneje do starosti 9 mesecev. Prašiči, rojeni po 21. 4. 2021, morajo biti označeni najpozneje 9 mesecev po rojstvu oziroma pred premikom z rojstnega gospodarstva. Za prašiče, rojene pred tem datumom, še vedno velja, da morajo biti označeni najpozneje pred premikom z rojstnega gospodarstva.

 

Identifikacijska številka prašičev, ušesna znamka, tetovirno znamenje ter elektronski sredstvi, registriran dobavitelji ušesnih znamk za prašiče

Neoznačenih prašičev imetnik ne sme premikati z gospodarstva, niti jih sprejeti na gospodarstvo. Za prašiče je skupinska identifikacijska številka (SIŠ) na sredstvih za identifikacijo sestavljena iz dvočrkovne oznake Republike Slovenije »SI« ali trimestne številčne oznake »705« in zadnjih šest ali sedem mest registrske številke obrata  rojstva živali. Rejec lahko zaprosi upravo za dodelitev SIŠ številke. Individualna identifikacijska številka na elektronskem mediju za identifikacijo prašičev je sestavljena iz trimestne številčne oznake za Slovenijo in dvanajstmestne enolične številke, ki jo izda uprava.

Ušesna znamka za označevanje je plastična, okrogla, premera najmanj 28 mm, rumene barve in sestavljena iz dveh delov, ki se ob uporabi trajno spojita. Ušesna znamka se namesti v desno uho. Na moškem delu ušesne znamke je v črni barvi, velikosti najmanj 2 mm odtisnjena oznaka pristojnega organa, ki izdaja identifikacijske številke in na spodnjem (ženskem) delu SIŠ v velikosti najmanj 6 mm. Dvojnik moškega dela ušesne znamke mora biti oranžne barve. Dodatno lahko na ženski del dodamo tudi drugo vsebino, kot je na primer dodatna individualna identifikacijska številka.

Prašiči so lahko označeni s tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta tik za plečem ali z elektronskimi sredstvi za identifikacijo – elektronska ušesna znamka in elektronski injicirni transponder.

Odstranitev in sprememba sredstev za identifikacijo izvajalec dejavnosti lahko opravi in spremeni samo  s soglasjem uprave. Nadomestitev izgubljene ali nečitljive identifikacije je potrebno zamenjati najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko je bila izguba opažena in informacijo vpisati v CRPš.

Naročniki sredstev za identifikacijo so izvajalci dejavnosti ali v njihovem imenu pooblaščena organizacija pri proizvajalcih, ki izpolnjujejo pogoje za dobavo in zagotavljajo vse vrste sredstev za identifikacijo in njihova ponudba velja najmanj dve leti.

Register prašičev v obratu

Vsak imetnik prašičev mora voditi ažuren register prašičev v obratu (RPO) v pisni ali elektronski obliki.  Informacije v registru se vodijo za skupino živali, če so te identificirane s SIŠ, oziroma za posamezno žival, če je ta individualno identificirana. V RPO se vpiše tudi informacija o kategoriji skupine živali z določeno SIŠ ali posamezne živali ter spremembe kategorij, vključno z vpisom podatka o odstavljenih živalih. RPO mora v vsakem trenutku odražat stanje v naravi in izvajalec mora informacije vpisat takoj po nastalem /izvedenem dogodku.

Iz RPO mora biti razvidni trenutni stalež živali in kronološko vodeni zapisi o prihodih živali na gospodarstvo, odhodih živali z gospodarstva ter o ponovnih označitvah živali, v primeru izgubljenih ušesnih znamk. Vse spremembe morajo biti vpisane redno, najpozneje v sedmih dneh od dogodka.

Imetnik prašičev je dolžan dovoliti vpogled v RPG na gospodarstvu pooblaščeni osebi, če le-ta vpogled zahteva. RPG mora biti na razpolago za namen ukrepov pri varovanju zdravja ljudi in živali ter za namen kontrole še najmanj tri leta po vpisani zadnji spremembi. Za izvajalce dejavnosti, ki imajo dostop do računa za izmenjavo informacij med izvajalcem dejavnosti in informacijskim sistemom uprave (Volos), ni treba voditi RPO v delu, kjer informacije neposredno in v roku vnesejo v CRPš.

 

Dokument o premiku prašičev – spremni list

Premik prašičev je vsak premik živih živali med gospodarstvi oziroma lokacijami, kjer se redi prašiče. Premika se lahko le označene živali, ob premiku pa mora žival spremljati spremni list prašiče (SLP), ki v novem pravilniku pomeni dokument o premiku.

Izvajalec dejavnosti, ki prašiče premika iz obrata v drug obrat, pred premikom izda SLP na predlogi obrazca. Na SLP so vpisane še naslednje informacije: KMG MID, ime in naslov upravljalca obrata. Za vsak premik je potrebno zabeležiti tudi skupno število živali, enotno registrsko številko njihovih izvornih in namembnih obratov, datum prihoda in datum odhoda. Vpisati je potrebno tudi kategorijo živali, SIŠ oziroma identifikacijske številke živali ter število živali v okviru kategorije in SIŠ oziroma identifikacijske številke. Izvajalec dejavnosti izda SLP elektronsko, z neposrednim vnosom informacij v CRPš, pri čemer uprava izda številko SLP ali preko pooblaščene organizacije ali papirno, na predlogi obrazca, ki je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

SLP se hrani na namembnem obratu najmanj tri leta, informacije se vnesejo v RPO, CRPš najpozneje v sedmih dneh, če vnose za obrat opravi pooblaščena organizacija je potrebno SLP oddati v štirih dneh. Če je izdan elektronski SLP pošiljko živali na poti spremlja le informacija o številki SLP. V primeru izdaje elektronske spremnega lista in do prodaje ne pride je potrebno v sedmih dneh po nameravanem datumu premika le tega preklicati.

Vsak premik prašičev je potrebno sporočiti v CRPš v priglasitvenem sedem dnevnem roku in ga najkasneje v sedmih dneh od dogodka vpisati v RPG.

Centralni register prašičev, priglasitev informacij

CRPš je računalniška podatkovna zbirka o prašičih, ki jo vodi uprava. GMID je edinstvena registracijska številka, ki jo uprava dodeli obratu ob vpisu v register obratov. V  CRPš se vpisuje tudi kategorija živali v obratu ter spremembe kategorij, podatki o rojstvih in odstavitvah pujskov (najpozneje do starosti 42 dni) in smrtih živali v obratu., datum prihoda, državo, iz katere živali prihajajo, in GMID namembnega obrata. Zabeležene so tudi vse izdaje ušesnih znamk in drugih sredstev za identifikacijo in izdanih dvojnikov, o nadzoru nad izvajanjem določb pravilnika o identifikaciji in registraciji ter o izvajalcih storitev javne službe na področju identifikacije in registracije prašičev. Ob prihodu živali v obrat SIŠ in kategorijo živali, če živali prihajajo v obrat iz druge države članice EU ali iz tretje države: SIŠ oziroma identifikacijske številke, kategorije živali, število živali

Ob odhodu živali iz obrata: SIŠ, kategorijo živali, število živali, datum odhoda, GMID izvornega in namembnega obrata, registrsko številko prevoznika (če obstaja) ter številko registrske tablice ali registrsko številko prevoznega sredstva. Ob odhodu živali v drugo državo članico EU ali tretjo državo: SIŠ oziroma identifikacijske številke, kategorije živali, število živali, datum odhoda, GMID izvornega obrata, namembno državo, registrsko številko prevoznika (če obstaja) ter številko registrske tablice ali registrsko številko prevoznega sredstva.

Ob poginu, zakolu doma, spremembi kategorije ter kraji ali izgubi živali se SIŠ, kategorija živali, število živali, vrsta in datum dogodka ter GMID obrata. Če so živali označene individualno se tako tudi priglasijo dogodki. Rok za priglasitev je sedem dni po dogodku, rok za priglasitev med kategorijami je do 7. v mesecu za pretekli mesec, če se živali premikajo iz obrata, pa se prevedba med kategorijami priglasi še pred premikom iz obrata.

Izjema za nekomercialne obrate, kjer se redi do pet prašičev za lastno domačo porabo

Izvajalec dejavnosti lahko na upravo vloži zahtevek za izjemo, če so izpolnjeni naslednji pogoji: izvajalec dejavnosti je fizična oseba in ima registriran le en obrat za rejo in redi skupaj največ pet prašičev letno v obdobju od 1. februarja do 31. januarja naslednjega leta, prašiče redi izključno za domačo porabo in redi samo eno kategorijo prašičev  - kmečka reja prašičev, ne izvaja razmnoževanja, ima urejen prostor za rejo, prašiče pridobi iz obratov v Sloveniji in prašiče premika le v klavnico za storitveni zakol za lastne potrebe. Če je iz uradnih evidenc to razvidno , uprava informacijo za ta obrat vpiše v register obratov, če izvajalec dejavnosti pogojev več ne izpolnjuje mora v sedmih dneh o tem obvestiti upravo. Če pa se to vidi iz uradnih evidenc uprava to po uradni dolžnosti izbriše.

Obstajajo pa tudi izjeme za izvajalce dejavnosti v zaprtih obratih in izvajalce dejavnosti, ki redijo prašiče za kulturne, zgodovinske, rekreativne, znanstvene ali športne namene

 

Načrt delovanja sistema

Uprava pripravi na osrednji spletni strani načrt delovanja sistema identifikacije in registracije prašičev v primeru nedelovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Načrt vsebuje vzorce papirnih obrazcev in navodila za izpolnjevanje, pojasnila glede hrambe dokumentov in pojasnila zahtev glede dovoljenih izjem.

Pravilnik opisuje tudi prehodne in končne določbe. Pravilnik se začne uporabljati 1. maja 2024.

Mag. Darja Prevalnik

Povzeto po pravilniku o identifikaciji in registraciji prašičev (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0235/pravilnik-o-identifikaciji-in-registraciji-prasicev)

 

Nazaj na seznam novic