KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Namakanje

Nasveti o namakanju

Novice - Nasveti - Namakanje - ponedeljek, 11. marec 2019

VREMENSKE RAZMERE V LETOŠNJEM LETU IN UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB

Podnebne spremembe se izkazujejo v višji povprečni letni temperaturi (za 1,7 °C), bolj vročih in suhih poletjih, zimah brez snežnih padavin (tudi letos), nižji količini padavin glede na dolgoletno povprečje (32 mm primanjkljaja padavin na desetletje) in višjem izhlapevanju oz. evapotranspiraciji (20-60 mm/leto višje od povprečja) s kmetijskih zemljišč.

 

Nadpovprečno topla in vroča leta so se zgostila predvsem po letu 2000. Po letu 2000 je bilo šest večjih suš na območju Slovenije razglašenih za naravno nesrečo. Opažen je tudi zgodnejši spomladanski fenološki razvoj, pri domači slivi od 22-40 dni zgodnejše cvetenje, povprečno pa od 18-24 dni zgodnejše fenološke faze kot pred 45 leti. Stalnica podnebnih sprememb so tudi ekstremni vremenski pojavi (toča, močan veter, suša, neurja…).

 

 

 

Slika: Namakanje sladkega krompirja z dežnim topom na področju Ptujskega polja (Vir: M. Černe)

 

 

Za razliko od lanskega, dokaj deževnega leta, je letos že konec zime opaziti primanjkljaj vlage v tleh. V letošnji meteorološki zimi je v severovzhodni Sloveniji padlo skupno 86 mm, v decembru le 12 mm padavin, v januarju 32 mm, v februarju 23 mm in v marcu do sedaj 19 mm. Dolgoletna povprečna količina padavin pa znaša v tem obdobju 210 mm, kar pomeni, da je letos padlo manj kot polovico povprečnih letnih padavin v tem obdobju. Lahko rečemo, da je suša že prisotna, predvsem na lažjih tleh. Višje povprečne temperature in s tem zgodnejši spomladanski fenološki razvoj rastlin pa povečuje tudi nevarnost spomladanskih pozeb v trajnih nasadih.

 

Tveganja v kmetijstvu se bodo v prihajajočih letih le še povečevala.

 

Glede na vsakoletno pomanjkanje padavin in vročino, ki vplivata na nezaželen izpad in slabšo kakovost naših pridelkov, je prav, da opozorimo na aktualne razpise, ki so namenjeni prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe v okviru Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020.

 

Ker spada namakanje med zemljiške operacije, ki jih ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih, je ključni dokument za prijavo na razpise PRP 2014-2020 pravnomočna Odločba o uvedbi namakanja, ki jo izda MKGP. Zato je potrebno zaradi vseh upravnih postopkov začeti z njimi čimprej, da bo vsak posameznik, ki želi uvesti namakanje na svojih kmetijskih zemljiščih in sodelovati na razpisih, pravočasno pripravljen za prijavo.

 

Do 29.5.2019 je odprt 11. JR  4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Podpora je namenjena ureditvi zasebnih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev, za izgradnjo pripadajočih vodnih virov ter za nakup in postavitev namakalne opreme. Poleg že omenjene pravnomočne odločbe MKGP o uvedbi namakanja je potrebno pridobiti še vodno soglasje, do konca naložbe mora biti sistem opremljen z vodomerom, obvezna priloga je tudi načrt namakanja, ki ga izdelajo strokovnjaki kmetijsko svetovalne službe KGZS Zavoda Ptuj.

 

Pri sodelovanju na razpisu je dobro, če je izdelan tudi projekt namakalnega sistema v skladu z določenimi posebnimi zahtevami Gradbenega zakona. Investitor mora pridobiti tudi predračune ponudnikov za izvedbo namakalnega sistema oz. nakup namakalne opreme. Izhodiščna podpora je pri tem ukrepu dvignjena s 30 % na 50 %, maksimalna podpora pa znaša v primeru izpolnjevanja določenih pogojev celo do 75 %. Po Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti znaša višina podpore 7450,00 EUR/ha kmetijskih površin.

 

Konec meseca marca ali v začetku meseca aprila bo objavljen še 3. JR 4.3, ki je namenjen gradnji namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom in tudi 2. JR 4.3, ki je namenjen tehnološkim posodobitvam namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

 

Najmanjše možno število uporabnikov za sodelovanje pri teh dveh razpisih sta 2. Podpora je namenjena zgraditvi oz. tehnološki posodobitvi namakalnih sistemov več uporabnikov, vključno z ureditvijo vodnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, vendar brez namakalne opreme.

 

Tudi pri prijavi na ta dva razpisa je potrebna pravnomočna odločba MKGP o uvedbi namakanja, poleg tega pa še dokazilo o zaprtosti finančne konstrukcije, splošni stroški (priprava projektne dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja, stroški geodetskih in agronomskih del, ipd.) so priznani v višini do 10 %. Obvezna priloga je tudi elaborat namakanja, ki ga izdelajo strokovnjaki kmetijsko svetovalne službe KGZS Zavoda Ptuj.

 

Pri sodelovanju na razpisu mora biti izdelan tudi projekt namakalnega sistema v skladu z zahtevami Gradbenega zakona. Investitor mora pridobiti tudi predračune ponudnikov za izvedbo namakalnega sistema.

 

Pri tem ukrepu je podpora 100 %, po Katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti pa le-ta znaša tudi 7450,00 EUR/ha kmetijskih površin za izgradnjo novih namakalnih sistemov in za tehnološke posodobitve obstoječih namakalnih sistemov.

 

Posebnost pri razpisu 4.3, ki je namenjen tehnološkim posodobitvam namakalnih sistemov, je pogoj, da morajo podpisati pogodbo o namakanju lastniki zemljišč, ki imajo skupaj v lasti vsaj 50 % površin na območju namakalnega sistema, ki je predmet tehnološke posodobitve. Priložen pa mora biti tudi elaborat o potencialnem prihranku vode in energije po tehnološki posodobitvi, ki ga prav tako izdelajo strokovnjaki kmetijsko svetovalne službe KGZS Zavoda Ptuj.

 

Podrobnejši podatki o omenjenih razpisih in potrebni dokumentaciji za oba razpisa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

 

Pripravil:

Marko Černe, univ.dipl.inž.agr.

Svetovalec specialist za namakanje

 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti