KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Vinogradništvo in vinarstvo - ponedeljek, 16. avgust 2021

ZLATA TRSNA RUMENICA KROJI USODO VINOGRADOV V KICARJU

ZLATA TRSNA RUMENICA KROJI USODO VINOGRADOV V KICARJU

V 70. letih prejšnjega stoletja se je zgodila prva večja znana katastrofa v vinogradništvu. Takrat je bila trtna uš prenesena v južno Francijo iz Amerike, nakar se je škodljivec hitro razširil po vsej Evropi in povzročil propad večine vinogradov po Evropi. V Sloveniji so prvi pojav trtne uši zabeležili v Slovenski Istri in Štajerskem, leta 1880. Problem so rešili s cepljenjem evropske trte na ameriško podlago.

Nekaj več kot 100 let za pojavom trtne uši, se je v Sloveniji pojavil nov škodljivec, ki povzroča preglavice vinogradnikom. Škodljivec, znan pod imenom ameriški škržatek je prenašalec zlate trsne rumenice, ki trti povzroči hiranje, v nekaj letih pa trte odmrejo. Ameriški škržatek ima v Sloveniji eno generacijo na leto, prezimi v fazi jajčec pod skorjo rozge. Vzdrževanje populacije ameriškega škržatka na minimumu je možno le s pravočasnim zatiranjem. Razvoj in številčnost ameriškega škržatka spremlja Javna služba zdravstvenega varstva rastlin (JSZVR). Za vsako območje posebej vsako leto napoveduje najprimernejše roke in sredstva za njegovo zatiranje. Za zatiranje ameriškega škržatka je OBVEZNO najmanj ENO tretiranje v vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi). V vseh vinogradih je priporočljivo spremljati pojav in številčnost ameriškega škržatka s postavitvijo rumenih lepljivih plošč (3-5/ha) konec junija. Prag škodljivosti je dosežen, ko se na eno ploščo v enem tednu ujamejo 4. škržatki.

Eno večjih žarišč zlate trsne rumenice se nahaja v Kicarju. Z ogledom na terenu, smo ocenili, da je večina videnih vinogradov okuženih nad 50 % z zlato trsno rumenico. Z ugotovljenim stanjem teh vinogradov, je edini ukrep predvsem za preprečitev širjenja, izkrčitev vinogradov. Če je v vinogradu v žarišču okužbe 20 odstotkov ali več trt z bolezenskimi znamenji, fitosanitarni inšpektor odvzame dodatne vzorce za diagnostične preiskave in odredi uničenje trt v tem vinogradu na podlagi ocene tveganja, ki jo pripravi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vinogradniki lahko zaprosijo za odškodnino za izkrčitev vinograda, vendar so upravičeni do odškodnine za uničene trte, če so izvedli vse predpisane ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in s tem pravilnikom. Za uveljavitev odškodnine vloži imetnik trte na Upravo zahtevo v skladu s predpisom, ki ureja odškodnine na področju zdravstvenega varstva rastlin. Možnost je tudi prestrukturirati ta vinograd (obnoviti). Najmanjša upravičena površina za prestrukturiranje vinogradov je 10 ar, skupaj pa mora vinogradnik imeti vsaj 50 ar vinogradov (za več informacij se obrnite na KGZS Zavod Ptuj).

 

 

Preventivni ukrepi za preprečitev širjenja okužbe  z zlato trsno rumenico so:

  • Spremljanje populacije ameriškega škržatka z lepljivimi rumenimi ploščami (3-5 plošč/ha). Plošče se izobesijo konec junija ali v začetku julija in se pregledujejo do sredine septembra. Smiselno je tedensko preverjanje ulova, plošče pa je potrebno zamenjati na 2-3 tedne. V praksi se največ ameriških škržatkov ujame v prvih dveh dneh od postavitve novih plošč.
  • Pravočasno oz. dovolj zgodnje zatiranje ameriškega škržatka s predpisanimi in dovoljenimi insekticidi. Javna služba zdravstvenega varstva rastlin (JSZVR), preko svetovalnih služb za kmetijstvo, medijev in drugih vsako leto obvešča o rokih zatiranja. Prvo zatiranje se okvirno opravlja v sredini meseca junija. V času tretiranja, morajo trte popolnoma odcveteti (varstvo čebel!)
  • Prepoznavanje okuženih trt z zlato trsno rumenico. Najbolj pogosta znamenja so bledikavost ali obarvanje listov, ki zajema vse ali le sektorske liste, na trti ali poganjku, vihanje listnih robov navzdol, listi so togi in krhki in se pri mečkanju zdrobijo, delna nekroza listnih žil, poznejše in neenakomerno odganjanje spomladi, slaba oploditev, osipanje in včasih tudi odmiranje kabrnkov, venenje jagod in pozneje sušenje celih grozdov ali njihovih delov od sredine poletja naprej. Bolezenska znamenja, ki se na trti pojavijo od julija dalje in se proti jeseni stopnjujejo, zajamejo celo trto ali njene dele.
  • Odstranitev obolelih trt iz vinograda. Če v vinogradu opazimo trte z zgoraj omenjenimi simptomi, te trte izkoreninimo in odstranimo iz vinograda.
  • Obveščanje sosedov, v katerih opazite simptome zlate trsne rumenice, na zatiranje ameriškega škržatka in odstranitev obolelih trt iz vinograda. V primerih iz vinogradov v Kicarju, so okužbe z zlato trsno rumenico tako velike, da je smiseln ukrep le še izkrčitev vinograda s ponovno zasaditvijo!

Matej Rebernišek,  mag.kmet.

Nazaj na seznam novic