KGZ Ptuj X
GO

Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: TIM

Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj: Ljudska univerza Ormož

Partnerji: Občina Ormož, KGZS – Zavod Ptuj

Vrednost operacije: 17.538,45 €

Vrednost sofinanciranja: 13.222,95 €

Trajanje operacije: začetek 1. 3. 2018, konec 24. 1. 2019

Odločba iz dne: 16. 2. 2018

Povezava do spletne strani PRP

Povezava do spletne strani Evropske komisije namenjene EKSRP

Povzetek operacije:

Partnerstvo je prijavilo operacijo na ukrep 1.2.1: Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu.

Operacija zajema:

Program zagotavlja kmetom ter zaposlenim v živilskem in gozdarskem sektorju vrsto predavanj in delavnic, predstavitev primerov dobre prakse, ki bodo prispevali k povečanju njihovih podjetniških kompetenc, dvigu dodane vrednosti pri pridelavi in trženju kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali izdelkov domače obrti.

Sestavljen je iz treh 30-urnih tematskih sklopov, ki so namenjeni slušateljem glede na njihove interese in tudi glede na to, koliko kompetenc s posameznega področja že imajo. Odločajo se lahko med izobraževanjem s področja  dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so neizkoriščena priložnost lokalnega okolja z veliko finančno in socialno dodano vrednostjo; usposabljanjem na področju lokalne ekološke pridelave kot neizkoriščene razvojno možnostjo in prihodnosti okolja ter krepitvijo svojih komunikacijskih kompetenc v tujem jeziku.

Poleg opisanega pa bodo za prenos znanja in primerov dobrih praks s svojimi prispevki poskrbeli trije uveljavljeni slovenski predavatelji. Udeležence bodo imeli priložnost naučiti javnega nastopanja, tržne retorike, spletanja zanimivih turističnih zgodb in ustvarjanja privlačne zunanje podobe kmetije kot podjetja.

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

 • spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva,
 • spodbujanje varovanja okolja in ohranjanja narave,
 • izboljšanje pogojev za ranljive ciljne skupine.

Pričakovani rezultati operacije:

 • projektno partnerstvo,
 • izvedene 3 delavnice/predavanja priznanih slovenskih predavateljev,
 • izvedeni 3 sklopi predavanj in delavnic.

Aktivnosti:

7.3.2018 – Skupna tiskovna konferenca: Predstavitev projektov LAS UE Ormož, ki so bili 16. 2. 2018 potrjeni s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

28. 3. 2018 - Prepričljiv javni nastop brez treme

31. 3. 2018 - Lokalno in ekološko pridelana hrana (delavnice - 30 ur)

4. 4. 2018 - Trendi v ruralnem turizmu doma in po svetu

14. 4. 2018 - Delavnica za male ponudnike na podeželju  

15. 10. 2018 – Angleščina za ponudnike na kmetiji (tečaj – 30 ur)

25. 10. 2018 - Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (delavnice – 30 ur)

28. 11. 2018 – zaključna tiskovna konferenca s predstavitvijo rezultatov

 

Podrobne aktivnosti projekta so objavljene na naši Facebook strani.

Vabilo LAS

Zloženka LAS

POGAČE,GIBANICE, KRAPCI  IN ŠTRUDLI (word dokument, kliknite tukaj)

PEDELAVA MLEKA (word dokument, kliknite tukaj)

 

 

 

UVAJANJE IN OPTIMALIZACIJA PRIDELAVE SLADKORNE PESE

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Splošne informacije o operaciji:

Akronim: Pridelava sladkorne pese

Sklad: EKSRP

Vodilni partner – prijavitelj: Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije

Partnerji:

Partner 1: Zadruga Kooperativa Kristal z.o.o.

Partner 2: Nova tovarna sladkorja v izgradnji d.o.o.

Partner 3: KGZS, KGZ Ptuj, enota Ormož

Vrednost operacije: 59.035,51 EUR

Vrednost sofinanciranja: 34.824,50 EUR

Trajanje operacije: začetek 1. 7. 2018, konec 31. 12. 2029

Odločba iz dne: 16.2.2018 in 16. 1. 2019

Povezava do spletne strani PRP

Povezava do spletne strani Evropske komisije namenjene EKSRP

 

 

Povzetek operacije:

Partnerstvo je prijavilo operacijo na podukrep:  Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja podukrep M19.2, za operacijo Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese.

Operacija zajema:

Poglavitni cilj operacije je izboljšave tehnologije pridelave sladkorne pese s tem pa tudi izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijstva na območju LAS UE Ormož. Operacija bo s tem pripomogla tudi k odpiranju novih polnih moči na kmetijah. V operaciji bosta odprti dve delovni mesti za polovični delovni čas, ki bosta namenjeni za administrativna in strokovna dela. Delovni mesti bosta odprti za nedoločen delovni čas in se bosta med izvedbo operacije in po končani operaciji financirali iz dohodkov Zadruge Kooperativa Kristal z.o.o. Sladkorna pesa je nova (stara) poljščina katero želimo ponovno uvesti v poljedelski kolobar.

Po EU študijah (Deloite) je najbolj perspektivna poljščina, ki ima do sedaj več kot 300 uporabnih izdelkov. Ugodno vpliva na podnebne spremembe in ima velik ogljični odtis. Je tudi energetska rastlina. Uvedba pridelave sladkorne pese, izdelava aplikativnih preizkusov semen, tehnologije. Izdelava analiz, navodil, analiza tal, analiza pridelave sladkorne pese in primerjava z drugimi EU državama, kjer sladkorno peso že gojijo, organizacija delavnic, posvetov in predavanj. Izdelava tiskanega materiala kot so navodila, analize, priporočila, promocijski material in drugo. Sodelovanje na sejmu AGRA. Sladkorna pesa je najbolj primerna rastlina za krožno gospodarstvo.

 

Cilji operacije iz SLR LAS UE Ormož:

 

 • Je samooskrba s sladkorjem in uvajanje nove poljedelske poljščine z doseženimi pridelki po količini in kvaliteti, kot jih dosegajo v EU državah, kjer se sladkorna pesa tradicionalno prideluje. Uvajanje in osvojitev novih tehnoloških ukrepov v poljedelstvu. Spremljanje rezultatov pridelave, meriti, analizirati in primerno rezultatom ukrepati.
 • Končni cilj doseči približno 75 t/ha sladkorne pese, ali 12 t biološkega sladkorja po ha (in več).
 • Postopno organizirati inštitut za sladkorno peso, ki bi skrbel za kvalitetno pridelavo, zaščito in pridelavo okolju prijazno s tem da se povečuje pridelava po kvantiteti in kvaliteti.
 • Doseči trajnostno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji za lastne potrebe.
 • Izboljšanje ekonomike za posamezne pridelovalce in regijo.

Aktivnosti:

Operacija se izvaja v dveh fazah in zajema:

Faza1:

 1. Aktivnost 1: Analiza stanja:  aktivnost  izvaja partner 2 in zajema zbiranje vzorcev sladkorne pese, ter analiza rezultatov.
 2. Aktivnost 2: Dogodki: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji,  vodilni partner aktivnost vodi in financira, ostali partnerji sodelujejo in financirajo. Aktivnost zajema organizacijo delavnice, strokovnega posveta in okrogle mize.
 3. Aktivnost 3: Koordinacija: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni pri aktivnosti je vodilni partner, ki aktivnost vodi in financira, ostali partnerji sodelujejo in financirajo. Aktivnost zajema  koordinacijo med partnerji, ki  zajema  uvodni sestanek za razdelitev aktivnosti med partnerji in sestanke za izvajanje operacije. 
 4. Aktivnost 4: Pridelava pese: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 2. Aktivnost zajema organizacijo in pomoč pri spravilu sladkorne pese (sodelovanje pri spravilu, in transportu sladkorne pese) in organizacijo pri prodaji sladkorne pese, izdelavo logistike pri spravilu in logistike setve  sladkorne pese, sklepanje pogodb z sejalci ter nakup opreme. 
 5. Aktivnost 5: Promocija: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 2.  Aktivnost zajema  izdelavo promocijskega  materiala za širšo javnost, sodelovanje na sejmih, informiranje javnosti, pridelovalcev sladkorne pese, zbiranje podatkov, priprava poročil, priprava člankov za tiskane medije.
 6. Aktivnost 6: Svetovanje: pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 3. Aktivnost zajema tehnološko svetovanje pri  pridelavi sladkorne pese.
 7. Aktivnost 7: Tehnologija pridelave: Pri aktivnosti sodelujejo vsi partnerji, vodilni partner je partner 3. Aktivnost zajema izdelavo navodil za pridelavo pese, analiza vpliva sladkorne pese na kolobar, izdelava tehnoloških navodil, ocenitev primernosti pridelave sladkorne pese za naše področje, kaj prinaša, prednosti in slabosti.

Faza 2:

 1. Aktivnost 1: Analiza stanja: V drugi fazi  sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in  aktivnost  zajema zbiranje vzorcev sladkorne pese in anketiranje pridelovalcev sladkorne pese.
 2. Aktivnost 2: Dogodki:  pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in aktivnost zajema organizacijo delavnice, strokovnega posveta in okrogle mize.
 3. Aktivnost 3: Koordinacija: pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in zajema  sestanke med partnerji za izvedbo operacije.
 4. Aktivnost 4: Pridelava pese: pri izvedbi sodelujejo vsi sodelujoči partnerji in  zajema organizacijo in pomoč pri spravilu sladkorne pese, nabavo repromateriala, organizacijo spravila in prodaje sladkorne pese in nakup opreme.  (sejalnica za sladkorno peso).  
 5. Aktivnost 5: Promocija: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi sodelujoči partnerji, aktivnost zajema  izdelavo promocijskega  materijala, informiranje javnosti….
 6. Aktivnost 6: Svetovanje: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo prijavitelj, partner 1 in partner 3, aktivnost zajema strokovno svetovanje pri  pridelavi sladkorne pese. 
 7. Aktivnost 7: Tehnologija pridelave: pri izvedbi aktivnosti sodelujejo vsi sodelujoči partnerji,  aktivnost zajema izdelavo navodil za pridelavo pese,  izdelava tehnoloških navodil, strokovnih navodil, ocena primernosti kulture, ekonomski vpliv sladkorne pese,…

 

Pričakovani rezultati operacije:

 • Uvedba pridelave sladkorne pese v poljedelski kolobar
 • Pridelava primerljiva s pridelavo v drugih državah
 • Podpora pri pridelovalcih v vseh fazah pridelave, strokovno svetovanje, organizacija logistike spravila, prodaje in plačila.
 • Povečati interes za pridelavo sladkorne pese
 • Povečati ekonomske učinke na kmetijah

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Projekt: Vzpodbujanje trajnostnega energetskega razvoja kmetijskih gospodarstev in turističnih destinacij »ENE-RAST«

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

 

 

                             

 

Vodilni partner:  LEA Spodnje Podravje

Ostali partnerji:  KGZS Zavod Ptuj in Visoka šola na Ptuju

Vrednost projekta:  26.810,00 EUR

Odobrena sredstva:  18.767,00 EUR

Trajanje projekta:  1.1.2019 – 31.12.2020
 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

VZPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA ENERGETSKEGA RAZVOJA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN TURISTIČNIH DESTINACIJ “ENE-RAST”

 

CILJI PROJEKTA:

 • Vzpodbujanje inovativnih partnerstev na področju varovanja okolja in ohranjanja narave z izboljševanjem okoljske in energetske učinkovitosti in uvajanja OVE.
 • Izvajanje aktivnosti ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in prilagajanje na podnebne spremembe.
 • Vzdrževanje inovativnega partnerstva na področju energetskih obnov z dvigovanjem energetske učinkovitosti, uvajanjem URE in drugih energetsko učinkovitih ter inovativnih rešitev ter tehnologij.
 • V okviru projekta in z delovanjem partnerstva bomo prispevali k razvoju lokalnega gospodarstva.
 • Dolgoročno se bo povečala osveščenost glede blaženja podnebnih sprememb kar bo dodatno vodilo v nove naložbe v nove energetsko učinkovite naprave, energetsko obnovo in izrabo OVE.
 • V projekt bo aktivno vključenih vsaj 25 deležnikov, kar bomo dokazovali z listo prisotnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Projekt ENE-RAST bo osredotočen predvsem na ruralno prebivalstvo, in sicer bo glavni poudarek na kmetijskih gospodarstvih z ali brez dopolnilne dejavnosti (npr. kmetijah – živinoreji, predelavi, proizvodnji zelenjave in cvetja v rastlinjakih, kletarstvu ipd.),  pa tudi storitvah (ponudnikih nastanitvenih kapacitet, turističnih zmogljivosti ipd.).

Projekt ENE-RAST bo potekal na območju občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas. V projektu bodo sodelovali strokovnjaki, ki imajo na tem področju znanje, izkušnje in reference. Deležnikom v okviru projekta in tudi izven projekta bodo lahko nudili ustrezno strokovno pomoč za čim bolj učinkovito in stroškovno primerno uvajanje URE in OVE v svoja kmetijska gospodarstva, dopolnilne dejavnosti, turistične zmogljivosti pa tudi v gospodinjstva.

 

POVZETEK:

Skrb za okolje ima v današnjem času velik pomen.  Pomembna skrb je tudi področje ravnanja z energijo. Evropska unija si zaradi tega prizadeva za zmanjševanje negativnih učinkov podnebnih sprememb ter za oblikovanje skupne energetske politike. EU ima v načrtih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, poleg tega pa se sooča z naraščajočo odvisnostjo od uvoza energije. Zaradi tega je potrebno poiskati lastne alternativne vire energije, ki bi to odvisnost zmanjšale in zagotovile stalnost in stabilnost dobave energije. Slovenija se je zavezala, da bo delovala tako, da bodo predpisi podnebno-energetskega svežnja vzpodbujali inovacije ter delovali kot instrument za nadaljnjo rast gospodarstva ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

OPERACIJA ENE-RAST se nanaša na tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave, na cilj C6: Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih, ukrep U6: Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov na področju upravljanja z naravnimi viri.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

Projekt: Prodaja proizvodov slovenskih kmetij

 

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

 

                               

 

Vodilni partner: Javne službe Ptuj d.o.o.

Partnerji: KGZS Zavod Ptuj in ZRS Bistra Ptuj

 

Trajanje operacije: 16 mesecev (zaključek operacije: 30. september 2019)

 

Okvirna vrednost operacije: 58.000 evrov

Okvirna vrednost sofinanciranja: 40.000 evrov

 

Namen projekta je prebivalcem Ptuja in okolice (območje LAS) približati ponudbo lokalne in domače pridelane hrane ter vzpostaviti nove tržne poti za izdelke lokalne ponudbe.

S projektom je potrošnikom omogočen lažji dostop do kvalitetne ponudbe domačih slovenskih kmetijskih proizvodov, kmetijskih gospodarstvom pa zagotavljanje izdelkov potrošniku izven svoje kmetije, saj pridelovalcu zmanjka časa in logistike za prodajo na tržnici oz. na zunanjih prodajnih mestih. Projekt vključuje nabavo, prevzem in prodajo kmetijskih proizvodov. Z operacijo bomo pripomogli k večji prepoznavnosti lokalne ponudbe, k skrajšanju dobavnih verig, k razbremenitvi proizvajalcev, ki jim bomo z odkupom omogočili prodajo njihovih izdelkov. Podprli bomo razvoj lokalnega okolja in razvoj podeželja ter zagotovili dodatno obliko prodaje na drobno. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, varovanje okolja in posledično za zdravje ljudi. Ponudba obsega prodajo različnih kmetijskih proizvodov ter se skozi leto prilagaja sezonski ponudbi.

 

Prodaja poteka pred občinsko stavbo Občine Hajdina v ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, in pri OŠ Grajena v torek in četrtek, od 12. do 14. ure. (V primeru slabega vremena prodaja odpade.)

 

Aktivnosti:

 • Nakup primernega vozila za prodajo in za potrebe prevoza po lokacijah.
 • Nakup tehnične opreme in materiala, potrebnega za prodajo, zagotovitev in oprema prodajnega prostora.
 • Izvedba delavnic s kmetijskimi subjekti in analiza potrošnikov.
 • Povezovanje vlagatelja in partnerjev s kmetijskimi proizvajalci.
 • Zaposlitev ene osebe za polni delovni čas na novo delovno mesto za prodajo izdelkov.
 • Izvedba promocije, informiranja in oglaševanja.
 • Odkup pridelkov in izdelkov od kmetijskih subjektov ter prodaja kmetijskih pridelkov na terenu.

 

 

Cilji:

 • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
 • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.

 

Operacija je bila izvedena v okviru ukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki je vključen v Program razvoja podeželja 2014–2020. 

 

Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru programa CLLD.

 

Vse informacije o društvu LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si